Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.49 (156) 2008. gada 3. decembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 25.novembra līdz 28.novembrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

25.11.2008.

*

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā

25.11.2008.

08.12.2008.

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

25.11.2008.

08.12.2008.

Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

25.11.2008.

08.12.2008.

Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"

25.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

25.11.2008.

09.12.2008.

Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā

25.11.2008.

08.12.2008.

Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par personu atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā

27.11.2008.

28.11.2008.

Par Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

27.11.2008.

28.11.2008.

Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

27.11.2008.

28.11.2008.

Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu

27.11.2008.

28.11.2008.

Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem

27.11.2008.

28.11.2008.

Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu

27.11.2008.

28.11.2008.

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā

28.11.2008.

Likums stājas spēkā ar 01.01.2009., bet šā likuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., un 9. pants - ar 01.07.2009.

Grozījumi Bibliotēku likumā

28.11.2008.

01.07.2009.

Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"

28.11.2008.

Likums stājas spēkā ar 29.11.2008., bet šā likuma 1.-14., 16., 18., 19., 20. un 21. pants - ar 01.07.2009.

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"

28.11.2008.

01.07.2009.

Grozījums likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"

28.11.2008.

01.07.2009.

Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā

28.11.2008.

12.12.2008.

Grozījums likumā "Par mērījumu vienotību"

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījums Vides aizsardzības likumā

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā

28.11.2008.

12.12.2008.

Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

28.11.2008.

08.12.2008.

Grozījumi Meža likumā

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Reklāmas likumā

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"

28.11.2008.

12.12.2008.

Grozījumi Konkurences likumā

28.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

28.11.2008.

29.11.2008.

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

28.11.2008.

08.12.2008.

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

28.11.2008.

29.11.2008.

* Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri, bet tā grozījumi attiecībā uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piektās daļas papildināšanu ar 8.punktu, 25.panta papildināšanu ar 2.1daļu, 34.panta izteikšanu jaunā redakcijā, 35.panta papildināšanu ar piekto un sesto daļu, 36.panta papildināšanu ar sesto un septīto daļu un 37.panta papildināšanu ar sesto un septīto daļu stājas spēkā ar 2008.gada 26.novembri.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.888 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.938 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.944 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

25.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.945 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.946 "Noteikumi par Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.947 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.948 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.3.apakšaktivitāti "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.949 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.950 "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu"

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā"

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.952 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība"

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.954 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.955 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.956 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.958 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

25.11.2008.

26.11.2008.

Noteikumi Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

26.11.2008.

27.11.2008.

Noteikumi Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

27.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.943 "Tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība"

27.11.2008.

01.07.2009.

Noteikumi Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros""

28.11.2008.

29.11.2008.

Noteikumi Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana""

28.11.2008.

29.11.2008.

Noteikumi Nr.961 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

28.11.2008.

29.11.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas