Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.50 (157) 2008. gada 10. decembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 2.decembra līdz 5.decembrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"

02.12.2008.

01.07.2009.

Grozījumi Izglītības likumā

02.12.2008.

16.12.2008.

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

02.12.2008.

16.12.2008.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Publisko aģentūru likumā

02.12.2008.

08.12.2008.

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

02.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

02.12.2008.

16.12.2008.

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

02.12.2008.

likums stājas spēkā ar 03.12.2008.,
bet šā likuma 1., 2., 3. un 4.pants
stājas spēkā ar 01.07.2009.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

03.12.2008.

17.12.2008.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums

03.12.2008.

17.12.2008.

Grozījumi Robežsardzes likumā

03.12.2008.

17.12.2008.

Par valsts budžetu 2009.gadam

04.12.2008.

01.01.2009.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.964 "Noteikumi par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai"

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.965 "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām"

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.967 "Revīzijas konsultatīvās padomes nolikums"

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.968 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.386 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā""

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.969 "Par Eiropas Savienības dalībvalstu, kas piedalās INTERACT 2007-2013 programmā, Bratislavas pašvaldības reģiona, kas darbojas kā vadošā iestāde, un Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas, kas darbojas kā sertifikācijas un revīzijas iestāde, vienošanos par darbības programmas INTERACT 2007-2013 ieviešanu"

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.970 "Par Vienošanos par darbības programmas "Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013.gadam" ieviešanu"

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.971 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi"

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.973 "Probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtība"

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.974 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.158 "Valsts ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.975 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos Nr.626 "Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība""

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.976 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.977 "Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju"

02.12.2008.

01.04.2009.

Noteikumi Nr.979 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

02.12.2008.

03.12.2008.

Noteikumi Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai""

03.12.2008.

04.12.2008.

Noteikumi Nr.980 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""

03.12.2008.

04.12.2008.

Noteikumi Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana""

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.981 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.982 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība""

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.984 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.985 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"

05.12.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.986 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi"

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.987 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.988 "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.989 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.618 "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi""

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.991 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

05.12.2008.

01.01.2010.

Noteikumi Nr.992 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību pašnodarbinātajam"

05.12.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.993 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 6.jūnija noteikumos Nr.192 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

05.12.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.994 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.241 "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem""

05.12.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.995 "Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā"

05.12.2008.

06.12.2008.

Noteikumi Nr.996 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai""

05.12.2008.

06.12.2008.

 

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas