Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (38) 2006. gada 16. augusts
            

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu

 

Katru gadu daudzi darbinieki nolemj izbeigt darba attiecības ar darba devēju. Dažkārt tas notiek, darba devējam un ņēmējam abpusēji vienojoties. Citos gadījumos darba attiecību izbeigšanās iemesls ir uzteikums. Šī raksta mērķis - sniegt ieskatu principos, kas jāievēro, lai nodrošinātu darba tiesisko attiecību izbeigšanās atbilstību Darba likuma (DL) prasībām.

 

Kādos gadījumos var izbeigt darba attiecības?

Darbiniekam jāņem vērā, ka darba attiecības ar viņu var tikt izbeigtas tikai Darba likumā noteiktajos gadījumos, kas var būt:

•pušu savstarpējā vienošanās;

•darba līguma termiņa izbeigšanās, ja darba līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku;

•trešo personu pieprasījums;

•darba devēja nāve, ja darba devējs ir fiziska persona;

•darbinieka nāve (Civillikuma 2195.p.);

•tiesas spriedums (DL 101.p. 5.d., 110.p. 4.d., 115.p. 3. un 4.d.);

•vienas puses (darbinieka vai darba devēja) uzteikums.

03.JPG (15578 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

"Strīda gadījumā nevis darbiniekam, bet darba devējam būs jāpierāda, ka darba līguma uzteikums ir tiesiski pamatots."

Kas ir trešo personu pieprasījums darba attiecību pārtraukšanai?

Ja persona, jaunāka par 18 gadiem, ir nodarbināta darbā, kas apdraud tās drošību, veselību vai tikumību vai negatīvi ietekmē tās attīstību un izglītību, vecākiem, aizbildņiem vai Valsts darba inspekcijai ir tiesības pieprasīt darba tiesisko attiecību izbeigšanu (DL 115.panta 1.daļa).

 

Kad darbinieks ir tiesīgs uzteikt darba līgumu?

Darbiniekam ir tiesības uzteikt darba līgumu, 1 kalendāro mēnesi iepriekš informējot darba devēju rakstiska iesnieguma veidā. Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita darbinieka pārejošas darba nespējas laiku. Ja darbinieks un darba devējs vienojas, darba attiecības var izbeigt arī pirms minētā termiņa.

Darbiniekam, kurš nodarbināts Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētā algotā pagaidu sabiedriskajā darbā, ir tiesības uzteikt darba līgumu 1 dienu iepriekš.

Darbiniekam ir tiesības nekavējoties uzteikt darba līgumu (par to rakstiski, iesnieguma veidā paziņojot darba devējam), ja darbiniekam ir svarīgs iemesls, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības (DL 100.panta 5.daļa).

 

Kad darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu?

Darba devējs var uzteikt darba līgumu vienīgi:

•pārbaudes laikā (DL 47.panta 1.daļa);

•Darba likumā noteiktos gadījumos (DL 101.panta 1.daļa);

•izņēmuma kārtā citos Darba likumā neminētos gadījumos, ja darba devējam ir svarīgs iemesls, kas, pamatojoties uz tikumības un savstarpējas taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības. Lai uzteiktu darba līgumu uz šī pamata, darba devējam jāceļ prasība tiesā (DL 101.panta 5.daļa).

Darba likumā noteiktie gadījumi, kad var atlaist darbinieku

Darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, spējām vai arī saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā.


Atlaišana, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību:

•darbinieks bez attaisnojošiem iemesliem izdarījis darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpumu (DL 101.panta 1.daļas 1.punkts). Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 10 dienas iepriekš;

•darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību (DL 101.panta 1.daļas 2.punkts). Darba devējam ir tiesības nekavējoties uzteikt darba līgumu;

•darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu (DL 101.panta 1.daļas 3.punkts). Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 10 dienas iepriekš;

•darbinieks, veicot darbu, ir bijis alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī (DL 101.panta 1.daļas 4.punkts). Darba devējam ir tiesības nekavējoties uzteikt darba līgumu;

•darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību (DL 101.panta 1.daļas 5.punkts). Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 10 dienas iepriekš.

 

Atlaišana, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka spējām:

•darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai (DL 101.panta 1.daļas 6.punkts). Darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu darbiniekam, ja nav iespējams darbinieku (ar viņa piekrišanu) nodarbināt citā darbā;

•darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (DL 101.panta 1.daļas 7.punkts). Darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu darbiniekam tikai tad, ja nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā.

Minētajos gadījumos darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 1 mēnesi iepriekš.

 

Atlaišana, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā:

•ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu
(DL 101.panta 1.daļas 8.punkts). Darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu tikai tad, ja nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā;

•tiek samazināts darbinieku skaits (DL 101.panta 1.daļas 9.punkts). Šajā gadījumā darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu darbiniekam tikai tad, ja nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā;

•darba devēja uzņēmums tiek likvidēts (DL 101.panta 1.daļas 10.punkts).

Minētajos gadījumos darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstveida uzteikums 1 mēnesi iepriekš.

 

Kuriem darbiniekiem ir aizliegts uzteikt darba līgumu?

Darbu aizliegts uzteikt grūtniecei vai sievietei pēcdzemdību periodā līdz 1 gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā. Izņēmuma gadījumi, kad atļauts uzteikt darba līgumu, ir uzņēmuma likvidācija (DL 101.panta 1.daļas 10. punkts), kā arī tad, ja uzteikuma pamatā ir apstākļi, kas saistīti ar darbinieka uzvedību (DL 101.panta 1.daļas 1.-5.punkts).

Darbiniekam, kurš atzīts par invalīdu, arī nedrīkst uzteikt darbu. Izņēmums ir uzņēmuma likvidācija (DL 101.panta 1.daļas 10. punkts), darbinieka nespēja veikt darbu veselības stāvokļa dēļ (DL 101.panta 1.daļas 7. punkts), kā arī, ja uzteikuma pamatā ir apstākļi, kas saistīti ar darbinieka uzvedību (DL 101.panta 1.daļas 1.-5.punkts), vai pārbaudes laiks (DL 47. panta 1.daļa).

 

Vai uzteikums jāsaskaņo ar arodbiedrību?

Darba devējs bez arodbiedrības piekrišanas nedrīkst uzteikt darba līgumu darbiniekam, kurš ir arodbiedrības biedrs (DL 110.pants). Izņēmums, kad atļauts uzteikt darba līgumu bez arodbiedrības piekrišanas, ir:

•darbinieka pārbaudes laiks (DL 47.panta 1.daļa);

•ja darbinieks, veicot darbu, ir bijis alkohola, narkotiku vai toksiskā reibuma stāvoklī (DL 101.panta 1.daļas 4.punkts);

•darbinieka, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, atjaunošana darbā (DL 101.panta 1.daļas 8.punkts);

•darba devēja uzņēmums tiek likvidēts (DL 101.panta 1.daļas 10.punkts).

Kad darbiniekam pienākas atlaišanas pabalsts?

No 2005.gada 1.janvāra darba devējam atlaišanas pabalsts ir jāizmaksā, ja:

•darbinieks ir uzteicis darba līgumu svarīga iemesla dēļ (100.panta 5.daļa);

•darba devējs ir uzteicis darba līgumu darbinieka nepietiekamo profesionālo spēju dēļ (101.panta 1.daļas 6.punkts);

•darba devējs ir uzteicis darba līgumu darbiniekam, kurš nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (101.panta 1.daļas 7.punkts);

•darba devējs ir uzteicis darba līgumu sakarā ar to, ka darbā ir atjaunots darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, (101.panta 1.daļas 8.punkts);

•darba devējs ir uzteicis darba līgumu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (101.panta 1.daļas 9.punkts);

•darba devējs ir uzteicis darba līgumu darbiniekam sakarā ar darba devēja likvidāciju (101.panta 1.daļas 10.punkts).

Koplīgumā un darba līgumā var noteikt arī citus gadījumus, kad darbiniekam ir tiesības saņemt atlaišanas pabalstu, kā arī noteikt lielāku atlaišanas pabalsta apmēru nekā noteikts likumā.

 

Kāds ir atlaišanas pabalsta apmērs?

No 2005.gada 1.janvāra atlaišanas pabalsts darba devējam ir jāizmaksā šādā apmērā:

•1 mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja ir nostrādājis mazāk nekā 5 gadus;

•2 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja ir nostrādājis 5 līdz 10 gadus;

•3 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja ir nostrādājis 10 līdz 20 gadus;

•ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja ir nostrādājis vairāk nekā 20 gadus - 4 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

Kad darbiniekam jāpiešķir laiks cita darba meklēšanai?

Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma darba devējam ir jāpiešķir viņam laiks cita darba meklēšanai, ja darba devējs uzsaka darba līgumu, pamatojoties uz to, ka:

•darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai (101.panta 1.daļas 6.punkts);

•darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (101.panta 1.daļas 7.punkts);

•ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu (101.panta 1.daļas 8.punkts);

•tiek samazināts darbinieku skaits (101.panta 1.daļas 9.punkts);

•tiek likvidēts darba devējs (101.panta 1.daļas 10.punkts).

Laika ilgumu jauna darba meklēšanai un šajā laikposmā darbiniekam saglabājamās izpeļņas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā. Ja koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts cita darba meklēšanas ilgums un šajā laikā saglabājamās izpeļņas apmērs, tad to nosaka, darbiniekam un darba devējam vienojoties.

 

Kādi ir darba devēja pienākumi, atlaižot darbinieku?

•Atlaišanas dienā jāizmaksā darbiniekam visas viņam pienākošās naudas summas. Ja darbinieks atlaišanas dienā nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas jāizmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad darbinieks pieprasījis aprēķinu. Ja pēc darba attiecību izbeigšanas darba devēja vainas dēļ darbiniekam nav laikus izmaksāta darba samaksa, viņam ir tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies darba samaksas izmaksas aizkavējuma dēļ (DL 128.pants).

•Pēc darbinieka pieprasījuma jāizsniedz viņam rakstveida izziņa par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, ieturētajiem nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu
(DL 129.pants).

Kā rīkoties, ja darbinieks uzskata, ka uzteikums vai atlaišana ir prettiesiska?

Darbiniekam ir tiesības mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas celt prasību tiesā par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu. Strīda gadījumā nevis darbiniekam, bet darba devējam būs jāpierāda, ka darba līguma uzteikums ir tiesiski pamatots un atbilst noteiktajai darba līguma uzteikšanas kārtībai.

Savukārt, ja pārkāptas darbinieka tiesības turpināt darba attiecības, darbinieks mēneša laikā no atlaišanas dienas var celt tiesā prasību par atjaunošanu darbā. Darba devējam būs jāpierāda, ka nav pārkāptas darbinieka tiesības turpināt darba attiecības.

 

Kāda atlīdzība pienākas darbiniekam par darba piespiedu kavējumu vai mazāk apmaksāta darba veikšanu?

Darbiniekam saskaņā ar tiesas spriedumu ir tiesības saņemt:

•vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku, ja viņš bijis prettiesiski atlaists no darba;

•vidējās izpeļņas starpību par laiku, kad darbinieks veicis mazāk apmaksātu darbu, ja viņš bijis prettiesiski pārcelts citā, mazāk apmaksātā, darbā.

Valsts darba inspekcijas informācija

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas