Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.39 (45) 2006. gada 4. oktobris
            

Plānotās valsts atbalsta programmas 2007.-2013. gadam

Uzmanību! Informāciju par valsts atbalsta programmām (VAP) apkopojusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. VAP ir izstrādes stadijā. Sekojiet līdzi arī aktualitātēm Eiropas Savienības fondu mājaslapā www.esfondi.lv

VAP nosaukums

Plānotais publiskais finansējums, milj. Ls

VAP mērķis

Mērķa grupa/ finansējuma saņēmēji

Atbalstāmās aktivitātes/atbalstāmās izmaksas

Atbalsts komercdarbībā izmantojamo industriālo platību attīstībai

~ 19,79

Atbalstīt industriālo platību attīstību un piemērošanu uzņēmējdarbībai, sniedzot pašvaldībām instrumentu investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības sekmēšanai reģionos.

Mērķa grupa:

reģionālās attīstības aģentūras, pašvaldības, uzņēmumi.

Finansējuma saņēmēji:

pašvaldības.

Aktivitātes:

atbalsts industriālo platību attīstīšanai un piemērošanai uzņēmējdarbībai.

Izmaksas:

- agrākās sociāli ekonomiskās saimniekošanas rezultātā piesārņotās teritorijas
sanācija;

- pieslēgumu rekonstrukcija un/vai izveide;

- ceļu un dzelzceļu pievadu rekonstrukcija un/vai izveide;

- teritoriālā plāna izstrāde;

- būvprojekta izstrāde.

Atbalsts uzņēmumiem jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai un pārnesei un granti jauno produktu un tehnoloģiju ievieša­nai ražošanā

~ 130

Atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādi, nodrošinot atbalstu arī veiksmīgi izstrādāto jauno produktu, pakalpojumu vai tehnoloģisko procesu ieviešanu ražošanā.

Uzņēmumi.

Aktivitātes:

- industriālie pētījumi;

- tehniskās priekšizpētes darbi;

- projektēšanas un prototipu izstrādes darbi (t.sk. programmizstrāde un dizains);

- ražošanas līniju un procesu izveide/pielāgošana jauna vai nozīmīgi uzlabota

produkta ražošanai;

- darbinieku kvalifikācijas pielāgošana jaunajiem ražošanas procesiem.

Izmaksas:

- personāla izmaksas (t.sk. atalgojums, komandējumi, nodokļi);

- materiālu, instrumentu un iekārtu, kā arī datortehnikas un programmatūras

izmaksas regulārai lietošanai tehniskās priekšizpētes un projektēšanas darbiem;

- papildu konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

- intelektuālā īpašuma aizsardzības (t.sk. iegādes un aizsardzības) izmaksas;

- iekārtu un piederumu iegāde vai rekonstrukcija jauno produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražotnē;

- darbinieku apmācības;

- ražošanas telpu izbūve un rekonstrukcija (t.sk. būvprojekta izstrāde), kas nepieciešamas jaunā produkta vai tehnoloģijas ieviešanai ražošanā.

Atbalsts biznesa eņģeļu tikla izveidei

~ 1,35

Sekmēt finansējuma pieejamību komercsabiedrībām, veicinot informācijas apmaiņu starp potenciālajiem privātajiem investoriem un komercsabiedrībām ar vajadzību pēc pašu kapitāla finansējuma.

Investori, mazie un vidējie uzņēmumi.

- sabiedrības (investoru un komercsabiedrību) izpratnes veidošana un investoru un komercsabiedrību apzināšana;

- finansējuma meklētāju un investoru sagatavošana sadarbībai un palīdzība sadarbības īstenošanai.

Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu vērtspapīru biržas izveidei

~ 1,35

Izveidot sistēmu mazo un vidējo uzņēmumu tirdzniecībai, tādā veidā palielinot investoriem izejas iespējas.

Investori, mazie un vidējie komersanti.

- biržas saraksta izveide;

- biržas saraksta uzturēšana.

Atbalsts ieguldījumiem MVU attīstībā īpaši atbalstāmās teritorijās (ĪAT)

~ 18,74

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību īpaši atbalstāmās teritorijās.

Jaundibinātie un esošie MVU, kas ir reģistrēti un darbojas ĪAT

- tiešais atbalsts MVU sākotnējiem ieguldījumiem (jaunu iekārtu iegāde, esošo iekārtu būtiska uzlabošana);

- atbalsts MVU projektu sagatavošanā (konsultācijas, tehniskie projekti);

- atbalsts IKT ieviešanai MVU (grāmatvedības, personāla, e-pasta, u.c. programmatūru iegādei un nepieciešamo iekārtu uzstādīšanai);

- atbalsts nemateriāliem ieguldījumiem (patenti, licences).

Klasteru
programma

~ 17,32

Savstarpēji saistītu nozaru uzņēmumu sadarbības veicināšana, kā arī to sadarbības veicināšana ar izglītības un pētniecības institūcijām, atbalstot kopīgu projektu īstenošanu darbinieku apmācību, mārketinga, pētījumu u.c. jomās.

NVO (nozaru asociācijas), uzņēmumi.

- klasteru attīstības programmu un stratēģijas izstrāde (pētījumi, dalībnieku apzināšana, semināri, u.c. pasākumi);

- klasteru konkurētspējas stiprināšana (kopīgu darba tirgus pētījumu, mārketinga aktivitāšu, darbinieku apmācību, konsultāciju projektu, u.c. projektu īstenošana).

Atbalsts konsultāciju pakalpojumiem komercsabiedrību attīstībai

~ 9,37

Veicināt uzņēmumu konkurētspējas celšanu ar plašāku ārējas, kvalificētas palīdzības piesaistīšanu uzņēmumiem.

Mazie un vidējie uzņēmumi.

Aktivitātes:

- konsultācijas obligāto un brīvprātīgo kvalitātes prasību un standartu jomās;

- uzņēmumu resursu plānošanas un kvalitātes vadības sistēmu ieviešana;

- konsultācijas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā.

Izmaksas:

- konsultāciju izmaksas, kas ietver personāla, materiālu u.c. izmaksas.

Atbalsts biznesa inkubatoru izveidei un attīstībai

~ 31,56

Veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanos un attīstību īpaši Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (t.sk. tehnisko nodrošinājumu un konsultācijām /mentoringu).

Inkubatoru izveidei - inkubatoru operatori;
atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai - uzņēmumi, reģionu pašvaldības, kuru teritorijās veidosies uzņēmējdarbībai labvēlīga vide

- inkubatoru izveide;

- atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai inkubatoros

(uzņēmējdarbības uzsācēju nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru;

konsultāciju atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem par uzņēmējdarbību un finanšu piesaistīšanu, jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā).

Atbalsts augstas kvalifikācijas darbinieku piesaistei

~ 9,37

Celt uzņēmumu konkurētspēju un veicināt pētnieciskās aktivitātes uzņēmumos, piesaistot kvalificētus darbiniekus - gan doktorantūras studentus, gan studiju beidzējus, akadēmisko iestāžu un institūtu pētniecības personālu un ārvalstu augsti kvalificētus speciālistus konkrētu tehnoloģisku vai jaunu produktu attīstīšanai uzņēmumos.

Mazās un vidējās komercsabiedrības

Aktivitātes:

- pētniecības personāla piesaistīšana uzņēmumiem rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu izstrādes un tehniskās priekšizpētes darbu veikšanai;

- dažādu jomu augsti kvalificētu speciālistu piesaiste uzņēmumiem ar mērķi celt uzņēmuma konkurētspēju.

Izmaksas:

- personāla izmaksas;

- materiālu izmaksas.

Atbalsts videi draudzīgām tehnoloģijām

~ 7,49

Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju, kuru izmantošanu regulē ar jauniem ES vides standartiem, kas stājas spēkā
2007.-2013.g., ieviešana ražošanā uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai, nodrošinot ķīmiskās drošības novērtējumu un īpaši bīstamo vielu aizstāšanu ar mazāk bīstamām.

Uzņēmumi (ķīmiskā rūpniecība, kokapstrāde, mēbeļu rūpniecība, mašīnbūve, tekstilrūpniecība u.c.).

Aktivitātes:

- tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcija un modernizācija (atbalsts ieguldījumiem iekārtu vai ražošanas līniju izbūvē vai modernizācijā, lai nodrošinātu videi draudzīgāku tehnoloģiju ieviešanu, īpaši bīstamo, videi kaitīgo vielu aizstāšanu ar mazāk bīstamām, videi draudzīgākām vielām);

- informatīvās datubāzes izveide un uzturēšana par reģistrējamajām vielām un potenciālajiem reģistrācijas partneriem.

Izmaksas:

- iekārtu un aprīkojuma izmaksas;

- personāla izmaksas informatīvās datubāzes izveidei un uzturēšanai.

Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai

~ 17,32

Iepazīstināt ārvalstu pircējus ar Latvijas preču un pakalpojumu priekšrocībām, sekmēt Latvijas uzņēmumu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās vienotos nacionālos stendos, kā arī sekmēt Latvijas uzņēmumu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs.

NVO (nozaru asociācijas), mazie un vidējie komersanti.

Aktivitātes:

- nozaru asociāciju dalība un individuālu uzņēmumu dalība tirdzniecības misijās un starptautiskās izstādēs ar nacionālajiem stendiem vai individuālajiem stendiem;

- tirgus pētījumu iegāde vai izstrāde;

- tiešais mārketings (nozarēm un noteiktām produktu grupām).

Izmaksas:

- izmaksas dalībai tirdzniecības misijās un starptautiskajās izstādēs (dalības maksa, stendu platības un stendu konstrukciju noma, produkcijas demonstrēšanas izmaksas, komandējuma izdevumi, informācijas materiālu
sagatavošanas izmaksas u.c);

- pētījumu izstrādes vai iegādes izmaksas;

- semināru un apmācību programmu izstrādes un īstenošanas izmaksas(telpu īres, aprīkojuma nomas, personāla izmaksas, materiālu izmaksas, komandējuma izdevumi u.c.);

- informatīvo materiālu un katalogu sagatavošanas, maketēšanas, iespiešanas un pavairošanas izmaksas;

- komandējuma izdevumi.

Atbalsts pielietojamās zinātnes komercializācijai un tehnoloģiju pārnesei:

~ 52,5

1. Kompetences centri

Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā. Kompetences centri ietver lielāka mēroga pētniecības projektus, kuri sekmē konkrētu pētniecības nozaru jomas attīstību un kas notiek pēc industrijas iniciatīvas sadarbībā ar zinātnes sektoru. Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt pētniecības izmaksas (t.sk. laboratorijām nepieciešamo iekārtu iegādi).

Uzņēmumi, augstskolas, zinātnes institūti.

- rūpnieciskie pētījumi, kas vērsti uz tādu jaunu zināšanu apguvi, kuras var izmantot jaunu vai būtiski pilnveidotu esošo produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādei;

- projektēšanas darbi - jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu sākotnējo projektu vai prototipu izstrādei;

- dalītās infrastruktūras izveide.

2. Zināšanu pārneses/ komercializācijas centri

Nodrošināt sistemātisku esošās un nepieciešamās pētniecības kompetences apzināšanu un mērķtiecīgu attīstību augstskolās un institūtos. Aktivitātes ietvaros izveidotie tehnoloģiju pārneses centri veicinātu zinātniskā darba un pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī darbotos kā kontaktpunkti gadījumos, kad komersanti meklē sadarbības partnerus pētniecības jomā. Zināšanu pārneses centri ir kontaktpunkti augstskolās un zinātnes institūtos, kas veicina tehnoloģiju pārnesi, meklē tehnoloģiju komercializācijas iespējas, informē komersantus par sadarbības partneriem augstskolās un institūtos.

Uzņēmumi, augstskolas, zinātnes institūti.

a) tehnoloģiju pārnese:

- pētniecības kompetences un sadarbības jomu apzināšana;

- zinātnieku un uzņēmēju sadarbības pasākumu organizēšana;

- intelektuālā īpašuma aizsardzība;

- uzņēmēju vajadzību noteikšana;

- sadarbības partneru meklēšana;

- komercializācijas piedāvājumu sagatavošana;

- biznesa plānu sagatavošanas atbalsts spin-off veidošanai;

b) tehnoloģiju pārneses vides pilnveidošana:

- vadlīniju un metodikas izstrāde, lai noteiktu kārtību, kas regulē tehnoloģiju pārnesi, intelektuālā īpašuma aizsardzību un uzņēmējdarbības (spin-off uzņēmumu) uzsākšanu institūciju ietvaros;

- informatīvo pasākumu organizēšana (t.sk. informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana);

c) tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšana:

- apmācību pasākumi (apmācību organizēšana tehnoloģiju pārnesē iesaistītajam personālam);

- dalība starptautiskās izstādēs ar mērķi prezentēt citiem un
iepazīties ar citu lietišķo pētījumu attīstību;

- līdzdalība starptautiskos tehnoloģiju pārneses tīklos;

- prakse citās zināšanu un tehnoloģiju pārneses organizācijās.

3. Tehnoloģiju inkubatoru veidošana.

Nodrošināt jaunos uzņēmumus vidējo un augsto tehnoloģiju nozarēs ar infrastruktūru un finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Uzņēmumi vidējo un augsto tehnoloģiju nozarēs.

a) inkubatora infrastruktūras nodrošināšana:

- telpu rekonstrukcijas izmaksas;

- materiālu, instrumentu, informācijas tehnoloģiju, iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

- uzņēmējdarbības uzsācēju nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru (telpu īre, komunikāciju infrastruktūra);

b) konsultāciju/mentoringa nodrošināšana:

- konsultācijas uzņēmējdarbības uzsācējiem par uzņēmējdarbību un finanšu piesaistīšanu;

- konsultācijas par jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā;

- informācijas un mācību semināru organizēšana;

c) finansējuma nodrošināšana:

- pirms-sēklas grants - biznesa idejas konceptuālai izpētei (pre-seed capital);

- sēklas grants biznesa idejas konceptuālai izpētei, grants uzņēmējdarbības uzsākšanai, riska kapitāla un riska aizdevumu finansējums (seed capital).

Turpmāk - vēl

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas