Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.40 (147) 2008. gada 1. oktobris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 23.septembra līdz 26.septembrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

26.09.2008.

01.10.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas""

23.09.2008.

24.09.2008.

Noteikumi Nr.727 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.114 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu (arī apakšprojektu) īstenošanai un veic maksājumus""

24.09.2008.

25.09.2008.

Noteikumi Nr.753 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"

24.09.2008.

25.09.2008.

Noteikumi Nr.729 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

25.09.2008.

26.09.2008.

Noteikumi Nr.714 "Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu veidoto programmu apraide ciparformātā"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.730 "Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtība"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.752 "Kārtība, kādā plāno un piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.760 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.377 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.761 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.762 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumos Nr.241 "Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.763 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.86 "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.764 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.765 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.766 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.767 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.768 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumos Nr.14 "Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.769 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.770 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumos Nr.451 "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.771 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.772 "Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.773 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.774 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.776 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.570 "Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.777 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.778 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Noteikumi par Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.779 "Par Pasaules Veselības organizācijas un Latvijas Republikas valdības līgumu par tehniski konsultatīvās sadarbības attiecību izveidošanu"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.780 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.781 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.782 "Kārtība, kādā iesniedzami ziņojumi par pārstrādāto atkritumu apjomu un veidiem"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.784 "Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība"

26.09.2008.

01.12.2008.

Noteikumi Nr.785 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai"

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.786 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.216 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām""

26.09.2008.

27.09.2008.

Noteikumi Nr.791 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

26.09.2008.

01.01.2009.

Precizējums MK 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana""

26.09.2008.

*

* Precizēta 26., 27., 28., 29., 30. un 32. punkta ievaddaļas otrā teikuma redakcija, 48., 49. un 50. punkta redakcija

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas