Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.49 (156) 2008. gada 3. decembris
            

  Eiropas nauda | Kādu atbalstu sola uzņēmējiem

Apstiprināti atbalsta nosacījumi MVK


Ministru kabineta sēdē 25.novembrī tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas sagatavotie valsts atbalsta sniegšanas nosacījumi un vērtēšanas kritēriji riska kapitāla un tehnoloģiju pārneses jomā, kas nodrošinās finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) ieguldījumu fonda ietvaros.

Šie būs pirmie finanšu vadības instrumenti, kurus ieviesīs Eiropas Investīciju fonds (EIF) saskaņā ar Latvijas valdības un EIF 2008.gada 16.jūlijā noslēgto līgumu par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu. Pēc šo dokumentu apstiprināšanas Ministru kabinetā EIF uzsāks dokumentācijas sagatavošanu finanšu starpnieku (fondu pārvaldes sabiedrību) atlasei.

Sagatavošanas kapitāla fondu ietvaros paredzēts izsniegt aizdevumus komersantiem sākotnējās koncepcijas izpētei, novērtējumam un attīstībai. Investīciju lēmumus pieņems finanšu starpnieki un EIF, balstoties uz idejas sākotnējās koncepcijas aprakstu. Fonda investīcijas paredzētas līdz 100 000 eiro vienam komersantam. Ja investīciju saņēmējs ir komercsabiedrība, tā nevar būt vecāka par trim gadiem.

Sākuma kapitāla fondu un riska kapitāla fondu ietvaros paredzēts risināt nepietiekama pašu kapitāla (īpašumtiesības komersantā investoriem piešķirto daļu veidā) un kvazikapitāla (finanšu instrumenti, kuru turētāja peļņa balstīta uz komersanta peļņu vai zaudējumiem un kam saistību neizpildes gadījumā nav nodrošinājuma) finansējuma piedāvājuma problēmu.

Sākuma kapitāla fondi investīcijas veiks tikai komersantu, kas vēl nav komerciāli pārdevuši savas preces vai pakalpojumus un vēl negūst peļņu, ražojumu izstrādei un tirdzniecības sākumposmam. Atbalsts fondu ietvaros nevar pārsniegt 1 milj. eiro vienam komersantam. Investīcijas ieguldīs komersantu pašu kapitāla vai kvazikapitāla finanšu instrumentu veidā.

Riska kapitāla fondi investīcijas veiks, lai nodrošinātu:

• finansējumu komersantu, kas vēl nav komerciāli pārdevuši savas preces vai pakalpojumus un vēl negūst peļņu, ražojumu izstrādei un tirdzniecības sākumposmam;

• finansējumu komersantu izaugsmei un darbības paplašināšanai ražošanas jaudas paaugstināšanas nolūkos, attīstot tirgus vai produktus vai nodrošinot papildu apgrozāmo kapitālu.

Riska kapitāla ietvaros jebkuru 12 mēnešu posmā finansējums nevar pārsniegt 1,5 milj. eiro vienam komersantam. Kopējais atbalsts fondu darbības laikā nevar pārsniegt 3 milj. eiro komersantam. Investīcijas ieguldīs komersantu pašu kapitāla vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā.

Riska kapitāla un sākuma kapitāla fondu ietvaros Ieguldījumu fonds darbosies kā publiskais investors vairākos jaunizveidotos, uz peļņas gūšanu vērstos fondos. Šos fondus pārvaldīs finanšu starpnieki, kurus atlasīs EIF, izmantojot 25.novembrī apstiprinātos vērtēšanas kritērijus riska kapitāla jomā. Katrs finanšu starpnieks vēl piesaistīs privāto investoru kapitālu vismaz 30% apmērā no fonda kopapjoma.

Ar Informatīvo ziņojumu par projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ar atbalsta sniegšanas nosacījumiem detalizēti var iepazīties MK interneta vietnē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40100305&mode=mk&date=2008-11-25.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas