Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.12/13 (119/120) 2008. gada 19. marts
            

  Eiropas nauda | Kā apgūstam atvēlēto

"Latvijas Pasts" noskauž laukiem interneta piekļuves punktus
Rūta Bierande


Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"

Pēc valdības sēdes, kurā īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks ziņoja par 2004.–2006.gada programmēšanas perioda ES finansējuma apgūšanu, radās iespaids, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) netiks galā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitāti 1.3.2. "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" un netiks apgūta visa tai paredzētā ERAF nauda, proti, netiks ieviests projekts, kuru īstenot pieteicās VAS "Latvijas Pasts". Apdraudētā summa – 300 000 latu. Tas, ka "Latvijas Pasts" savu šīs aktivitātes darba daļu nepaveiks, nu patiesi kļuvis skaidrs. Bet 300 000 latu? ES nauda vai Latvijas?

Šo jautājumu noskaidrot palīdzēja RAPLM Attīstības instrumentu departamenta direktore ARINA ANDREIČIKA.- Aktivitātē 1.3.2. "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" varēja pieteikties diezgan plašs dalībnieku loks: pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, arī plānošanas reģionu aģentūras. Atklātais projektu konkurss tika izsludināts 2005.gada 27.septembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu - 2005.gada 28.novembris.

Saskaņā ar vadlīnijām iesniegto projektu pirmo jeb administratīvo vērtēšanu veica otrā līmeņa starpniekinstitūcija - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Tā kā šajā vērtēšanas posmā drīkst veikt projektu precizēšanu, tas arī tika darīts, jo nelielas neprecizitātes bija visiem projektiem. Dažus projektus vajadzēja precizēt vairākas reizes. Tādēļ administratīvā projektu vērtēšana noslēdzās 2006.gada 22.maijā, un 25.maijā visi CFLA apstiprinātie projekti nokļuva RAPLM kā pirmā līmeņa starpinstitūcijā.

Tad sākās tālākā projektu vērtēšana pēc kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, un to veicām mēs - RAPLM. Vērtēšana RAPLM noslēdzās 2006.gada 8.augustā. Gala rezultātā 13 projekti tika noraidīti, 10 projekti - apstiprināti un rezerves sarakstā iekļauti četri projekti, cerot uz papildu finansējumu. Šis lēmums tika saskaņots ERAF vadības komitejā 2006.gada 21.septembrī un stājās spēkā pēc protokola parakstīšanas 2006.gada 11.oktobrī. Tad varēja sūtīt lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pretendentiem. Jau nākamajā dienā - 12.oktobrī - 13 pieteicējiem tika aizsūtīta noraidoša atbilde, 10 projektu pieteicēji saņēma apstiprinošu atbildi, bet četri, kas bija nokļuvuši rezerves sarakstā, saņēma informāciju par to, ka viņu projekts varētu tikt realizēts, ja atrisināsies papildu finansējuma piešķiršanas jautājums.

Tātad kopš 2006.gada 23.oktobra CFLA uzsāka līgumu slēgšanu ar visiem desmit pamatsarakstā iekļautajiem pretendentiem, tajā skaitā arī ar "Latvijas Pastu" (LP), kas tika iekļauts pamatsarakstā, jo veiksmīgi izturēja konkursu. LP bija lieliska ideja izveidot publiskos interneta piekļuves punktus 106 pasta nodaļās Latvijas reģionos. Šis priekšlikums bija ļoti labs un atbalstāms. Tātad - līguma slēgšanas procedūra ar LP sākās jau 2006.gada novembrī.

- Kad notika līgumu slēgšana ar papildsaraksta pretendentiem?

- Paralēli noritēja arī naudas piesaistīšana šai aktivitātei. Bija notikusi citas aktivitātes neizpildīto projektu finansējuma pārdale, un no šīs naudas mēs savai aktivitātei dabūjām 500 000 latu. RAPLM arī veica sarunas ar Finanšu ministriju par 558 721,87 latu lielu virssaistību uzņemšanos (t.sk. 419 041,40 latu ERAF finansējums), kas notika, pamatojoties uz valdības 2006.gada 18.decembra rīkojumu. Rezultātā RAPLM ieguva papildu naudu un 2007.gada maijā varēja sākt līgumu slēgšanas procesu ar konkursa uzvarētājiem, kas bija iekļauti papildsarakstā, - Jelgavas, Bauskas, Valmieras un Strenču pašvaldībām.

Līdztekus šiem darbiem norisinājās sazināšanās ar LP darbiniekiem, jo līguma noslēgšana bija mūsu interesēs, bet LP ar līguma slēgšanu kavējās.

- Cik tālu pavirzījies darbs tiem 13 projektiem, par kuriem tika noslēgts līgums?

- Kā nu kurā vietā, bet visur darbi jau tuvojas noslēguma fāzei. Pašlaik pilnībā pabeigti ir divi projekti - Valkas rajonā un Bērzes pagastā. Līdz 31.martam mums jāsniedz ziņojums valdībā par to, kādā gatavības stadijā ir realizējamie projekti. Esam lūguši pašvaldībām sniegt mums jaunākos projekta ieviešanas datus. Izskatās, ka šajā ziņojumā varēsim ierakstīt, ka visi 13 projekti līdz 31.augustam tiks pabeigti.

Pašlaik arī gatavojam bukletu, kurā parādīsim šīs aktivitātes rezultātus - ar vizuālo un teksta informāciju, ekspertu vērtējumu.

ERAF aktivitāte 1.3.2. "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"

N.p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

1.

Valkas rajona padome

Publisko interneta pieejas punktu izveide Valkas rajona pašvaldību sabiedriskajās iestādēs

2.

Laucienas pagasta padome

LAIPA Ziemeļkurzemē (Lauku Apkaimes Interneta Punktu Attīstība)

3.

Dunalkas pagasta padome

Publisko interneta pieejas punktu izveide Durbes novada Jaunlieģos, Dunalkas un Vecpils pagastos

4.

Kurzemes reģiona attīstības aģentūra

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē

5.

Valsts a/s "Latvijas Pasts"

Publisko piekļuves punktu tīkla izveide Latvijas reģionos

6.

Bērzes pagasta padome

Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un modernizācija pašvaldību sadarbības iestādes "Bērzes krasti" pagastos

7.

Latgales reģiona attīstības aģentūra

Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā

8.

Nodibinājums "Rīgas reģiona attīstības aģentūra"

Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas reģionā

9.

Sabiles novada dome

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Sabiles novadā

10.

Madonas rajona padome

Publiskie interneta pieejas punkti Madonas rajona pašvaldībās

11.

Bauskas rajona padome

Publisko interneta pieejas punktu izveide Bauskas un Aizkraukles rajonos

12.

Valmieras rajona padome

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā

13.

Jelgavas dome

Zemgale IT reģions Ð sabiedrisko interneta pieejas punktu (SIPP) izveide Zemgales reģionā

14.

Strenču pilsētas dome

Strenču pilsētas publiskā interneta pieejas punkta izveidošana un attīstība

Kopumā aktivitātes ietvaros bija paredzēts izveidot 554 publiskos interneta pieejas punktus visā Latvijā. Tomēr no tiem netiks izbūvēti 106, jo "Latvijas Pasts" savu projektu nerealizēs.

- Kas notiks ar LP līgumu un projektu?

- Visu laiku esam tikušies un runājuši, rakstījuši vēstules, mēģinājuši līgumu ar LP noslēgt. Esam sazinājušies arī ar Satiksmes ministriju. Pēc ilgstošas gaidīšanas saņēmām atbildi, ka lēmumu par līguma slēgšanu pieņems LP padome.

Bija arī dažādas pretrunīgas darbības - mums ir 2007.gada 6.septembra vēstule no LP, kurā paziņots, ka sakarā ar iestādes reorganizāciju un stratēģisko attīstības plānu pārskatīšanu, kā arī investīciju ieguldīšanas prioritāšu maiņu LP neplāno ar mums slēgt līgumu. Tūlīt pat, 2007.gada 8.oktobrī, saņēmām vēstuli, kas atcēla iepriekšējo vēstuli par līguma neslēgšanu. LP bija izdomājis šo līgumu tomēr slēgt. Atsākās tikšanās un diskusijas, jo mēs bijām ieinteresēti, lai līgums tiktu noslēgts.

Tomēr no LP puses konkrētas rīcības nebija. Tādēļ kopīgi ar CFLA domājām, ko darīt, jo - laiks iet, līguma nav. Vēl ar LP tikāmies šāgada februārī, lai vēlreiz pārrunātu projekta realizēšanas procesu. Diemžēl no LP puses lielu interesi par šo projektu nejutām, kaut LP solīja nedēļas laikā mums atsūtīt atbildes vēstuli. Jau ir marta vidus, vēstules mums nav. Tādēļ 27.februārī mēs pieņēmām gala - administratīvo - lēmumu, ka ar LP līgumu tomēr neslēgsim.

Protams, mēs no sadarbības ar LP varējām atteikties arī agrāk, jo jutām, ka īsta rīcība neseko. Tomēr šis projekts bija apsolījis 106 publiskos interneta piekļuves punktus reģionos, kas nav maz un turklāt - ļoti vajadzīgi. Tādēļ mēs gaidījām līdz pašam pēdējam, pat ilgāk nekā gadu…

- Vai secinājums ir tāds, ka visa ERAF nauda, kas šai aktivitātei bija paredzēta, tomēr veiksmīgi tiks apgūta?

- Tieši tā - ERAF finansējums 1 807 385 latu apmērā līdz 31.augustam tiks veiksmīgi apgūts, kāds arī bija mūsu uzdevums. Sakarā ar to, ka LP projektam paredzētais finansējums no ERAF 308 204,60 latu apmērā segs lielāko daļu uzņemto virssaistību, virssaistības samazināsies līdz 110 836,80 latu (ERAF daļa).

Esam jau runājuši ar ES fondu vadošo iestādi, ka, samazinot uzņemtās virssaistības, tas nekādā mērā neietekmē ES fondu naudas apgūšanu. Mēs esam apguvuši visu ERAF naudu, kas bija paredzēta šai aktivitātei, un vēl arī 500 000 latu no projektu pārdales.

- Kādā stadijā pašlaik ir naudas kustība šai aktivitātei, un kādēļ, jūsuprāt, ziņojumā valdībai neparādījās progress finansējuma apgūšanā?

- Visa nauda projektu realizētājiem ir piešķirta. Tas notika jau pašā sākumā, pieņemot lēmumu.

Runājot par reāliem publiskā finansējuma maksājumiem projektu realizētājiem, ERAF līdzfinansējuma nauda tiks pārskaitīta pašās projekta realizēšanas beigās - jau tad, kad tiks uzstādīti un internetam pieslēgti visi konkrētā piekļuves punkta datori. Tad, noslēguma stadijā, projekta veicējs darbu izpildītājam apmaksās rēķinu.

Varbūt tādēļ ziņojumā valdībai šai aktivitātei neparādījās progress, jo darbi notiek, bet publiskā nauda tiks kustināta tikai pašās projekta beigās - tad, kad līgums tiks izpildīts. Pašlaik mums jau iesniegti pieprasījumi par 509 000 latu jeb 22% no kopējā aktivitātei paredzētā finansējuma, kas ir labs rādītājs. Un jau ir deklarēti 3,9% no visas aktivitātes finansējuma Eiropas Komisijā. Tādēļ nevaram teikt, ka esam sagādājuši valstij kaut kādas problēmas. Līdz augusta beigām viss notiks, kā esam plānojuši.

- Vai šāda aktivitāte turpināsies arī šajā programmēšanas periodā?

- Jā, noteikti, jo pašvaldībās par šo pasākumu ir ļoti liela un neviltota interese. Tādēļ arī 2007.-2014. programmēšanas periodā esam iekļāvuši tādu pašu aktivitāti. Iespējamais ERAF līdzfinansējums varētu veidot pat trīs miljonus latu.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas