Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (88) 2007. gada 8. augusts
            

No pārstrādātā Tautsaimniecības progresa ziņojuma svītrota MVU sadaļa

 

Ministru kabinets 31.jūlija sēdē izskatīja pārstrādāto Ziņojumu par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas (TVS) īstenošanā, kura paketē ir arī divi pielikumi - mērķu un to sasniegšanas izvērtējuma rādītāju tabula (no 2002.līdz 2006.gadam un mērķi līdz 2010. un 2030.gadam) un pārskats par stratēģijas rīcības plāna izpildi. Ekonomikas ministrijas (EM) pārstrādātais dokuments kļuvis gandrīz divreiz plānāks. Izlabotajā variantā ir pazudusi sadaļa "Mazie un vidējie uzņēmumi". Taču klāt ir nākuši būtiski priekšlikumi - par patēriņa nodokli un bezdarbnieku labklājības ierobežošanu.

 

Mazā uzņēmējdarbība - akcenti pareizi

"Galvenās problēmas, kas joprojām Latvijā kavē uzņēmējdarbības attīstību, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, ir apgrūtināta finansējuma saņemšana, dažādi administratīvie šķēršļi, atbilstošas informācijas trūkums, kvalificēta darbaspēka trūkums. Garantiju un investīciju instrumenti šobrīd vēl nav pietiekami attīstīti," uzskaitīts dokumenta koriģētā varianta secinājumos.

Domāts arī, kā tās novēršamas. Priekšlikumi bija iestrādāti jau sākotnējā Ziņojumā. Uzņēmējdarbības institucionālās vides uzlabošanos veicinās:

• Regulāra Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna pilnveidošana un īstenošana, ietverot tajā Tautsaimniecības padomes, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomes, kā arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā rekomendācijas, un pastāvīga dialoga uzturēšana ar sociālajiem partneriem;

• Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas 2007.-2013.gadam īstenošana;

• eksportu veicinošo pasākumu ieviešana;

• Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstība.

"KV" (Nr.29 (85) 18.07.2007) jau rakstīja, ka 10.jūlijā, izskatot ziņojuma projektu, valdība ar kritiskām replikām to atdeva EM pārstrādāšanai.

Ja runājam par iepriekšējā Ziņojuma variantā pabijušo sadaļu "Mazie un vidējie uzņēmumi", tā patiešām neizskatījās pārliecinoša, varētu pat vērtēt - formāla. Kā daudz kas cits šajā ar statistikas datiem pārbagātajā dokumentā. Ziņojumā atsevišķi vairs nav izdalītas vēl pāris tēmas, tostarp "Inovācijas".

Uz "KV" jautājumu ministrijai par MVU svītrošanas iemesliem EM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena paskaidroja: "Atkārtoti iesniegtajā Ziņojumā par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā vairs nav atsevišķas sadaļas par MVU, jo pirmajā Ziņojuma izskatīšanas reizē MK sēdē 2007.gada 10.jūlijā tika norādīts, ka Ziņojums ir pārāk apjomīgs un nepārskatāms, tāpēc nolēmām to informāciju, kas bija iekļauta Ziņojuma pamattekstā par TVS rīcības plāna pasākumu izpildi, t.sk., kas attiecas uz MVU, atstāt tikai Ziņojuma 2.pielikumā "Pārskats par TVS rīcības plāna izpildes gaitu". Tāpat atsevišķi vairs neizdalījām inovācijas un produktīvās kapacitātes paaugstināšanu, bet tās aplūkojām sadaļā 2.3. "Efektīvas un konkurētspējīgas nozaru struktūras izveidošanas stimulēšana"."

 

Apņemšanās jaunākajā programmā

Jā, jaunajā Ziņojumā MVU pieminēti kā problemātika - gan saistībā ar uzņēmējdarbības vidi, gan nodarbinātību, kurā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu varētu paplašināt pašnodarbinātības aktivizēšana. MVU pieminēti arī saistībā ar līdzsvarotas reģionālās attīstības un nodarbinātības veicināšanu.

Ir arī naudas summas. Kā norādīts Ziņojumā, Ministru kabinets 2007.gada jūnijā ir apstiprinājis Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmu 2007.-2013.gadam. Tā konsolidē Rūpniecības attīstības pamatnostādnēs, Nacionālajā Inovāciju programmā un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programmā definētos uzdevumus, izveidojot vienotu stratēģiju un pasākumu plānu uzņēmējdarbības attīstības, inovācijas un konkurētspējas stiprināšanai.

Programmas pasākumu īstenošanai ir plānots finansējums 464 milj. latu apjomā, tostarp piesaistot 420 milj. latu ES struktūrfondu finansējumu. To plānots novirzīt:

• komercdarbības vides pilnveidošanai (Ls 0,5 milj.);

• finanšu pieejamības sekmēšanai (Ls 170,4 milj.);

• jaunu komercdarbības iniciatīvu attīstībai (Ls 117,7 milj.);

• zināšanu pārnesei un komercializācijai (Ls 58,8 milj.);

• rūpniecības attīstības veicināšanai (Ls 117,1 milj.).

 

Ierosinājumi - patēriņa nodoklis un bezdarbnieku ierobežošana

Dokumenta uzlabotajā variantā secinājumos un priekšlikumos ir tādi, kas var izraisīt diskusijas. EM rosina ieviest patēriņa nodokli: "Lai ierobežotu pārmērīgo cenu kāpumu, konsekventi jāievieš 2007.gada martā valdībā apstiprinātais inflācijas ierobežošanas plāns un jāizvērtē iespēja to papildināt ar jauniem iekšējo patēriņu ierobežojošiem pasākumiem, piemēram, patēriņa kredīta nodokļa ieviešanu un pasākumiem (tai skaitā nodokļu), kas varētu stimulēt uzņēmumus investēt ražošanā un paaugstināt produktivitāti u.c." Otrs priekšlikums varētu skart sociālo jomu: "Apsverams ir jautājums par nodokļu un pabalstu sistēmas revidēšanu, lai strādāt ir materiāli izdevīgāk." Kam tiks patēriņa nodokļa slogs un kādas būs pabalstu izmaiņas, kas pieminētas nodarbinātības kontekstā, paskaidrots netiek.

 

EM: izaugsmi bremzē augstā inflācija un ārējā sektora nesabalansētība

"Ja Latvijai arī turpmākajos gados izdosies saglabāt līdzšinējos augstos izaugsmes tempus, IKP līmenis uz vienu iedzīvotāju 2010.gadā var būt ļoti tuvs tam, kāds noteikts Tautsaimniecības vienotā stratēģijā, tas ir, 62% no ES vidējā līmeņa. Bet lai saglabātu šos augstos izaugsmes tempus, nepieciešama aktīva valdības rīcība, lai mazinātu inflāciju un ārējā sektora nesabalansētību," tas ir viens no Ekonomikas ministrijas speciālistu secinājumiem, analizējot tautsaimniecības attīstību Latvijā.

 

Lidija Dārziņa, "KV"

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas