Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.39 (45) 2006. gada 4. oktobris
            

Jauni dokumenti

 

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2006.gada 26.septembra līdz 29.septembrim publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"

27.09.2006.

11.10.2006.

Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"

27.09.2006.

1.01.2007.

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

27.09.2006.

1.10.2006.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

27.09.2006.

11.10.2006.

Grozījumi Civilprocesa likumā

27.09.2006.

11.10.2006.

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.765 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums""

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.766 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.767 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.448 "Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību""

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.768 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība""

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.769 "Par dienasnaudas un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru no Latvijas valsts vai pašvaldību budžeta finansētā starptautiskā projektā iesaistītam ārvalsts ekspertam, kurš uzturas Latvijas Republikā vai citā valstī, kas nav viņa dzīvesvietas valsts"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.770 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.771 "Kazino apmeklētāju reģistrācijas un kazino apmeklētāju reģistrā iekļaujamās informācijas apstrādes kārtība"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.772 "Mājokļu monitoringa sistēmas izveides, uzturēšanas un attīstības kārtība"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.773 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.774 "Kontaktpersonu primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.775 "Kārtība, kādā 2006.gadā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātos mežos"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.777 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos" vadlīnijām"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.778 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Ieguldījumi mežistrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā" vadlīnijām"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.780 "Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.781 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide" vadlīnijām"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.782 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.549 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem""

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.783 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana" aktivitātes "Lauku tūrisms un amatniecības veicināšana" apakšaktivitātes "Amatniecības attīstība" vadlīnijām"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.784 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Lauku teritorijas pārveidošanās un attīstības veicināšana" aktivitātes "Zemes uzlabošana" apakšaktivitāšu "Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija" un "Skābo augšņu kaļķošana" vadlīnijām"

26.09.2006.

27.09.2006.

Noteikumi Nr.786 "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.787 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi attiecībā uz vilcienu kustību un manevru darbu"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.788 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.789 "Šaursliežu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.790 "Noteikumi par dzelzceļa signalizācijas sistēmām"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.791 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"""

29.09.2006.

1.11.2006.

Noteikumi Nr.792 "Kārtība, kādā veicama valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācija, izmantojot ieguldīšanas metodi"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.793 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

29.09.2006.

Noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.septembri

Noteikumi Nr.794 "Noteikumi par bērna nodarbināšanas aizliegumiem un ierobežojumiem, veicot sabiedrisko darbu"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.795 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi""

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.796 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa aktivitāšu "Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana", "Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību", "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko pasākumu ieviešana (apakšaktivitāte "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās")" vadlīnijām"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.797 "Noteikumi par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam"

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.798 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu""

29.09.2006.

30.09.2006.

Noteikumi Nr.802 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs"

29.09.2006.

1.10.2006.

Noteikumi Nr.803 "Noteikumi par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi"

29.09.2006.

1.10.2006.

Noteikumi Nr.804 "Noteikumi par pabalsta un kompensācijas apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus"

29.09.2006.

1.10.2006.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas