Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.27 (83) 2007. gada 4. jūlijs
            

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2007.gada 26.jūnija līdz 29.jūnijam publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Šengenas informācijas sistēmas darbības likums

27.06.2007.

1.09.2007.

Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

27.06.2007.

1.07.2007.

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

27.06.2007.

1.08.2007.

Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

27.06.2007.

1.08.2007.

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

27.06.2007.

28.06.2007.

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

27.06.2007.

11.07.2007.

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

27.06.2007.

11.07.2007.

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

27.06.2007.

11.07.2007.

Grozījumi Medību likumā

27.06.2007.

11.07.2007.

Grozījumi Meža likumā

27.06.2007.

11.07.2007.

Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā

27.06.2007.

1.07.2007.

Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā

27.06.2007.

1.07.2007.

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

28.06.2007.

1.08.2007.

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"

28.06.2007.

1.08.2007.

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

28.06.2007.

1.08.2007.

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

28.06.2007.

1.08.2007.

Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā

28.06.2007.

29.06.2007.

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

28.06.2007.

29.06.2007.

Grozījums likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"

28.06.2007.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.413 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""

26.06.2007.

27.06.2007.

Noteikumi Nr.374 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.912 "Valsts aģentūras "Latvijas Statistikas institūts" nolikums""

27.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.375 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

27.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.420 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.421 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - pieprasījuma noguldījuma kontiem"

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.422 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.531 "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu""

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība"

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.424 "Izglītības inovācijas fonda nolikums"

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.425 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.426 "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.393 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība""

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.427 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.428 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.429 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā""

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.430 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.431 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.432 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.433 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums"

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.434 "Noteikumi par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.437 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

28.06.2007.

1.07.2007.

Noteikumi Nr.439 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.350 "Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijām""

28.06.2007.

29.06.2007.

Noteikumi Nr.415 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu, zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstību un zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstību"

29.06.2007.

1.08.2007.

Noteikumi Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

29.06.2007.

1.08.2007.

Noteikumi Nr.417 "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"

29.06.2007.

30.06.2007.

Noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

29.06.2007.

30.06.2007.

Noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu"

29.06.2007.

30.06.2007.

Noteikumi Nr.435 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi""

29.06.2007.

1.10.2007.

Noteikumi Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"

29.06.2007.

30.06.2007.

Noteikumi Nr.438 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.368 "Noteikumi par mātes piena aizstājēju sastāva obligātajām nekaitīguma prasībām, to marķējuma un reklāmas prasībām, kā arī reklāmas izvērtēšanas kārtību""

29.06.2007.

30.06.2007.

Noteikumi Nr.440 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

29.06.2007.

30.06.2007.

Noteikumi Nr.441 "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība"

29.06.2007.

30.06.2007.

Noteikumi Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

29.06.2007.

1.07.2007.

Precizējums MK 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.537 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"" ("LV", 28.10.2003., 150.nr.)

29.06.2007.

Precizēta MK noteikumu 17.punkta 3.6.1 apakšnodaļas 63.2 punkta redakcija un 19.punkta 3.7.1 apakšnodaļas 79.2 punkta redakcija.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas