Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.42 (149) 2008. gada 15. oktobris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

9.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "Komersanta Vēstneša" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Vienkāršos būvprojekta izstrādi

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2008. gadam 14.pasākumu, lai mazinātu būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām, grozījumu projekts nosaka kritērijus, kādos gadījumos ir jāsaņem tehniskie un īpašie noteikumi. Veicot šādus grozījumus, tiek samazināts procedūru skaits būvprojekta izstrādē, saskaņošanai nepieciešamais laiks un izmaksas, līdz ar to tiek samazināti administratīvie šķēršļi un uzlabota uzņēmējdarbības vide.

Zemes transformācijas gadījumā noteikumu projektā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7, 48.§) 2.punktu ir iestrādāta noteikumu 116.punktā prasība, ka, saņemot būvatļauju, būvvaldē jāiesniedz arī meža vai lauksaimniecības zemes transformācijas atļauja.

Grozījumu projekts nosaka gadījumus, kādos nepieciešams saņemt attiecīgo institūciju saskaņojumus, ja ir izsniegti pieslēgšanās tehniskie noteikumi un valsts pašvaldību institūciju tehniskie un īpašie noteikumi un būvprojektā nevar izpildīt būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskās prasības, kā arī gadījumi, kad nav izsniegti tehniskie un īpašie noteikumi, bet prasības nevar izpildīt (2007.gada 12.decembra Grozījumi Būvniecības likuma 16.panta trešajā daļā).

Ievērojot 2008.gada 13.martā pieņemtā Ēku energoefektivitātes likuma 11.pantā noteikto, noteikumu projektā iestrādāta prasība būves tehniskajā projektā iekļaut ēkas energoefektivitātes aprēķinu.

 

Precizēs būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""

Grozījumi noteikumos nepieciešami, lai precizētu atsevišķu normu prasības, kā arī atvieglotu Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.181 prasību piemērošanu un tuvinātu terminoloģiju Būvizstrādājumu direktīvā 89/106/EEK lietotajai.

Būvizstrādājumu reglamentētā sfēra saskaņā ar noteikumu 4.punktu tiek aptverta ar piemērojamo tehnisko noteikumu (standartu un Eiropas tehnisko apstiprinājumu pamatnostādņu) sarakstiem, ko SIA "Latvijas Standarts" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Kopš noteikumu spēkā stāšanās ir publicēti 11 tehnisko noteikumu saraksti, tai skaitā 8 standartu saraksti. Ar grozījumiem noteikumos paredzēts, ka SIA "Latvijas Standarts" ne retāk kā reizi gadā publicēs laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" konsolidētu piemērojamo standartu sarakstu.

Tā kā notikušas izmaiņas atbilstības novērtēšanas procesu reglamentējošo standartu jomā, mainītas atsauces uz attiecīgajiem standartiem. Grozījumi noteikumos precizē arī tirgus uzraudzības institūciju amatpersonu tiesības un atbildīgo būvdarbu vadītāju pienākumus.

 

Energoapgādes efektivitātes paaugstināšanai

MK noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"

Noteikumi ir paredzēti, lai īstenotu Enerģētikas likumā noteikto mērķi nodrošināt efektīvu enerģijas lietošanu un paaugstināt energoapgādes efektivitāti, kā arī lai radītu normatīvo aktu bāzi Valsts būvinspekcijas funkcijas nodrošināšanai energoefektivitātes kontrolē attiecībā uz enerģētikas iekārtu tehnisko uzraudzību siltumapgādes sistēmām. Noteikumi ietvers energoefektivitātes prasības licencēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību.

Noteikumi attieksies uz tādām katlu iekārtām un siltumtīkliem, kuri būs uzstādīti pēc 2009.gada 1.janvāra.

 

Darbam ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām

MK noteikumu projekts "Noteikumi par ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtību un pienākumiem"

Noteikumi nosaka ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtību un pienākumus attiecībā uz informācijas sniegšanu par Latvijas tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu un kategorijām, kā arī par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un kategorijām.

Noteikumu projekts attiecas uz 5.kategorijas elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (apgaismes iekārtas) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, jo Latvijā nav pieredzes ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas jomā, turklāt minētās iekārtas Latvijā izplata ierobežots komersantu loks, un šie komersanti pārsvarā ir noslēguši līgumus par videi kaitīgo preču - elektrisko un elektronisko iekārtu - atkritumu apsaimniekošanu ar vienu videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāju.

Pašreiz Latvijā ir izveidots un sekmīgi darbojas elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs, kura pārzinis ir Vides ministrija un kura turētājs ir Latvijas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju asociācija. Reģistrā tiek reģistrēti Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti uzņēmumi, kā arī reģistrā tiek uzkrāta un apkopota informācija par Latvijas tirgū novietotajiem elektrisko un elektronisko iekārtu veidiem un daudzumiem, kā arī par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas apjomiem.

MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1002 "Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība""

Saskaņā ar noteikumu projektu tos paredz papildināt ar normu, ka ražotājs, kurš iegādājas elektriskās un elektroniskās iekārtas tikai no elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā reģistrēta ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāja, nereģistrējas elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā.

MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi""

Grozījumu projektā paradzēts, ka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs (ja ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu) šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktos norādītajos ziņojumos neiekļauj informāciju par tām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un to atkritumiem, kuras iegādātas no elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā reģistrēta ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāja, ja šādu iegādes faktu apliecina uz rēķina par iegādātajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām izdarīta atzīme, kas noformēta ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtību reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

Atbilstoši grozījumam likumā precizēs SLO darbības plāna veidlapas paraugu

MK noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu"

Ar 2008.gada 13.augustu spēkā ir likums "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā", kas paredz efektīvāku sabiedriskā labuma organizāciju darbības kontroli, īpaši uzraugot šo organizāciju saņemto ziedojumu izlietojuma lietderīgumu. Ar minēto likumu jaunā redakcijā ir izteikts Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.pants, kur tā ceturtajā daļā ir noteikts pilnvarojums Ministru kabinetam apstiprināt biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapu. (2005.gada 18.janvāra MK noteikumi Nr.52 "Noteikumi par biedrības vai nodibinājuma iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" tika izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta trešo daļu, kas pilnvaro Ministru kabinetu apstiprināt biedrības vai nodibinājuma iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapu.)

Ja, izdarot grozījumus likumā, svītro (izslēdz) vai groza normu, kas pilnvaro Ministru kabinetu izdot noteikumus, tad spēku zaudē arī MK noteikumi, kas izdoti saskaņā ar minēto likuma normu.

Ņemot vērā minēto, lai precizētu iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas saturu atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajam, ir izstrādāts MK noteikumu projekts par atbilstošu veidlapas paraugu.

 

Precizēs PVN piemērošanu no ārvalstīm līdzfinansētiem projektiem

MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedzama un pārbaudāma informācija par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ietvaros"

Noteikumu projekts nosaka institūcijas, kuras sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto individuālo projektu, programmu un grantu shēmu ietvaros, kā arī iepriekš minētās informācijas sniegšanas un pārbaudes veidu un termiņus.

Šobrīd informācijas par PVN piemērošanu sniegšana un pārbaude tiek īstenota saskaņā ar MK 2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.108 "Kārtība, kādā sniedzama un pārbaudāma informācija par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ietvaros".

Tā kā iespēja atgūt PVN summu dubultā apmērā, atgūstot valsts budžetā iemaksāto PVN kā priekšnodokli un vienlaikus saņemot no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finanšu līdzekļus PVN izdevumu segšanai, pastāv tikai Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā reģistrētajām personām, VID teritoriālajām iestādēm ir lietderīgi vērtēt tikai ar PVN apliekamo personu sagatavotos pārskatus par PVN summām. Šobrīd MK noteikumi paredz, ka minētos pārskatus iesniedz gan VID ar PVN apliekamo personu reģistrā reģistrētas, gan nereģistrētas personas. Veicot izmaiņas pārskatu sniegšanas un pārbaudes kārtībā, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajās iestādēs izskatāmo pārskatu par PVN summām skaits varētu samazināties par aptuveni 30 procentiem.

Papildus noteikumu projektā ir iekļauta norma, kas partnerības gadījumā nosaka pienākumu finanšu instrumentu individuālā projekta un apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem nodrošināt partnera, kam nodota daļa no individuālā projekta vai apakšprojekta finansējuma noteiktu aktivitāšu īstenošanai, sagatavotās aptaujas lapas par PVN piemērošanu un pārskata par PVN summām, kuras attiecīgais partneris pārskata periodā paredz iekļaut individuālā projekta vai apakšprojekta attiecināmajās izmaksās, iesniegšanu attiecīgi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vai apsaimniekotājam. Tādējādi tiek nodrošināta pilnīgāka informācijas par PVN piemērošanu attiecīgā individuālā projekta vai apakšprojekta ietvaros pārbaude.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas