Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.46 (153) 2008. gada 12. novembris
            

  Likumu ABC | Par nodokļu maksājumiem

PVN darījumos ar nekustamo īpašumu
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs, “LV”

Turpinājums. Sākums "KV" Nr. 45(152), 05.11.2008.

Iepriekšējā numurā, sākot sadaļu "PVN objekta noteikšana un nodokļa aprēķināšana", jau raksturoju, kas ir apliekams vai neapliekams darījums, nelietots nekustamais īpašums, nelietota nekustamā īpašuma pirmā pārdošana un pārdošana pēc privatizācijas; ieguldījums kapitālā, kā arī par PVN piemērošanu un rēķina izrakstīšanu. 

8. PVN rēķina rekvizīti*

Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 8.panta 5.1daļu par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

1) rēķina izrakstīšanas datums;

2) rēķina numurs;

3) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai - deklarētā dzīvesvieta);

4) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs VID ar PVN apliekamo personu reģistrā;

5) preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai - deklarētā dzīvesvieta);

6) preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar PVN apliekamo personu reģistrā, ja tāds ir;

7) preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma (būvniecībā atšķiras vienmēr, jo uzrāda pakalpojuma sniegšanas periodu), vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;

8) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mērvienība;

9) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa);

10) piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības;

11) piemērotā nodokļa likme;

12) aprēķinātā nodokļa summa;

13) darījuma kopsumma bez nodokļa.

14) citas speciālās normas, kas paredzētas likuma 8.panta 5.1daļā no 14. līdz 17.punktam.

 

9. VID informēšana par iegādātu vai uzceltu nekustamo īpašumu

Saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 2.punktu darījumos ar nekustamo īpašumu apliekamā persona iegādāto nelietotu nekustamo īpašumu, uzcelto, rekonstruēto, renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu reģistrē VID, iesniedzot nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, kurā tas iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā. Reģistrējot nekustamo īpašumu, apliekamā persona norāda kopējo nodokļa summu (priekšnodokli), kas uzrādīta saņemtajos nodokļa rēķinos par nekustamā īpašuma iegādi, celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, kā arī atskaitītā priekšnodokļa summu, ievērojot nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem. Apliekamai personai jānodrošina aprēķināto un nomaksāto nodokļa summu grāmatvedības uzskaite.

"Ievērojot MK noteikumu 221.punktu, apliekamā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā minēto nekustamo īpašumu arī tad, ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai neapliekamiem darījumiem un priekšnodokļa atskaitījumi par šo nekustamo īpašumu nav veikti."

Ievērojot 2006.gada 21.novembra MK noteikumu Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" 221.punktu, apliekamā persona reģistrē VID minēto nekustamo īpašumu arī tad, ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai neapliekamiem darījumiem un priekšnodokļa atskaitījumi par šo nekustamo īpašumu nav veikti. Neapliekamie darījumi ir noteikti šā likuma 6.pantā. Nekustamā īpašuma izmantošanas gadījumos tie varētu būt, piemēram, ja ēka tiek izīrēta īrniekiem un par to tiek saņemti iedzīvotāju maksājumi par dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.

Savukārt MK noteikumu 222.punktā noteikts, ka apliekamā persona iegādāto lietoto nekustamo īpašumu, kas atbrīvots no nodokļa, VID nereģistrē.

Atbilstoši MK noteikumi 220.punktam apliekamā persona iegādāto vai ekspluatācijā pieņemto nekustamo īpašumu reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tā reģistrējusies kā apliekamā persona, neatkarīgi no nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 3.punktu apliekamā persona, sākot ar taksācijas gadu, kurā nekustamais īpašums iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā, un turpmākos 10 gadus, iesniedzot nodokļa gada deklarāciju, rakstveidā informē VID par nekustamā īpašuma izmantošanu apliekamiem un neapliekamiem darījumiem attiecīgajā taksācijas gadā. Informē rakstiski brīvā veidā, jo šādu noteiktu formu Ministru kabinets nav apstiprinājis.

Ievērojot MK noteikumu 223.punktu, par reģistrācijas pirmo gadu uzskatāms gads, kad nekustamais īpašums iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā.

Atbilstoši MK noteikumu 224.punktam apliekamā persona vienlaikus ar nodokļa deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu iesniedz VID iesniegumu par reģistrētā nekustamā īpašuma izslēgšanu no reģistra, ja nekustamais īpašums ir:

1) pārdots (norāda nekustamā īpašuma pircēju);

2) pārgājis līzinga ņēmēja īpašumā, beidzoties līzinga līgumam (norāda līzinga ņēmēju);

3) ieguldīts komercsabiedrības kapitālā;

4) pilnībā gājis bojā vai iznīcināts stihiskas nelaimes dēļ vai citādā veidā pret personas gribu.

 

10. PVN deklarācija

PVN deklarācijā ar PVN neapliekamais nekustamais īpašums uzrādāms 49.rindiņā.

Ar PVN apliekamais nekustamais īpašums (nelietota nekustamā īpašuma pārdošana) uzrādāms deklarācijas 41.rindiņā, aprēķinātais nodoklis no tā - 52.rindiņā, priekšnodoklis par no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai - 62.rindiņā, neatskaitāmais priekšnodoklis, kuru aprēķina, nosakot proporciju starp apliekamiem un neapliekamiem darījumiem, ja tādi ir, - 66.rindiņā.

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis. Kalendārā gada taksācijas periodu summa veido taksācijas gadu.

Saskaņā ar likuma 11.panta pirmo daļu apliekamā persona iesniedz VID nodokļa deklarāciju ar nodokļa aprēķinu par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Apliekamās personas, kuras PVN maksā budžetā centralizēti par vairākām filiālēm, pēc saskaņošanas ar VID nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu iesniedz ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Vienlaikus ar nodokļa deklarāciju apliekamā persona iesniedz VID pārskatu par priekšnodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu.

PVN deklarāciju sastāda atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 1.oktobra noteikumu Nr.42 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju" noteiktajai kārtībai.

Ja nodokļa deklarācija VID tiek nosūtīta pa pastu, par iesniegšanas dienu uzskatāma tā diena, kad nodokļa deklarācija nodota pastā (pasta zīmogs). Ja nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš ir sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, iesniegšanas termiņa pēdējo dienu nosaka saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ja termiņš ir nokavēts, VID amatpersonas var uzlikt soda naudu pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu no 50 līdz 500 LVL.

Nodokļa deklarācija iesniedzama VID arī tajā gadījumā, ja apliekamā persona taksācijas periodā nav veikusi apliekamus darījumus. Apliekamā persona, kura noteiktajā termiņā vai vispār nav iesniegusi nodokļa deklarāciju, netiek atbrīvota no nodokļa maksāšanas budžetā

Apliekamā persona nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz VID līdz nākamā gada 1.maijam. Nodokļa deklarācija par taksācijas gadu VID iesniedzama arī tajā gadījumā, ja apliekamā persona darbojusies nepilnu gadu.

 

11. Nodokļa iemaksāšanas kārtība

Saskaņā ar likuma 12.pantu apliekamā persona iemaksā nodokli valsts budžetā par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Apliekamās personas, kuras PVN maksā budžetā centralizēti par vairākām filiālēm, pēc saskaņošanas ar VID nodokli valsts budžetā par taksācijas periodu iemaksā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Nodokli par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem maksā valsts budžetā par to taksācijas periodu, kad nosūtītas preces vai sniegts pakalpojums un izrakstīts nodokļa rēķins vai saņemts avanss saskaņā ar rēķinu. Ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, tad nodoklis maksājams valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad ir saņemta atlīdzība par šo darījumu, bet ne retāk kā vienu reizi sešu mēnešu laikā. Tātad PVN budžetā ir jāmaksā, ja ir saņemts avansa maksājums pēc izrakstītā avansa rēķina vai saskaņā ar izrakstīto rēķinu, pamatojoties uz būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kas izrakstīts ne vēlāk kā pēc sešiem nepārtrauktiem pakalpojuma sniegšanas mēnešiem. Rēķinu izraksta 15 dienu laikā pēc pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.

Saskaņā ar likuma 12.panta trīspa­dsmito daļu PVN nodoklis, kas nav aprēķināts vai nomaksāts budžetā paredzētajā kārtībā, ir piedzenams saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

Turpmāk vēl.


* "Komersanta Vēstnesis" atgādina, ka skaidrojumam ir tikai informatīvs raksturs.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas