Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.37 (93) 2007. gada 12. septembris
            

Grāmatvedības uzskaite: biežākās kļūdas

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir apkopojis informāciju par nodokļu maksātāju visbiežāk pieļautajām kļūdām, kuras tiek konstatētas tematisko pārbaužu un nodokļu auditu ietvaros. Šoreiz "Komersanta Vēstnesī" par pārkāpumiem, kas pieļauti grāmatvedības uzskaitē. Vairāk informācijas meklējiet VID mājaslapā www.vid.gov.lv.

 

Tematisko pārbaudi par grāmatvedības uzskaiti un organizāciju veic, lai pārliecinātos, vai tiek ievēroti vispārīgie grāmatvedības organizācijas principi:

1) vai uzņēmuma vadītājs ir apstiprinājis normatīvajos aktos noteiktos grāmatvedības organizācijas dokumentus;

2) vai saimnieciskie darījumi ir iegrāmatoti grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;

3) vai ieraksti grāmatvedības reģistros izdarīti savlaikus, tie ir pilnīgi, precīzi, un to saturs neatšķiras no attaisnojuma dokumentos minētajiem;

4) vai kases grāmata un kases ieņēmumu un izdevumu orderi noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

5) vai inventarizācijas rezultāti noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6) vai uzņēmumā izmantotās grāmatvedības datorprogrammas ir legālas.

Pērn tematiskajās pārbaudēs par grāmatvedības uzskaiti 42% gadījumu tika konstatēti pārkāpumi, bet 2007.gada 1.pusgadā 47% gadījumu.

 

Attaisnojuma dokumenti

• Vadītājs nav apstiprinājis grāmatvedības organizācijas dokumentus, vai arī tie ir nepilnīgi, neatbilst uzņēmuma saimnieciskajai darbībai un organizatoriskajai struktūrai. Attaisnojuma dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piemēram, kā attaisnojuma dokuments tiek izmantots kases čeks, kurā nav norādīts darījuma partneris (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), attaisnojuma dokumentā nav paraksta par preces/pakalpojuma saņemšanu. Likuma "Par grāmatvedību" 7.pantā noteikts, kādiem rekvizītiem obligāti jābūt attaisnojuma dokumentos, pamatojoties uz kuriem izdara ierakstus grāmatvedības reģistros.

• Uz attaisnojuma dokumentiem nav norādīts kontējums, ieraksta grāmatvedības reģistrā kārtas numurs. Uzņēmumā nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 11.pantu uzņēmumam katra pārskata gada beigās jāveic inventarizācija, tās rezultātus atspoguļojot inventarizācijas pārskatos.

• Labojumi attaisnojuma dokumentos un grāmatvedības reģistros veikti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piemēram, labojumi izdarīti ar korektoru, ieraksti veikti ar zīmuli, nav norādīts, kas un kad veicis labojumus, labojumi nav apstiprināti ar parakstu u.c.

Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" noteikts: ja tiek laboti attaisnojuma dokumenti vai grāmatvedības reģistri, labojumu izdara ar jaunu ierakstu, kas labo vai atsauc iepriekšējo ierakstu. Grāmatvedības reģistrus var labot, lietojot negatīvus skaitļus. Grāmatvedības dokumentus un reģistrus nedrīkst dzēst. Ja tiek laboti papīra dokumentu veidā sagatavotie attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri, par katru labojumu jānorāda, kas, kad un kāpēc tos labojis, kā arī labojumu ar parakstu apstiprina tā persona, kura to veikusi. Par attaisnojuma dokumentu labojumam var izmantot grāmatvedības izziņu, kurā ir informācija, kurš grāmatvedības reģistrs vai attaisnojuma dokuments ir labojams.

Ja grāmatvedības reģistrus kārto elektroniski, tematiskās pārbaudes laikā VID amatpersonas pārbauda, vai tiek izmantota tāda grāmatvedības datorprogramma, kuras izmantošanas tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu apliecina attiecīga licence vai licences līgums.

 

Kases operācijas

Tematisko pārbaužu laikā uzmanība tiek pievērsta arī kases operāciju uzskaitei, un arī šeit ir sastopamas kļūdas.

• Uzņēmums kases grāmatu nekārto katru dienu, ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē ir lielāki par 100 latiem.

Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.584) 4.punktā noteikts, ka kases grāmatu ir jākārto katru dienu, bet, ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē nav lielāki par 100 latiem, uzņēmums kases grāmatu kārto reizi nedēļā.

• Pārkāpumi kases ieņēmumu un izdevumu orderu noformēšanā.

Piemēram, kases ieņēmumu un izdevumu orderos nav parakstu par naudas saņemšanu/izsniegšanu, kases ieņēmumu orderos nav norādīts fiziskās personas - skaidrās naudas maksātāja vārds, uzvārds un personas kods un saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums. Rekvizīti, kuriem jābūt norādītiem kases ieņēmumu un izdevumu orderos, ir noteikti MK noteikumu Nr.584 14. un 15.punktā.

 

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls

Attiecībā uz personām, kuras grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā un ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanai izmanto Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, pārkāpumi atklājas galvenokārt minētā žurnāla aizpildīšanas kārtībā, piemēram, ieraksti netiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, fiziskās personas personīgie naudas līdzekļi nav nošķirti no saimnieciskās darbības. Ministru kabinets 2007.gada 20.martā pieņēma noteikumus Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā", kuros noteikta kārtība, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 200 000 latu, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību, ja tā izvēlas vienkāršā ieraksta sistēmu. Metodiskais materiāls par Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšanu ir pieejams VID mājaslapā.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas