Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.42 (98) 2007. gada 17. oktobris
            

Nelegālās nodarbinātības ierobežošanai pietrūkst laika

 

Pagājušā gada nogalē valdība trim ministrijām - Labklājības, Ekonomikas un Finanšu - sadalīja uzdevumus nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai. Līdz 1.oktobrim visiem darbiem jau bija jābūt padarītiem. Diemžēl tā nav noticis.

 

LM kavējas

Lēmums par Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" (MK 30.11.2006. sēdes protokols Nr.62) noteica, ka līdz šā gada 1.jūlijam LM jāsagatavo daudzi grozījumi Darba likumā. Tie paredzētu darba laika uzskaitē atsevišķi norādīt nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas; noteiktu, ka darba laika uzskaites tabelēm jāatrodas vietā, kur darbinieks tiek nodarbināts; nodrošinātu darba līgumu vai to kopiju atrašanos vietā, kur darbinieks tiek nodarbināts; aizliegtu publiskot darba sludinājumus, kuros nav norādīts darba devēja nosaukums un reģistrācijas kods u.c.

Jūlijs sen pagājis, bet Darba likuma grozījumi arvien nav izstrādāti. Tos Valsts kancelejā plānots iesniegt līdz 2008.gada 1.janvārim - pusgadu pēc iepriekš noteiktā termiņa. LM Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse skaidro: "Sākot gatavot grozījumus Darba likumā, izrādījās, ka likumā nepieciešams daudz vairāk izmaiņu nekā sākotnēji tika plānots. Tieši tādēļ plānotie grozījumi aizņem jau deviņas lappuses sākotnējo divu vietā. Ja darba grupa būtu strādājusi tikai pie plānotajiem grozījumiem, tos būtu paspēts sagatavot laikā, bet diez vai būtu lietderīgi pēc neilga laika gatavot atkal jaunas likuma izmaiņas."

Līdz 1.augustam LM bija jāsagatavo grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas paredzētu: ja darba devējs ir izmaksājis personai ar nodokli apliekamu ienākumu, kas nav uzrādīts grāmatvedības uzskaitē, un no šā ienākuma nav ieturējis nodokli, darba devējam ir jāsamaksā neieturētais nodoklis un soda nauda. Šis uzdevums, lai arī ar nelielu nokavēšanos, tomēr ir izdarīts - "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" iesniegti Valsts kancelejā 6.augustā.

Tāpat LM līdz 1.augustam bija jāsagatavo grozījumi normatīvos aktos, kas paredzētu darba devēja pienākumu regulārajā pārskatā uzrādīt darba ņēmēja nostrādāto dienu un stundu skaitu mēnesī; ziņas par darba ņēmējiem sniegt VID divas reizes mēnesī. Šis uzdevums nav izpildīts, jo, kā skaidro ministrijā, viss atkarīgs no iepriekšminētajiem pasākumiem, tādēļ LM 24.jūlijā Valsts kancelejā iesniedza lūgumu pagarināt termiņu līdz 2007.gada 1.decembrim.

LM sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu līdz 1.jūlijam bija jāiesniedz valdībai ziņojums par vienota nodarbināto personu reģistra izveides nepieciešamību. Pirmreizēji noteiktajā termiņā ministrijai ziņojumu sagatavot neizdevās, tādēļ tika pieprasīts papildu laiks līdz 1.septembrim. Tomēr ziņojums Valsts kancelejā iesniegts vien 25.septembrī. Lielākais kavēšanās iemesls ir grūtības saskaņot ziņojumu ar Finanšu ministriju un darba devējiem, tādēļ arī izskatīšanai valdībā tas iesniegts pagaidām nesaskaņots.

LM plānotajā laikā izpildījusi divus uzdevumus: sagatavojusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot noteikt atsevišķu soda apmēru par katru atklāto nelegāli nodarbināto personu; iespēju atsevišķos gadījumos sastādīt protokolu bez pārkāpēja klātbūtnes. Sagatavoti arī grozījumi MK noteikumos "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kas noteiks, ka gadījumos, kad būvlaukumā darbus veic vairāki darbuzņēmēji, galvenais būvuzņēmējs izveido visu objektā strādājošo sarakstu, norādot tajā uzņēmēju, pie kura nodarbināts darbinieks.

 

Vienu uzdevumu atceļ

Savukārt Finanšu ministrijai (FM) bija doti divi uzdevumi. Līdz 1.jūlijam tai vajadzēja sagatavot grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredzētu tiesības VID, veicot uzrēķinus, pamatoties uz nozares ģenerālvienošanos. Kā skaidro FM Komunikāciju departamenta direktore Baiba Melnace, šā gada 8.jūnijā ministrija attiecīgus grozījumus iesniegusi Saeimā, priekšlikumu iesniegšanas laikā uz otro lasījumu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Gala lasījumā parlamentā tie vēl nav pieņemti.

Vēl FM bija uzdots līdz 1.aprīlim sagatavot grozījumus "Publisko iepirkumu likumā", kas paredzētu ierobežojumu piedalīties iepirkumu procedūrās tiem darba devējiem, kuru uzņēmumos konstatēti nelegālā un nereģistrētā darba gadījumi. Lai atgūtu tiesības piedalīties iepirkumos, uzņēmumam būtu jāpierāda priekšzīmīgas nodokļu maksāšanas fakts. Turklāt bija paredzēts likuma grozījumos rādītāju "vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs" aizstāt ar rādītāju "vidējās darba algas apmērs". Valdība 19.jūnijā šo FM uzticēto uzdevumu atcēla, jo tā pierādīja: nosakot par kritēriju vidējās darba algas apmēru, tiktu pārkāpts ES regulējums publiskajiem iepirkumiem.

 

EM paspēj laikā

Līdz 1.oktobrim Ekonomikas ministrijai (EM) bija uzticēts precizēt jēdzienu par būvniecību "saviem spēkiem" būvniecības normatīvajos aktos. Ministrijas juriskonsults Andris Jēkabons norāda: "Jā, tas ir izdarīts." "Būvniecības likuma" 1.panta 7.punktā termina "saviem spēkiem", visticamāk, vairs nebūs, jo šos un citus EM izstrādātos grozījumus 24.jūlijā apstiprināja valdība un tie 20.septembrī jau 1.lasījumā pieņemti Saeimā."

 

Lolita Lūse, "KV"Uzziņai

 

Valsts Darba inspekcija šā gada astoņos mēnešos:

apsekojot 2465 uzņēmumus, atklājusi 2224 nelegāli nodarbinātos, kas ir apmēram divreiz vairāk nekā pērn šajā pašā laika periodā;

par nelegālu nodarbināšanu 607 darba devēji tika saukti pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodu kopsummā par Ls 72154.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas