Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 1. līdz 4.aprīlim publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Ēku nergoefektivitātes likums

02.04.2008.

16.04.2008.

Grozījumi Konkurences likumā

02.04.2008.

16.04.2008.

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

02.04.2008.

16.04.2008.

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

02.04.2008.

16.04.2008.

Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) sadarbības līgumu

02.04.2008.

03.04.3008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.169 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"

01.04.2008.

02.04.2008.

Noteikumi Nr.191 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai"

01.04.2008.

02.04.2008.

Noteikumi Nr.197 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""

01.04.2008.

02.04.2008.

Noteikumi Nr.210 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība""

01.04.2008.

02.04.2008.

Noteikumi Nr.220 "Par Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu un Luksemburgas Lielhercogistes, kas darbojas kā Vadošā un Sertifikācijas iestāde, līgumu par "ESPON 2013 darbības programmas" īstenošanu"

01.04.2008.

02.04.2008.

Noteikumi Nr.189 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.2.2.apakšaktivitāti "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām""

03.04.2008.

04.04.2008.

Noteikumi Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem"

03.04.2008.

04.04.2008.

Noteikumi Nr.198 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""

03.04.2008.

04.04.2008.

Noteikumi Nr.203 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām""

03.04.2008.

04.04.2008.

Noteikumi Nr.221 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""

03.04.2008.

04.04.2008.

Noteikumi Nr.222 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

03.04.2008.

Noteikumi piemērojami ar 2008. gada 2. aprīli

Noteikumi Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.199 "Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju Organizācijas līgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Trešās pušu sanāksmes un ar to saistītu sagatavošanās sanāksmju organizēšanu"

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.223 "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu"

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību"

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.226 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.945 "Par valsts aģentūras "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.227 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.228 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.229 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.230 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.454 "Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.231 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.232 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.233 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.167 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.234 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.235 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.246 "Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība""

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība"

04.04.2008.

05.04.2008.

Noteikumi Nr.237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība"

04.04.2008.

05.04.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas