Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.44 (151) 2008. gada 29. oktobris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Iespēja pieteikties finansējumam

 

Līdz 31.oktobrim Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" 2.kārtā.

Projekta iesnieguma veidlapa atrodama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas minētajā mājaslapā.

 

Līdz 7.novembrim (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā".

Projektu iesniegumus varēs iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES Struktūrfondi.

 

Līdz 13.novembrim (ieskaitot) plkst. 17.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros".

Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā, ievietojot aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), personiski iesniedzot VRAA vienā oriģināleksemplārā, kā arī nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vienā oriģināleksemplārā, adrese: Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010. Par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā.

Iesniegumu var noformēt arī elektroniska dokumenta veidā - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi edokumenti@vraa.gov.lv ar norādi "3.1.4.3.aktivitātes projektu iesniegumu atlasei". Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā.

 

Līdz 14.novembrim (ieskaitot) LIAA pieņem apakšprojektu iesniegumus Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmā "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā".

Apakšprojekta iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai noformētu elektroniska dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi nfi.projekts@liaa.gov.lv.

Jautājumus par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu var sūtīt pa pastu: LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi ppp@liaa.gov.lv.

 

Līdz 11.decembrim plkst. 17.00. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) pieņem projektu iesniegumus ES Sociālā fonda aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana".

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas procesu.

Projekta iesniegumu var iesniegt: plānošanas reģioni; Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Cēsu, Aizkraukles, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes un Talsu pilsētas pašvaldības; novada pašvaldības, kas izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu; Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, ja viens no to darbības virzieniem vērsts uz pašvaldību attīstību, tostarp attīstības plānošanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz VRAA Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010 (4.stāvā).

Sīkāka informācija pieejama VRAA mājaslapā www.vraa.gov.lv (sadaļā ESF 2007-2013).

 

Līdz 30.decembrim (ieskaitot) LIAA pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām".

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES Struktūrfondi.

 

• Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi konkursu projektu pieteikumiem ES profesionālās izglītības "Leonardo da Vinci" programmā. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Mobilitātes projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2009.gada 6.februārim, partnerības projektu pieteikumi - līdz 20.februārim, inovāciju attīstības, inovāciju pārneses un sadarbības tīkla projektu pieteikumi - līdz 27.februārim.

Plašāka informācija par izsludināto konkursu, tā prasībām, kā arī pieteikumu veidlapas pieejamas VIAA interneta vietnē www.viaa.gov.lv/leonardo vai rakstot uz e-pastu leonardo@viaa.gov.lv.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas