Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.35 (142) 2008. gada 27. augusts
            

  Likumu ABC | Likumu skaidrojot

Par grozījumiem Muitas likumā
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

2008.gada 5.jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi Muitas likumā.
Likuma grozījumi publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 20.jūnijā, un stājās spēkā ar 2008.gada 4.jūliju. Turpmāk skaidrojums svarīgākajām izmaiņām likumā.*Jaunā redakcijā izteikta 4.panta, kurā noteikta muitas lietu vadība, piektā daļa.

Spēkā esošā redakcija:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iesniedzami iesniegumi par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī kārtību, kādā sagatavojami noraidījumi attiecībā uz citu dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu."

Atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 5.punktam grozījumi 4.panta piektajā daļā stājas spēkā 2008.gada 1.oktobrī.

Tātad pēc 2008.gada 1.oktobra ir gaidāmi jauni Ministru kabineta noteikumi par 4.panta piektās daļas piemērošanu. Līdz tam komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem koordinē Ministru kabineta izveidota Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome.

 

Izslēgts 12.1pants, kas noteica tiesības sniegt tiešās pārstāvības pakalpojumus.

Ar 2008.gada 4.jūliju spēkā vairs nav norma, kas noteica, ka tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri.

 

Papildināta 13.panta, kurā noteiktas muitas kontroles zonas, pirmā daļa ar jauniem vārdiem.

Spēkā esošā redakcija:

"Muitas kontroles zona ir Latvijas Republikas muitas teritorijas sastāvdaļa, kurā muitošanai pakļauto preču pārvietošana izdarāma tikai ar muitas iestāžu atļauju un to kontrolē."

 

Jaunā redakcijā izteikta 13.panta ceturtā daļa.

Ministru kabinets nosaka:

"1) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas;

2) informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai, kā arī to izmantošanas kārtību;

3) komercdarbības veidus, kuru veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajās muitas kontroles zonās nepieciešama atļauja, kā arī šo atļauju izsniegšanas kārtību."

Atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 3. un 4.punktam Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.oktobrim izdod 13.panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus.

Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim piemēro Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumus Nr.393 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kā arī par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

Aizstāts 27.panta, kurā noteikta atļauja muitas brokeru darbībai, piektajā daļā skaitlis "15" ar skaitli "30".

Spēkā esošā redakcija:

"Iesniegumu Valsts ieņēmumu dienests izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas."

 

Jaunā redakcijā izteikts 34.pants, kurā noteiktas beznodokļu tirdzniecības veikalu atrašanās vietas.

Beznodokļu tirdzniecības veikalus var izveidot tikai tajās lidostās un jūras ostās, kurās ir Ministru kabineta noteiktie Latvijas Republikas robežkontroles punkti.

Beznodokļu tirdzniecības veikali var atrasties:

1) starptautiskās satiksmes lidostās tikai aiz muitas kontroles un drošības kontroles punktiem;

2) starptautiskās satiksmes jūras ostās tikai aiz muitas kontroles, robežkontroles un drošības kontroles punktiem.

Beznodokļu tirdzniecības veikalu atvēršana saskaņojama ar attiecīgo Valsts robežsardzes struktūrvienību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Muitas kontroles un robežkontroles punktu sarakstu var atrast www.vid.gov.lv.

 

Par beznodokļu tirdzniecības veikaliem

Kas ir beznodokļu tirdzniecības veikals?

Beznodokļu tirdzniecības veikals ir D tipa muitas noliktava, kurā muitas kontrolē tiek realizētas preces personām, kuras:

1) izbrauc no Eiropas Savienības muitas teritorijas uz ārvalstīm vai kuras ierodas muitas kontroles zonā no ārvalstīm un izbrauc no tās uz ārvalstīm. Šādām precēm piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem;

2) iebrauc Eiropas Savienības dalībvalstī vai izbrauc no tās, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas, vai iebrauc Eiropas Savienības muitas teritorijā no ārvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Šādām precēm nepiemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem.

 

Kāda ir beznodokļu tirdzniecības veikala uzbūve?

Lai nodrošinātu beznodokļu tirdzniecības veikala darbību, beznodokļu tirdzniecības veikala turētājs iekārto šādas beznodokļu tirdzniecības veikala telpas:

1) tirdzniecības zāli (tirdzniecības zāles);

2) palīgtelpas;

3) noliktavas.

Beznodokļu tirdzniecības veikala telpu iekārtojumam jābūt tādam, lai nebūtu iespējams preces saņemt vai izsniegt bez muitas kontroles, būtu nodrošināta preču neaizskaramība un minētajās telpās nevarētu iekļūt nepiederošas personas.

Precēm, kurām beidzies realizācijas termiņš, saskaņā ar normatīvajiem aktiem piemēro citu muitas režīmu.

 

Kā veic darbības ar precēm beznodokļu tirdzniecības veikalā?

Ievest preces beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavā atļauts tikai muitas pārstāvja klātbūtnē. Darbības, kas saistītas ar preču glabāšanu, veic beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavās, bet darbības, kas saistītas ar preču sagatavošanu pārdošanai, - beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavās vai palīgtelpās. Minētās darbības veic muitas kontrolē.

 

Kā pārdod preces beznodokļu tirdzniecības veikalā?

Elektroniskā kases aparāta čekā, kas apliecina pirkumu, reģistrē no Latvijas Republikas izbraucošās fiziskās personas izbraukšanas dokumenta numuru un tās lidostas vai jūras ostas nosaukumu, uz kuru persona dodas.

Beznodokļu tirdzniecības veikalā par precēm maksā latos. Maksāt var arī ārvalstu valūtā, ja beznodokļu tirdzniecības veikalā tiek lietoti elektroniskie kases aparāti, kas nodrošina attiecīgās valūtas pārrēķinu latos.

Preču pārdošana beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavās un palīgtelpās ir aizliegta.

 

PVN

Atbilstoši likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 9.punktam pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro beznodokļu tirdzniecības veikalos veiktajām preču piegādēm fiziskajām personām, kas izbrauc no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. (Par beznodokļu tirdzniecības veikalu atrašanās vietām skatīt pie likuma grozījumiem 34.pantā!)

 

Atļaujas izsniegšana komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā

Atļauja nepieciešama komercdarbības veidiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajā muitas kontroles zonā vai tās daļā jānodrošina atsevišķa nodalīta pastāvīga vieta.

 

Atļautie komercdarbības veidi muitas kontroles zonā

Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajā muitas kontroles zonā vai tās daļā atļauti šādi ar muitošanu vai robežas šķērsošanu saistīti komercdarbības veidi:

1) apdrošināšanas pakalpojumu snieg­šana;

2) banku pakalpojumu sniegšana;

3) muitas brokeru pakalpojumu sniegšana;

4) elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana;

5) ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

6) tirdzniecības pakalpojumu (arī karsto un atspirdzinošo dzērienu automātu un citu automātu uzstādīšana) sniegšana;

7) sabiedrisko tualešu pakalpojumu sniegšana.

 

Kur var uzzināt par atļaujas saņemšanu?

Informāciju par iespējām saņemt atļauju var izlasīt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", jo VID muitas teritoriālā iestāde iesniedz attiecīgu sludinājumu. Sludinājumā norāda nosacījumus atļaujas saņemšanai, muitas kontroles zonas atrašanās vietu, komercdarbības veikšanas vietas aprakstu, dokumentu iesniegšanas termiņu (vismaz 15 darbdienas) un nepieciešamos komercdarbības veidus, kuriem paredzēts ierādīt komercdarbības veikšanas vietu.

 

Atļaujas saņemšanas kritēriji

VID muitas teritoriālā iestāde izsniedz atļauju, ja komersants atbilst šādiem kritērijiem:

1) komersants ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;

2) komersantam nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un komersants pilda parādu saistības;

3) komercsabiedrības dibinātāji un dalībnieki (fiziskās personas) vai individuālais komersants nav krimināli sodīts par noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, kā arī Muitas likumā noteiktajos gadījumos - ja muitas kontroles zonas noteikšana jāsaskaņo ar Valsts robežsardzi - par noziegumu pret valsti, kā arī par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

4) pēdējo 12 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas komersants nav atkārtoti sodīts par administratīviem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā;

5) komersantam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbības veikšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Komersantu, kuram tiek piešķirta atļauja, izvēlas atklāta konkursa kārtībā.

VID muitas teritoriālā iestāde pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju, grozījumu izdarīšanu atļaujā vai atļaujas anulēšanu.

VID muitas teritoriālā iestāde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja komersants nav izpildījis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā sludinājumā noteiktos nosacījumus atļaujas saņemšanai, neatbilst visiem publicētajiem vai šajos noteikumos minētajiem kritērijiem.

Turpmāk vēl.

 

* "Komersanta Vēstnesis" atgādina, ka skaidrojumam ir tikai informatīvs raksturs.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas