Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.50 (157) 2008. gada 10. decembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

4.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "KV” sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Vēja elektroenerģijas aprites veicināšanai

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

Ar šo noteikumu pieņemšanu zaudēs spēku Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumi Nr.503 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus".

Nepieciešamība atcelt minētos MK noteikumus, izdodot jaunus, un atteikties no konkursa rīkošanas vēja elektrostacijās no atjaunojamiem energoresursiem saražotas elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanai ražotājiem izriet no aktuālās situācijas un attīstības tendenču izvērtējuma Latvijas atjaunojamo energoresursu jomā, no vienas puses, un no starptautiski atzītu enerģētikas ekspertu atzinumiem par dažādu nacionālo atjaunojamo energoresursu atbalsta shēmu ieguldījuma efektivitāti, no otras puses.

Ar jaunajiem MK noteikumiem tiks atcelti nosacījumi, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo vēja elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 0,25 MW, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā, un tiks svītroti konkursa procedūru obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai reglamentējoši nosacījumi, aizstājot tos ar obligātā iepirkuma cenas noteikšanas formulām.

Līdz ar to elektroenerģijas ražotājiem un investoriem tiks radīts stabilāks vēja enerģijas atbalsta ietvars, jo konkursa pamatā esošais zemākās cenas princips, kas varētu radīt cenu dempinga risku un tādējādi aizkavēt vēja elektrostaciju izplatību Latvijā, tiks aizstāts ar obligātā iepirkuma cenas formulu, kura pēc savas struktūras būs identiska Ministru kabineta noteikumu Nr.503 58.punktā noteiktajai cenu formulai, saskaņā ar kuru obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai var kvalificēties komersanti, kuri ražo elektroenerģiju vēja elektrostacijās, ja to uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 0,25 MW atbilstoši noteikumu Nr.503 45.4.punkta prasībām.

Šo noteikumu pieņemšana veicinās tādas elektroenerģijas apriti tirgū, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem vēja elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 0,25 MW.

 

Atvieglotas prasības tūristu mītņu projektēšanā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"""

MK noteikumu projektu izstrādāja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs", Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 19.maija rīkojumu Nr.263 "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2008.gadam", noteikumu projektā iestrādātas atvieglotas prasības tūristu mītnēm ar ēkas kopējo platību līdz 150 m2, kuras turpmāk varēs projektēt atbilstoši dzīvojamo māju normatīvo aktu prasībām.

Tāpat precizētas ugunsdrošības un vides pieejamības normas, sanitāro iekārtu minimālais skaits, ēku galvenie raksturlielumi, prasības evakuācijas kāpnēm un ceļiem.

Noteikumu projektam noteikts spēkā stāšanās datums - 2009.gada 1.jūlijs, lai būvprojektētāji un personas, kurām šā normatīvā akta prasības būs saistošas, varētu laikus iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām.

 

Mazināt krāpšanos ar iemaksām VSAA

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

Lai aizsargātu darba ņēmēju sociālās tiesības, ja darba devējs noteiktā termiņā nav veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, kopš 2001.gada valstī ir ieviests "deklarētais princips", t.i., sociālās apdrošināšanas pakalpojumi tiek piešķirti, ņemot vērā aprēķinātos darba ienākumus un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas, protams, neatbrīvo darba devēju no sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas, turklāt par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta soda nauda. Tomēr minētais princips tiek izmantots arī ļaunprātīgi.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), piešķirot sociālās apdrošināšanas un valsts sociālos pabalstus (slimības, maternitātes, bezdarbnieka, vecāku pabalstus), ir konstatējusi, ka nereti pabalsta apmēra aprēķināšanai (vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanai) nepieciešamajos mēnešos ir aprēķināti augsti darba ienākumi, salīdzinot ar darba ienākumiem iepriekšējā periodā, kas netiek nomaksātas, nereti pabalsta pieprasītājam darba attiecības uzsāktas neilgi pirms tiesību rašanās uz pakalpojumiem.

Lai novērstu darba devēju ļaunprātīgu normu izmantošanu, Saeima jau 2008.gada 19.jūnijā pieņēma grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", nosakot, ka darba devējs precizē darba ņēmēja ienākumus un obligātās iemaksas tikai par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša. Šī norma stāsies spēkā ar 2009.gada 1.janvāri un novērsīs gadījumus, kad darba devējs pabalsta apmēra aprēķināšanai nepieciešamajos mēnešos ir aprēķinājis augstus darba ienākumus un tos pēc pabalsta piešķiršanas samazinājis vai anulējis, faktiski nenomaksājot obligātās iemaksas.

Likumprojekts ar jaunajiem grozījumiem paredz:

1) ja darba devējs nav iesniedzis ziņojumus par obligātajām iemaksām likumā noteiktajā kārtībā, uz novēloto ziņojumu iesniegšanu tiek attiecinātas likumā noteiktās normas par obligāto iemaksu precizēšanu;

2) noteikt VSAA tiesības ierobežot sociālās apdrošināšanas pakalpojumu piešķiršanu gadījumā, ja rodas aizdomas par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu;

3) noteikt, ka VSAA izdoto administratīvo aktu izdošanas termiņā neieskaita laika posmu, kas nepieciešams informācijas saņemšanai no ārvalsts;

4) noteikt noilguma termiņu, kurā tiek pārskatīti VSAA sniegtie pakalpojumi.

 

VSIA "Zāļu valsts aģentūras" izveide

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""

Likumprojektā paredzēts aizstāt vārdus "Zāļu valsts aģentūra" ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zāļu valsts aģentūra"".

Zāļu valsts aģentūras funkcijas un manta ar 2009.gada 1.aprīli tiek nodota VSIA "Zāļu valsts aģentūra", un pēc funkciju nodošanas Veselības ministrijas padotības iestāde Zāļu valsts aģentūra tiks likvidēta.

VSIA "Zāļu valsts aģentūras" mērķis - nodrošināt efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem un zāļu tirgus izpēti, kā arī nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas saistībā ar narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, un prekursoru apriti.

Pamatojoties uz 2008.gada 11.novembra Ministru kabineta protokola Nr.42, 23.§ doto uzdevumu, likuma 37.pants papildināts, nosakot ne vien zāļu, bet arī vielu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību.

 

Par zāļu reklamēšanu un izvietojumu

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.167 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu:

1) zāļu reklamēšanas prasību ievērošanu, arī sniedzot informāciju par zālēm ar zāļu reklāmu saistītos semināros un citos līdzīgos pasākumos, jo nereti sastopami gadījumi, kad semināros tiek sniegta zāļu aprakstam neatbilstoša, ar pārbaudāmām atsaucēm nepamatota informācija;

2) zāļu izvietojumu aptiekas apmeklētāju apkalpošanas zāles daļā, kurā nevar uzturēties apmeklētāji, lai neradītu iespaidu, ka zāles ir plaša patēriņa produkts, kā arī nodrošinot ikvienam pacientam tiesības saņemt higiēniski tīru zāļu iepakojumu, kuru izsniedz farmaceits. Pašreiz izplatītās pašapkalpošanās aptiekas šo iespēju nenodrošina;

3) ka reklāma līdz ar pamudinājumu lietot zāles brīdinātu par iespējamām negatīvām sekām gadījumā, ja zāles lietotas nepamatoti. Veselības ministrijai zināmi vismaz divi gadījumi, kad, reklāmas iespaidā lietojot zāles, cilvēki ar ļaundabīgu audzēju novēloti vērsušies pie ārsta;

4) zāļu izplatīšanas prasībām atbilstošu zāļu bezmaksas paraugu izplatīšanas kārtību. Šobrīd to veic medicīniskie pārstāvji, kam nav atbilstošas licences un kas ne vienmēr nodrošina uzglabāšanas nosacījumu ievērošanu. Vienlaikus tiek atcelta prasība iesniegt Veselības inspekcijā pārskatus par izplatītajiem zāļu bezmaksas paraugiem, jo šo informāciju var iegūt no zāļu lieltirgotavas.

 

Veterināro zāļu aprite un lietošana

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes un personas, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles"

Pēc šo noteikumu projekta apstiprināšanas spēku zaudēs Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.244 "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi un personas, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles".

Noteikumu projektā ir precizēti:

1) veterinārmedicīniskās aprūpes iestāžu un praktizējošo veterinārārstu pienākumi, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu veterināro zāļu apriti;

2) prasības, kas jāievēro, izmantojot veterinārmedicīniskajā praksē zāles, kuru sastāvā ir Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu un psihotropo vielu II sarakstā un III sarakstā iekļautās vielas;

3) kārtību, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes un praktizējošie veterinārārsti Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatus par narkotisko un psihotropo zāļu izlietojumu;

4) rīcība, ja dzīvnieku ārstēšanai nav pieejamas piemērotas veterinārās zāles;

5) kritēriji, pēc kuriem atļauts iegādāties dzīvnieku ārstēšanai cilvēkiem paredzētās zāles;

6) normas, kas regulē zāļu iegādes, uzglabāšanas un izlietošanas kārtību veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem un praktizējošiem veterinārārstiem.

Noteikumu projektā ir precizēta Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence:

1) izsniedzot apliecinājumu veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem un praktizējošiem veterinārārstiem iegādāties narkotisko vielu un psihotropo vielu II sarakstā un III sarakstā iekļautās vielas un zāles;

2) veicot veterināro zāļu (arī narkotisko un psihotropo zāļu) iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas uzraudzību veterinārmedicīniskās aprūpes komersantos un praktizējošiem veterinārārstiem.

 

Traktortehnikas vadītāja apliecība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

Saeima 2008.gada 16.oktobra sēdē 2.lasījumā atbalstīja likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", kurā groza Ceļu satiksmes likuma 22.pantu. Līdz ar to no jauna ir jāizdod 22.panta otrajā daļā paredzētie Ministru kabineta noteikumi. Papildus 2008.gada 15.maijā tika pieņemti grozījumi Ceļu satiksmes likuma 23.pantā, kas nosaka: no 2009.gada 1.janvāra Latvijā būs viena traktortehnikas vadītāja apliecība pašreizējo divu apliecību vietā, līdz ar to atbilstoši šiem grozījumiem ir precizēts arī noteikumu projekts.

Šā noteikumu projekta mērķis ir noteikt traktortehnikas vadītāju atestācijas kārtību un noteikt traktortehnikas vadītāju apliecību izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību.

Ar šā noteikumu projekta spēkā stāšanos par spēku zaudējušiem tiek atzīti Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.634 "Traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas kārtība".

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas