Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.46 (153) 2008. gada 12. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 4. novembra līdz 7. novembrim publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likums

07.11.2008.

08.11.2008.

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

07.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

07.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

07.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

07.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

07.11.2008.

01.01.2009

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

07.11.2008.

21.11.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.759 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakš­aktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.877 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.885 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.764 "Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.886 "Par Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumu Nr.765 "Noteikumi par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

04.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.887 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.826 "Valsts aģentūras "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" nolikums""

04.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.891 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

04.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.892 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

04.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.893 "Kārtība, kādā Eiropas komunikāciju tīklu projekta vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstībām projekta īstenošanā, kā arī atmaksā projekta ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus"

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.894 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.895 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.896 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.393 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.901 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Melnkalnes Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības jomā"

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.906 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.94 "Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"""

04.11.2008.

05.11.2008.

Noteikumi Nr.904 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.714 "Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu veidoto programmu apraides ciparformātā ieviešanas kārtība""

05.11.2008.

06.11.2008.

Noteikumi Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam"

06.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.811 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.213 "Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par degvieleļļu, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.856 "Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība"

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.875 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.2.aktivitāti "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.890 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.142 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.897 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.898 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.902 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.907 "Par Slovēnijas Republikas Pievienošanās protokolu līdzdalībai Saprašanās memorandā starp Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru par Civilmilitārās sadarbības izcilības centra izveidošanu, administrēšanu un darbību"

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.909 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.910 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.109 "Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.911 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.912 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.913 "Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanas kārtība"

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.914 "Par Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumu Nr.869 "Noteikumi par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.915 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

07.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.916 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.917 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.802 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""

07.11.2008.

08.11.2008.

Noteikumi Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām"

07.11.2008.

08.11.2008.

 

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas