Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.27 (134) 2008. gada 2. jūlijs
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 17.jūnija līdz 27.jūnijam ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām

18.06.2008.

19.06.2008.

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"

18.06.2008.

02.07.2008.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

18.06.2008.

01.07.2008.

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

18.06.2008.

01.07.2008.

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

18.06.2008.

01.07.2008.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

18.06.2008.

01.07.2008.

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

27.06.2008.

29.06.2008.

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

27.06.2008.

01.07.2008.

Grozījumi likumā "Par policiju"

27.06.2008.

11.07.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.423 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.945 "Valsts meža dienesta nolikums""

17.06.2008.

18.06.2008.

Noteikumi Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām"

17.06.2008.

18.06.2008.

Noteikumi Nr.431 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

17.06.2008.

18.06.2008.

Precizējums MK 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.350 "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu"

17.06.2008.

Precizēta norāde, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti

Noteikumi Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"

18.06.2008.

19.06.2008.

Noteikumi Nr.429 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem"

18.06.2008.

*

Noteikumi Nr.432 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.67 "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem""

19.06.2008.

01.07.2008.

Noteikumi Nr.433 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

19.06.2008.

20.06.2008.

Noteikumi Nr.434 "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normām, kā arī garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību"

19.06.2008.

20.06.2008.

Noteikumi Nr.428 "Nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.430 "Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali"

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.446 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

27.06.2008.

01.07.2008.

Noteikumi Nr.449 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.450 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem"

27.06.2008.

01.07.2008.

Noteikumi Nr.453 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi"

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā"

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.457 "Filmu klasifikācijas noteikumi"

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.458 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.487 "Filmu izplatīšanas noteikumi""

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.459 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par vadības līgumiem""

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.460 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

27.06.2008.

28.06.2008.

Noteikumi Nr.461 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs""

27.06.2008.

01.01.2009.

* Šos noteikumus piemēro ar nākamo dienu pēc tam, kad saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Latvijas paziņoto atbalsta programmu Nr.N233/08 "Par atbalstu filmu nozares projektiem Latvijā" un Kultūras ministrija par to ir paziņojusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas