Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.19 (75) 2007. gada 9. maijs
            

Dokumentu projekti

 

26.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/ "KV" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām.

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītiestādes Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā pieprasījuma noguldījuma kontiem"

 

2007.gada 22.februārī pieņemtajā likumā "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" noteikts, ka, sākot ar 2007.gada 1.jūliju, atverot un slēdzot juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā pieprasījuma noguldījumu kontus, kredītiestādēm ir pienākums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt Valsts ieņēmumu dienestam šādu informāciju - klienta nosaukumu, vienoto reģistrācijas kodu, pieprasījuma noguldījumu konta numuru un valūtu. Minētie grozījumi arī nosaka, ka kredītiestādēm ir pienākums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā pieprasījuma noguldījumu kontiem, kas atvērti un nav slēgti pirms 2007.gada 1.jūlija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka kārtību un termiņu, kādā kredītiestādes Valsts ieņēmumu dienestam sniegs informāciju par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā pieprasījuma noguldījumu kontiem.

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""

 

2006.gada 27.decembrī Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā publicēta šāda direktīva: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīva 2006/122/EK, ar ko trīsdesmito reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (perfluoroktānsulfonāti). Dokuments attiecas uz EEZ. Direktīvā noteikts, ka līdz 2007.gada 27.decembrim dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

2006.gada 29.decembrī Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā publicēta šada direktīva: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Direktīva 2006/139/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz arsēna savienojumu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem, lai pielāgotu tās I pielikumu tehnikas attīstībai. Direktīvā noteikts, ka līdz 2007.gada 30.jūnijam dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šī direktīvas prasības.

Tā kā, izstrādājot Ministru Kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumus Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem", ir ņemtas vērā Direktīvas 76/769/EEK prasības, ir nepieciešams veikt grozījumus šajos noteikumos, lai saskaņotu tos ar jaunajām direktīvā noteiktajām prasībām.

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""

 

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai novērstu lauksaimnieku ražotās produkcijas realizācijas problēmas reģionālajos gadatirgos, kas saistītas ar pārtikas apritē iesaistīto personu obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī precizētu noteikumu prasības par atsevišķos pārtikas aprites posmos nodarbināto personu veselības pārbaudēm.

Noteikumu projekts paredz, ka obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi un obligātās periodiskās veselības pārbaudes neveic personām, kuru darbs (mācību prakse) ir saistīts ar šādiem pārtikas aprites posmiem: graudu malšanas produktu, rauga, iesala, cietes un cietes produktu ražošana, uzglabāšana un izplatīšana; vīna, sidra, destilētu alkoholisko dzērienu ražošana, uzglabāšana un izplatīšana; nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētiem materiāliem, to uzglabāšana un izplatīšana; etilspirta ražošana no raudzētiem materiāliem, to uzglabāšana un izplatīšana; bezalkoholisko dzērienu ražošana slēgtā tehnoloģiskā procesā, to uzglabāšana un izplatīšana; fasētu produktu uzglabāšana un izplatīšana mazumtirdzniecībā, ja ir saglabāts produkta sekundārais iepakojums; primāro augu izcelsmes, medniecības un zvejniecības produktu ražošana, uzglabāšana un izplatīšana, ja šo produktu sākotnējās īpašības nav būtiski mainītas.

 

 

Der zināt!

Dokumentu aprite valdībā sākas ar tiesību aktu projektu izsludināšanu Valsts sekretāru sanāksmē. Par izsludinātajiem projektiem Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītajām ministrijām un citām institūcijām divu nedēļu laikā ir jāsniedz atzinums par projekta saskaņošanu. Šajā posmā atzinumus var sniegt arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kad dokumenta projekts ir saskaņots, tas tiek iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas