Nr.9 (15) 2006. gada 1. marts

Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumi - no garantiju fonda

Linda Sniega-Svilāne, valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" direktores vietniece finanšu jautājumos

04.JPG (12841 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

"Ja uzņēmumā ar darbiniekiem nav bijuši noslēgti oficiāli darba līgumi un ir maksātas tā dēvētās aplokšņu algas, neizmaksāto darba algu segšana no darbinieku prasījumu garantiju fonda nebūs iespējama."

Darba devēja maksātnespējas dēļ Latvijā ik gadu cieš liels darbinieku skaits, kuri nav saņēmuši nopelnīto algu un citus likumā noteiktos maksājumus. Tādēļ jau vairākus gadus mūsu valstī darbojas darbinieku prasījumu garantiju fonds, kura turētājs ir valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrācija), kas organizē finanšu līdzekļu uzskaiti un to izmaksu darbinieku prasījumu apmierināšanai. Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus veido uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa, dāvinājumi un ziedojumi, kā arī maksātnespējas procesa administratoru atgūtās summas.

Darbinieks - kreditors

Atlīdzību no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbinieki var saņemt, ja uzņēmums, kurā viņi strādā vai strādāja, atzīts par maksātnespējīgu ar tiesas spriedumu un tajā nodarbinātajiem nav izmaksāta alga, atvaļinājuma nauda, atlaišanas pabalsts vai kaitējuma atlīdzība.

Lai saņemtu līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda, lēmumam par maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas stāvokļa risinājumu jābūt pieņemtam pēc
2002.gada 31.decembra. Pirms šā termiņa - no 1998.gada līdz 2002.gadam- darbinieku prasījumus apmierināja no Privatizācijas fonda ar Ministru kabineta rīkojumiem.

Uzņēmuma darbiniekam, uzzinot par sava darba devēja maksātnespēju, pirmkārt būtu jāpārliecinās, vai šis fakts atbilst patiesībai. Par to ir iespējams iegūt informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atrodot publicēto sludinājumu (paziņojumu) par konkrētā uzņēmuma maksātnespēju. Šādam sludinājumam jābūt iesniegtam publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" triju dienu laikā pēc parādnieka pasludināšanas par maksātne­spējīgu. Īpaša vērība jāpievērš šādiem paziņojumā norādītiem faktiem: maksātnespējas sprieduma pasludināšanas dienai un kreditoru pieteikumu pieņemšanas termiņam.

Ja darba devējs ir palicis darbiniekam parādā, tad nākamais solis ir kreditora (šajā gadījumā darbinieka) pieteikuma iesniegšana maksātnespējīgā uzņēmuma administratoram paziņojumā minētajā kreditoru pieteikšanās termiņā.

Maksātnespējas procesa administrators ir tiesas iecelta persona, kura piedalās maksātnespējas procesā un īsteno likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktās pilnvaras. Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administratoram ir visas likumos, parādnieka statūtos vai līgumos paredzētās pārvaldes institūciju tiesības un pilnvaras.

Kreditora pieteikumā jānorāda visas summas, ko darba devējs konkrētajam darbiniekam ir parādā. Kreditora pieteikums ierakstītā vēstulē jānosūta administratoram uz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" norādīto adresi.

Administrators pēc kreditoru pieteikumu saņemšanas rūpīgi izvērtēs visus pieteiktos un grāmatvedībā atspoguļotos kreditoru prasījumus. Nepieciešamības gadījumā administrators no darbinieka var pieprasīt papildu ziņas un dokumentus, kas pamato kreditora pieteikumā uzrādītās summas. Ja uzņēmumā ar darbiniekiem nav bijuši noslēgti oficiāli darba līgumi un ir maksātas tā dēvētās aplokšņu algas, neizmaksāto darba algu segšana no darbinieku prasījumu garantiju fonda nebūs iespējama.

Ar prasībām - uz sapulci

Nākamais solis ir kreditoru sapulces sasaukšana. Administrators ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc kreditoru pieteikumu termiņa beigām sasauks kreditoru sapulci, par to publicējot sludinājumu (paziņojumu) laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā būs norādīts kreditoru sapulces laiks, vieta un darba kārtība.

Darbinieka vai tā pilnvarota pārstāvja dalība kreditoru sapulcē ir svarīga, jo tieši kreditoru sapulce ir tā, kura apstiprina administratora atzītos un noraidītos kreditoru prasījumus. Katram kreditoram ir tiesības piedalīties kreditoru sapulcē un balsot par kreditoru prasījumu sarakstu. Ja darbinieka iesniegto kreditoru prasījumu neatbalsta vai noraida, bet darbinieks noraidījumu uzskata par nepamatotu, viņam ir tiesības divu nedēļu laikā iesniegt sūdzību tiesā.

Ja administrators konstatēs, ka uzņēmumam nav naudas līdzekļu, lai segtu neizmaksātās darba algas, tad administrators apkopos visus kreditoru sapulcē apstiprinātos kreditoru prasījumus un iesniegs pieteikumu Maksātnespējas administrācijā par naudas līdzekļu piešķiršanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem. Tātad darbiniekiem pašiem nav jāvēršas Maksātnespējas administrācijā, tik vien kā jāuzraksta iesniegums (kreditora pieteikums) administratoram, par cik ilgu laiku un cik liela darba samaksa nav saņemta.

Saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina no darba tiesiskajām attiecībām izrietošus darbinieku prasījumus par šādām izmaksām:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu laikā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās (maksātnespējas sprieduma pasludināšanas dienas);

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu laikā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās (maksātnespējas sprieduma pasludināšanas dienas);

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu laikā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās (maksātnespējas sprieduma pasludināšanas dienas);

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā;

5) kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu;

6) kaitējuma atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu.

Darbinieku prasījumi par kaitējuma atlīdzību saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību tiek apmierināti, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī tad, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.

05.JPG (41509 bytes)

Nauda - no fonda

Maksātnespējas administrācija mēneša laikā izvērtēs administratora iesniegto pieteikumu un dokumentus. Ja viss būs kārtībā, tiks piešķirti līdzekļi darbinieku prasījumu segšanai, tostarp nodokļu maksājumiem. Maksātnespējas administrācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu ieskaitīs normatīvajos aktos noteiktajos budžetos, bet darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitīs administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem.

Piešķirtos naudas līdzekļus administrators izmaksās darbiniekiem iespējami īsākā laika posmā. Šo naudu nedrīkst izlietot nekādiem citiem mērķiem.

Situācijās, kad darbiniekam rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, pirmām kārtām būtu jāvēršas pie maksātnespējīgā uzņēmuma administratora. Visu sertificēto administratoru kontaktinformācija (tālruņa numurs, prakses vietas adrese u.c.) ir pieejama Maksātnespējas administrācijas interneta mājaslapā www.mna.gov.lv.

Atbildība - dalīta

Ja darbinieks uzskata, ka administrators neievēro likumu, piemēram, novilcina darbinieku prasījumu pieteikuma iesniegšanu Maksātnespējas administrācijā, viņš var vērsties ar sūdzību pie administratora. Ja administrators uz to nereaģē vai saņemtā atbilde neapmierina, darbinieks var sniegt sūdzību Maksātnespējas administrācijā, pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka darbinieks iepriekš ir vērsies ar rakstisku sūdzību pie administratora.

Netiešā veidā daļa atbildības par to, cik ātri varēs tikt segtas darbiniekiem neizmaksātās darba algas, jāuzņemas arī bijušajiem maksātnespējīgā uzņēmuma kapitāla daļu turētājiem, pārvaldes iestāžu locekļiem un amatpersonām, jo tieši no viņiem ir atkarīgs, kādā kvalitātē un cik pilnīgi būs grāmatvedības un personāla dokumenti, kuri tiks nodoti administratora rīcībā un uz kuru pamata vēlāk tiks balstīti administratora lēmumi par atzītajiem un noraidītajiem kreditoru prasījumiem.

Tos uzņēmuma jeb parādnieka pārstāvjus, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā būs obligāta, noteiks tiesa, tomēr arī pārējiem pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī citiem atbildīgajiem uzņēmuma darbiniekiem vajadzētu būt saprotošiem un sniegt administratoram visus tam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Personai, kura noteikta par parādnieka pārstāvi, ir virkne pienākumu. Piemēram, parādnieka pārstāvim ir jāierodas uz visām kreditoru sapulcēm un tiesas sēdēm, par kurām tam ir paziņots, kā arī jāsniedz nepieciešamā informācija. Jāņem arī vērā, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu parādnieka pārstāvim var iestāties kriminālatbildība.

Nobeigumā jāuzsver, ka darbinieku prasījumu apmierināšanas ātrums un efektivitāte būs atkarīga no tā, cik veiksmīgi sadarbosies visas šajā procesā iesaistītās personas - darbinieki, bijušie pārvaldes institūciju locekļi, maksātnespējīgā uzņēmuma administrators un valsts institūcijas.© VSIA "Latvijas Vēstnesis"