Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.7 (114) 2008. gada 13. februāris
            

  Jautājums. Atbilde | Kā apgūt Eiropas naudu

Atbalstāmās darbības drīkst sākt tikai pēc līguma noslēgšanas

Turpinājums. Sākums "KV" Nr.4 (111) 23.01., Nr.5 (112) 30.01., Nr.6 (113) 06.02.2008.

Valsts atbalsta programma "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" tika atvērta 14.janvārī. Uzņēmējiem, gatavojot projektu iesniegumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), radusies virkne jautājumu. Uz tiem sniedzam LIAA ekspertu atbildes.Tās balstītas uz Ministru kabineta (MK) 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.798 "Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" īstenošanas kārtība" skaidrojumu.

 

Projekta sagatavošana, iesniegšana, veidlapas aizpildīšana, tās vērtēšana

- Vai projekta iesniegšanas brīdī ir obligāti jābūt būvprojektam?

- Nē, nav obligāti. Būvprojektu var izstrādāt arī projekta īstenošanas laikā. Šādā situācijā būvprojekts ir jāiesniedz kopā ar noslēguma vai starpposma pārskatu.

- Vai daļu projekta iesnieguma dokumentācijas varēs iesniegt papīra un daļu - elektroniskā formātā?

- Nē, projekta iesnieguma dokumentāciju var iesniegt tikai vienā formāta veidā - vai nu elektroniskajā vai papīra formātā.

- Pēc kādiem kritērijiem projekta iesniegumā tiek vērtēts attiecināmo izmaksu samērīgums un pamatotība, un ar kādām metodēm nosaka, vai plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti?

- Projekta izmaksu pamatotības un efektivitātes kritērijs ir norādīts MK noteikumu 6.pielikuma "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji" kvalitātes kritēriju 1.punktā:

1. Plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos (tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam).

2. Attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai (tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai).

3. Attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu (tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm).

4. Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti. Minētais kritērijs tiks vērtēts, pamatojoties uz informāciju, kas būs norādīta MK noteikumu 3.pielikuma "Projekta iesnieguma veidlapa" 4.4. sadaļā "Izmaksu ekonomiskais pamatojums", kurā jāsniedz skaidrojums par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu (vai ir veikts iepirkums, aptaujāti piegādātāji, kas kalpoja par pamatu cenas noteikšanai utt.).

 

Projekta soļi

- Kāda būs projektu iesniegšanas, izvērtēšanas un atbalsta saņemšanas kārtība?

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra paziņo par projektu iesniegumu pieņemšanu programmā.

Tālāk seko septiņi posmi.

1. Projekta iesnieguma iesniegšana:

a) papīra formātā: divi eksemplāri (viens oriģināls un viena kopija). Iesniedz LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā vai pa pastu ierakstītā vēstulē;

b) elektroniska dokumenta veidā: dokuments ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām. Iesniedz LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā vai pa pastu ierakstītā vēstulē, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv.

LIAA trīs mēnešu laikā pēc projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas beigu termiņa pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

2. Līguma slēgšana ar LIAA.

LIAA ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas lēmumā norādīto nosacījumu izpildes.

3. Iepirkuma procedūras veikšana un saskaņošana ar LIAA.

Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru veikšanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem projektiem, un pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar LIAA iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām.

4. Projekta īstenošana.

Projekta atbalstāmās darbības drīkst uzsākt tikai pēc līguma noslēgšanas ar LIAA (izņemot būvprojekta izstrādi).

Projekta īstenošanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi tikai bezskaidras naudas veidā.

Īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu (ieņēmumu un izdevumu) grāmatvedības uzskaite atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537.

5. Noslēguma vai starpposma pārskata iesniegšana.

Pārskatam ir jāpievieno projekta ieviešanu apliecinošo dokumentu kopijas. LIAA veic noslēguma vai starpposma pārskata izvērtēšanu un lēmuma par maksājuma veikšanu pieņemšanu.

6. Finansējuma saņemšana.

Projekta ieviešanas laikā projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā divās daļās. Starpposma maksājumu var saņemt, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus, turklāt starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādu projektā paredzēto darbību pabeigšanas, kurās ir veikti sākotnējie ieguldījumi.

7. Pēcuzraudzība.

Projekta iesnieguma oriģināls vai tā atvasinājums projekta iesniedzējam ir jāuzglabā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Sākotnējiem ieguldījumiem, kuri ir iegādāti projekta ietvaros, vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas ir jāpaliek komersanta īpašumā, un tie nedrīkst tikt nodoti lietošanā trešajām personām.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas