Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.35 (142) 2008. gada 27. augusts
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Iespēja pieteikties finansējumam

• Līdz 6.oktobrim (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība".

• Līdz 14.novembrim LIAA pieņem apakšprojektu iesniegumus Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmā "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā".

Programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" mērķis ir sekmēt alternatīvo modeļu (valsts un privātā partnerība) pielietošanu publiskās infrastruktūras būvniecībā, apsaimniekošanā un finansēšanā, tādējādi uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību valsts un reģionālā līmenī.

Programmas ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir šādas:

- finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības projektam, obligāti iekļaujot iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības;

- valsts un privātās partnerības projekta konkursa dokumentācijas izstrāde, obligāti iekļaujot iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs var būt Latvijas Republikas ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, vietējā vai rajona pašvaldība.

Programmas apakšprojektu atklātajam konkursam kopējais pieejamais līdzfinansējums ir EUR 1 940 135 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, maksimālā programmas atbalsta intensitāte apakšprojektam ir 90% no tajā attiecināmajām izmaksām.

Apakšprojekta iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā, līdz 2008.gada 14.novembrim (ieskaitot) darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai noformētu elektroniska dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi nfi.projekts@liaa.gov.lv.

Jautājumus par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu var sūtīt pa pastu: LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi ppp@liaa.gov.lv.

• Līdz 30.decembrim (ieskaitot) LIAA pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām". Aktivitātes mērķis ir sekmēt sīkās, mazās vai vidējās komercsabiedrības statusam atbilstošo akciju sabiedrību pieeju finansējumam, lai modernizētu un attīstītu komercdarbību, uzsāktu akciju kotāciju un tās kotētu vismaz divus gadus vienā no Rīgas Fondu biržas (turpmāk - birža) sarakstiem, tajā skaitā alternatīvajā vērtspapīru tirgū. Aktivitātes mērķa grupa ir akciju sabiedrības, kas atbilst sīkās, mazās vai vidējās komercsabiedrības statusam, kā arī investori.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES Struktūrfondi.

 

• Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu nevalstisko organizāciju ilgtermiņa darbības atbalsta programmām, kuras tiks īstenotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

Apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 30.septembris līdz plkst. 17.00 Sabiedrības integrācijas fondā (Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV-1050) vai nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu darbiba@lsif.lv.

Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmantojot XML datņu formātu), parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Jautājumus par apakšprojektu iesniegumu sagatavošanu sūtīt pa e-pastu agnese.otto@lsif.lv vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo apakšprojektu iesniegumu konkursu, ne vēlāk kā līdz 2008.gada 20.septembrim ieskaitot.

 

• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi konkursu inovatīvo biznesa ideju atbalstam. Tā ietvaros vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 5000 latu.

LIAA aicina pieteikties atbalsta saņemšanai inovatīvo ideju autorus - fiziskas personas, fizisku personu grupas vai juridiskas personas (gada vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā nepārsniedz 5000 LVL), kas vēlas īstenot savu biznesa ideju.

Inovatīvo ideju autori un uzņēmējdarbības speciālisti var pieteikties dalībai pirmssēklas atbalsta instrumentā, aizpildot pieteikuma anketu LIAA mājaslapā (www.liaa.gov.lv/zinis).

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas