Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.14 (121) 2008. gada 2. aprīlis
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

20. un 27.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. “KV” sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Eiropas nauda jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2. aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1. apakšaktivitāti "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei" un 2.1.2.2.3. apakšaktivitāti "Atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai""

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Ministru kabineta noteikumu projektā paredzēts, ka apakšaktivitātes "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei" mērķis ir atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģisko procesu izstrādi. Savukārt apakšaktivitātes "Atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu, pakalpojumu vai tehnoloģisko procesu rūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšanu.

Noteikumu projekta ietvaros tiks organizēts atklāts projektu konkurss.

 

Ministriju mājaslapās būs informācija vieglajā valodā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izstrādātajā noteikumu projektā ietvertas prasības, kas:

1) uzlabos informācijas sniegšanu sabiedrībai par tiešās pārvaldes iestāžu un atvasināto publisko personu, izņemot pašvaldību iestāžu, darbību, paplašinot iespējas sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā;

2) paredz tiešās pārvaldes iestāžu un atvasināto publisko personu, izņemot pašvaldību iestāžu, mājaslapās ietvert sadaļu, kurā informācija par iestādes darbību un aktualitātēm sniegta viegli uztveramā valodā tā, lai būtu saprotama vecākiem cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Vienota kārtība būvniecības izmaksu noteikšanai

Ministru kabineta noteikumu projekts "Būvizmaksu noteikšanas kārtība transporta būvēm"

Noteikumos detalizēti noteiktas minimālās prasības, kas jāievēro, valsts pasūtītājiem nosakot paredzamās būvizmaksas projektu plānošanas un būvdarbu iepirkumu procesā, kā arī to minimālo informācijas apjomu, kuru valsts pasūtītājam jāizvērtē, risinot sarunas par cenu izmaiņām noslēgtos būvdarbu līgumos.

 

Autovadītāju apmācības organizēšanā gaidāmas izmaiņas

Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

Satiksmes ministrijas izstrādātais likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" paredz atteikties no licencēšanas, ja komersants nodarbojas ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kā arī mainīt esošo kārtību teorētiskajā un praktiskajā (braukšanas) apmācībā.

Šobrīd vadīt transportlīdzekli galvenokārt māca instruktori, kas ir individuālie komersanti vai pašnodarbinātās personas. Pēc grozījumu Ceļu satiksmes likumā un Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas instruktoriem būs nepieciešamas darba attiecības ar komersantiem vai izglītības iestādēm, kas nodarbojas ar braukšanas apmācību.

 

Pārskatītas darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās"

Pēc Ministru kabineta noteikumu projekta apstiprināšanas valdībā spēku zaudēs pašreiz spēkā esošie 2001.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.539 "Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās".

Noteikumu projektā nav mainītas pamatprasības, kuras ir noteiktas jau pašreiz spēkā esošajos noteikumos, bet pilnībā pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/37/EK prasības par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.

 

LM piedāvā konkrētus pasākumus darba aizsardzības uzlabošanai

Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008.-2010.gadam

Lai uzlabotu situāciju darba aizsardzībā, kā arī nodrošinātu darba aizsardzības attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, Labklājības ministrija (LM) turpmāko trīs gadu periodā piedāvā konkrētus pasākumus darba aizsardzības situācijas uzlabošanai.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas