Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
            

  Aktuāli | Par sodu samērīgumu un tiesībām

No nodokļu likuma jau izslēgtu pantu atzīst par Satversmei neatbilstošu tikai tiesvedības lietās
Lidija Dārziņa, "KV"Satversmes tiesa (ST) 3.aprīlī ar spriedumu lietā Nr.2007-23-01 ir atzinusi par LR Satversmei neatbilstošu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 33.1pantu, kas noteica termiņu, kādā nodokļa maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt nodokļu administrācijas kontroles rezultātā uzlikto soda naudu. Par neatbilstošu atzīta gan šī panta 2000.gada 13.aprīļa likuma redakcija "ne biežāk kā vienu reizi trijos gados", gan 2004.gada 31.martā grozītā redakcija - "ne biežāk kā vienu reizi gadā".

Kopš pagājušā gada 1.janvāra 33.1pants no likuma ir izslēgts.

ST spriedumā noteikts - abas šīs kādreizējās normas tiek atzītas par spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža, bet tikai attiecībā uz tiesvedībā esošām lietām.

Saeima 2000.gada 13.aprīlī ar grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" tajā iekļāva 33.1pantu. Tā pirmā daļa noteica: "Nodokļu administrācijai, izvērtējot nodokļu maksātāja izdarītā pārkāpuma būtību un raksturu, gadījumos, kad nodokļu maksātājs ir pārsūdzējis nodokļu administrācijas lēmumu par šā likuma un konkrēto nodokļu likumu pārkāpumiem, ir tiesības samazināt kontroles (pārbaužu, revīziju) rezultātā uzlikto soda naudu, bet ne vairāk kā 70 procentu apmērā un ne biežāk kā vienu reizi trijos gados."

Apstrīdētā norma 2004.gadā tika nomainīta ar jaunu, kas noteica arī, ka sodu var samazināt ne biežāk kā reizi gadā. Šī norma bija spēkā līdz 2007.gada 1.janvārim.

Pieteikumu par normas atbilstību Satversmei iesniedza Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, uzskatot, ka normas piemērošana rada samērīguma un taisnīguma principa pārkāpumu gadījumos, kad uzliktais sods ir nesamērīgs ar izdarīto pārkāpumu. Pieteikuma iesniedzējs norādīja: lai arī apstrīdētā norma jau vairākus gadus nav spēkā, tā joprojām tiek piemērota, jo tiesās vēl tiek pārbaudīti 2003. un 2004.gadā izdotie administratīvie akti.

ST norādīja, ka valsts pienākums ir pēc iespējas nodrošināt soda individualizāciju, proti, tā atbilstību izdarītajam pārkāpumam.

ST secināja, ka, piemērojot apstrīdēto normu, persona var tikt sodīta ar pārkāpumam neatbilstošu sodu, tādēļ atzina par nesamērīgu, Satversmes 1.pantam neatbilstošu ne vien apstrīdēto, bet arī jaunāko normu, kas noteica, ka sodu var samazināt ne biežāk kā reizi gadā.

ST arī norādīja: "Tā kā nodokļu tiesību joma ir būtiska valsts darbības joma, nebūtu pieļaujama tāda situācija, ka apstrīdētās normas atcelšana novestu pie visu vai lielas daļas to VID lēmumu pārskatīšanas, kuri ir stājušies spēkā un kuros šī norma varēja būt piemērota." Tādēļ abas normas atzītas par spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža tikai attiecībā uz tām lietām, kuras joprojām atrodas tiesvedībā. Proti, uz tām, kurās personas ir apstrīdējušas un pārsūdzējušas VID uzliktās soda naudas vai uzrēķinātos nodokļus un galīgie nolēmumi līdz Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanai vēl nav stājušies spēkā, informē ST.

Sprieduma teksts ir pieejams ST mājaslapā sadaļā "Lietas".

 

 Iesaistīto pušu viedokļi un informācija (no ST sprieduma)

Pieteikuma iesniedzējs: Praksē nereti sastopami gadījumi, kad nodokļu maksātājs nav uzskatāms par ļaunprātīgu nodokļu nemaksātāju, bet pieļāvis neuzmanību, piemēram, divas dienas ātrāk iekļaujot deklarācijā priekšnodokli, kas saskaņā ar likumu deklarācijā būtu jāiekļauj tikai nākamajā mēnesī. Likumdevēja mērķis nav bijis nostādīt vienādā situācijā un vienādi sodīt tādu nodokļu maksātāju, kurš vispār izvairās no nodokļu maksāšanas, un tādu nodokļu maksātāju, kurš deklarācijā ir uzrādījis visu ar nodokli apliekamo vērtību.

>>>
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas