Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.42 (149) 2008. gada 15. oktobris
            

  Likumu ABC | ES nauda un nodokļi

Grozījumi PVN piemērošanas kārtībā ES finansētajos projektos
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


2008.gada 17.jūnijā Ministru kabinetā pieņemti noteikumi Nr.452 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās"".
Ministru kabineta noteikumu grozījumi publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 9.jūlijā, bet stājās spēkā ar 2008.gada 10.jūliju.Izteikts 6.punkts, kurā noteikta kārtība, kādā struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, jaunā redakcijā.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē pārskatu par PVN summām, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās (MK noteikumu 2. vai 2.1 pielikums). Pārskatu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir 12 mēneši, sākot no dienas, kad ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju, atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet, ja minētajā līgumā noteiktais projekta īstenošanas periods ir īsāks par 12 mēnešiem, pārskata periods ir projekta īstenošanas periods. Ja projekta sagatavošanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas un tās ir veiktas pirms līguma noslēgšanas ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju, atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi, pārskatā par pirmo pārskata periodu iekļauj arī projekta sagatavošanas izmaksas, kas veiktas pirms līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas ar otrā līmeņa starp­niekinstitūciju, atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi. Katrs nākamais pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 mēneši, bet, ja līdz projekta īstenošanas perioda beigām paliek mazāk nekā 12 mēneši, pārskata periods ir atlikušais projekta īstenošanas periods.

Izteikts 7.punkts, kurā noteikta kārtība, kādā granta finansējuma saņēmējs iesniedz pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, jaunā redakcijā.

Granta finansējuma saņēmējs iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras granta finansējuma saņēmējs pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās (MK noteikumu 2.pielikums). Pārskatu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir 12 mēneši, sākot no dienas, kad ar grantu shēmas apsaimniekotāju noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet, ja minētajā līgumā noteiktais projekta īstenošanas periods ir īsāks par 12 mēnešiem, pārskata periods ir projekta īstenošanas periods. Ja projekta sagatavošanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas un tās ir veiktas pirms līguma noslēgšanas ar grantu shēmas apsaimniekotāju, pārskatā par pirmo pārskata periodu iekļauj arī projekta sagatavošanas izmaksas, kas veiktas pirms līguma par projekta ieviešanu noslēgšanas ar grantu shēmas apsaimniekotāju. Katrs nākamais pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 mēneši, bet, ja līdz projekta īstenošanas perioda beigām paliek mazāk nekā 12 mēneši, pārskata periods ir atlikušais projekta īstenošanas periods.

Izteikts 10.punkts, kurā noteikta kārtība, kādā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izvērtē pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, jaunā redakcijā.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde:

1. Piecu darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas no struktūrfonda finansējuma saņēmēja izvērtē pārskatu un nosūta to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā struktūrfonda finansējuma saņēmējs reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2. 15 darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas no struktūrfonda finansējuma saņēmēja izvērtē pārskatu un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās, ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Izteikts 11.punkts, kurā noteikta kārtība, kādā grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, jaunā redakcijā.

Grantu shēmas apsaimniekotājs:

1. Piecu darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas no granta finansējuma saņēmēja izvērtē pārskatu un nosūta to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriāla­jai iestādei, kurā granta finansējuma saņēmējs reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2. 15 darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas no granta finansējuma saņēmēja izvērtē pārskatu un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās, ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Izteikts 11.1 punkts, kurā noteikta kārtība, kādā EQUAL vadošā iestāde izvērtē pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, jaunā redakcijā.

EQUAL vadošā iestāde:

1. 10 darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas no EQUAL finansējuma saņēmēja pārskatu izvērtē un nosūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriā­lajai iestādei, kurā EQUAL finansējuma saņēmējs reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

2. 30 dienu laikā pēc pārskata saņemšanas no EQUAL finansējuma saņēmēja pārskatu izvērtē un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās, ja EQUAL finansējuma saņēmējs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Papildināti MK noteikumi ar jaunu 11.2  punktu, kurā noteikta kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests izvērtē pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām un pieprasa darījumu apliecinošus dokumentus.

Pēc pārskata par pievienotās vērtības nodokļa summām saņemšanas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde piecu darbdienu laikā to izvērtē un, ja nepieciešams, pieprasa struktūrfonda finansējuma saņēmējam, granta finansējuma saņēmējam vai EQUAL finansējuma saņēmējam iesniegt darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus pārbaudes veikšanai.

Papildināti MK noteikumi ar jaunu 11.3  punktu, kurā noteikta kārtība, kādā finansējuma saņēmējs iesniedz darījumu apliecinošus dokumentus.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs, granta finansējuma saņēmējs un EQUAL finansējuma saņēmējs triju darbdienu laikā pēc VID teritoriālās iestādes pieprasījuma saņemšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pilnvarotajām amatpersonām darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus pārbaudes veikšanai.

Izteikts 12.punkts, kurā noteikta kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests izvērtē pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām un sagatavo atzinumu, jaunā redakcijā.

Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde 15 dienu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas un, ja nepieciešams, pēc minēto dokumentu saņemšanas veic struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja, vai EQUAL finansējuma saņēmēja pārbaudi un divos eksemplāros sagatavo atzinumu par pārskatu (MK noteikumu 3. vai 4.pielikums), norādot pievienotās vērtības nodokļa summu, kuru attiecīgi struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam, vai EQUAL finansējuma saņēmējam ir tiesības vai nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.pantā noteiktajā kārtībā. Atzinuma pirmo eksemplāru kopā ar pārskatu (oriģinālu) nosūta attiecīgi otrā līmeņa starpniekinstitūcijai, atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, vai grantu shēmas apsaimniekotājam, vai EQUAL vadošajai iestādei un atzinuma otro eksemplāru nosūta zināšanai struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam, vai EQUAL finansējuma saņēmējam.

Izteikts 15.punkts, kurā noteikta kārtība, kādā, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu, pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras iekļaujamas attiecināmajās izmaksās, jaunā redakcijā.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcija, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai grantu shēmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz atzinumu, piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās. EQUAL vadošā iestāde, pamatojoties uz atzinumu, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās.

"Struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē pārskatu par PVN summām, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās."

Izteikts 16.punkts, kurā noteikts, ka persona, kura nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, var apstrīdēt lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras iekļaujamas attiecināmajās izmaksās, jaunā redakcijā.

Lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās, ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, struktūrfonda finansējuma saņēmējs, granta finansējuma saņēmējs vai EQUAL finansējuma saņēmējs var apstrīdēt kārtībā, kas noteikta līgumā par projekta īstenošanu.

Izteikts 17.punkts, kurā noteikta kārtība, kādā var atkārtoti pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam izvērtēt pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras iekļaujamas attiecināmajās izmaksās, jaunā redakcijā.

Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs, granta finansējuma saņēmējs vai EQUAL finansējuma saņēmējs ir apstrīdējis lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde, grantu shēmas apsaimniekotājs vai EQUAL vadošā iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei atkārtoti izvērtēt pārskatu, ņemot vērā struktūrfonda finansējuma saņēmēja, granta finansējuma saņēmēja vai EQUAL finansējuma saņēmēja iesniegumā norādītos argumentus.

Papildināti MK noteikumi ar jaunu 17.1  punktu, kurā noteikta kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sagatavo jaunu atzinumu, ja iepriekšējais tiek grozīts.

Ja Valsts ieņēmumu dienesta atzinums tiek grozīts, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde 15 dienu laikā sagatavo jaunu atzinumu un nosūta otrā līmeņa starpniekinstitūcijai, atbildīgajai iestādei, sadarbības iestādei, grantu shēmas apsaimniekotājam vai EQUAL vadošajai iestādei.

Papildināti MK noteikumi ar jaunu 17.2  punktu, kurā noteikta kārtība, kādā tiek atcelts lēmums, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sagatavo jauno atzinumu.

Ja pēc lēmuma pieņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes tiek saņemts jauns atzinums, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde, grantu shēmas apsaimniekotājs vai EQUAL vadošā iestāde atceļ lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz minēto atzinumu, un piecu darbdienu laikā pieņem jaunu lēmumu, pamatojoties uz jauno atzinumu.

Papildināts MK noteikumu 2. un 2.1 pielikums aiz vārdiem "Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir patiesa" ar vārdiem "un pārskatā iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.pantā noteiktajā kārtībā".

Papildināta MK noteikumu 3. un 4.pielikuma adresāta daļa ar otru adresātu šādā redakcijā:

Zināšanai: ________________________________

(finansējuma saņēmēja nosaukums)

__________________________________

(finansējuma saņēmēja juridiskā adrese).

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas