Nr.12 (18) 2006. gada 22. marts

Kā aizpildīt saimnieciskās darbības uzskaites žurnālu

VID metodiskais materiāls par "Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla" aizpildīšanu*

Metodiskais materiāls paredzēts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem- fiziskām personām, tajā skaitā individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, un individuālajiem komersantiem, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā. Turpmāk metodiskajā materiālā šīs personas sauktas par nodokļa maksātājiem.

Ar normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē kārtību, kādā veicama ieņēmumu un izdevumu uzskaite iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, var iepazīties attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) teritoriālajā iestādē vai internetā VID mājaslapā http://www.vid.gov.lv.

06.JPG (18545 bytes)
Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"

"Nodokļa maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus uzrāda hronoloģiskajā grāmatvedības reģistrā "Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls"."

Vispārējās prasības

1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā veicama ieņēmumu un izdevumu uzskaite IIN aprēķināšanas vajadzībām, nodokļa maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus uzrāda hronoloģiskajā grāmatvedības reģistrā "Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls" (turpmāk- žurnāls).

2. Katram kalendārajam gadam nodokļa maksātājs iekārto jaunu žurnālu, jo ieņēmumi un izdevumi ir jānorobežo pa taksācijas gadiem.

3. Pirms nodokļa maksātājs sāk aizpildīt žurnālu, tā lapas numurē no gada sākuma augošā kārtībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar nodokļa maksātāja parakstu un zīmogu, ja tāds ir.

4. Ja žurnālu kārto elektroniski (visbiežāk izmantojot
MSExcel datorprogrammu), tad nodrošina žurnāla izdruku papīra reģistra veidā kalendārā gada beigās vai agrāk, ja nepieciešams, un izdrukas brošē hronoloģiskā secībā.

Ja nodokļa maksātājs grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā vēlas izmantot grāmatvedības datorpro­grammu, tai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju grāmatvedības datorprogrammām noteiktajām prasībām.

5. Žurnālā uzrādītajam skaidrās, bezskaidrās naudas un citu maksāšanas līdzekļu atlikumam gada sākumā jābūt vienādam ar iepriekšējā gada beigās žurnālā aprēķināto atlikumu.

6. Katru mēnesi ierakstus žurnālā sāk jaunā lapā un mēneša pēdējā dienā aprēķina skaidrās, bezskaidrās naudas un citu maksāšanas līdzekļu atlikumu. Atlikumam mēneša sākumā jābūt vienādam ar atlikumu iepriekšējā mēneša beigās.

7. Ierakstus žurnālā izdara, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem.

8. Žurnālā reģistrē arī kases operācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kases operāciju uzskaiti, nekārtojot atsevišķu kases grāmatu. Ja saimnieciskajam darījumam ir ārējas izcelsmes attaisnojuma dokuments, piemēram, kases čeks, kvīts, biļete, tad kases operācijas žurnālā reģistrē, pamatojoties uz šiem dokumentiem un papildus nav obligāti jāsagatavo iekšējas izcelsmes attaisnojuma dokuments- kases ieņēmumu vai izdevumu orderis.

9. Žurnālā visus ieņēmumus un izdevumus uzskaita latos un santīmos. Ieņēmumus un izdevumus ārvalstu valūtā pārrēķina pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma dienā un žurnālā norāda latos un santīmos.

10. Nodokļa maksātājs saimnieciskajā darbībā gūtos ieņēmumus un izdarītos izdevumus gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā nošķir no personīgiem līdzekļiem. Līdzekļus, kas gūti ārpus saimnieciskās darbības un izlietoti personīgajām vajadzībām un, ja tie nav uzskaitīti kredītiestāžu kontos, kurus izmanto saimniecisko darījumu nodrošināšanai, žurnālā neuzskaita.

11. Ārpus saimnieciskās darbības gūtos ieņēmumus un izdevumus žurnālā uzrāda tikai tad, ja nodokļa maksātājs tos iegulda saimnieciskās darbības vajadzībām (privātie ieguldījumi) vai izlieto personīgajām vajadzībām (personīgajam patēriņam izņemtie līdzekļi).

12. Nodokļa maksātājs, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, žurnālā nodala lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumus un izdevumus, lai nodrošinātu ienākuma no lauksaimnieciskās ražošanas aprēķināšanu.

13. Nodokļa maksātājs, kurš nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, žurnāla 13. un 19.aili var izmantot savas saimnieciskās darbības veidu nodalīšanai, piemēram, nodalot viena savas saimnieciskās darbības veida ieņēmumus un izdevumus no cita darbības veida ieņēmumiem un izdevumiem.

14. Žurnālā nodokļa maksātājs drīkst uzrādīt arī citu sev nepieciešamo papildu informāciju.

15. Katrā žurnāla lapā ailē "Kopā apgrozījums" katra mēneša pēdējā darba dienā ir jāsaskaita vertikāli visās žurnāla ailēs uzrādītās summas.

16. Katrā lapā summai, kas iegūta, saskaitot visas 13., 14., 15., 16. un 17.ailē uzrādītās summas, ir jābūt vienādai ar žurnāla 18.ailē uzrādīto ieņēmumu kopsummu, un summai, kas iegūta, saskaitot visas 19., 20., 21.., 22. un 23.ailē uzrādītās summas, ir jābūt vienādai ar žurnāla 24.ailē uzrādīto izdevumu kopsummu.

Žurnāla aizpildīšana

Žurnāla ailes aizpildāmas šādā kārtībā, uzrādot tajās šādu informāciju:

1. Ieraksta kārtas numurs: ieraksti žurnālā jāizdara hronoloģiskā secībā, tātad arī kārtas numuri žurnālā jāuzrāda hronoloģiskā (augošā) secībā.

2. Ieraksta datums: šajā ailē uzrāda žurnālā izdarītā ieraksta datumu, kas var arī nesakrist ar attaisnojuma dokumentā norādīto saimnieciskā darījuma veikšanas datumu.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs no 25.maija līdz 27.maijam apmeklē kursus Viļņā, kuri ir saistīti ar viņa saimniecisko darbību, tad izmaksas, kas saistītas ar šo kursu apmeklējumu, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, žurnālā varēs uzrādīt tikai pēc atgriešanās no kursiem, t.i., 28.maijā.

3. Dokumenta nosaukums, numurs un datums: šajā ailē uzrāda dokumenta, uz kura pamata tiek izdarīts ieraksts žurnālā, nosaukumu, numuru un datumu. Tā kā nodokļa maksātājs žurnālā drīkst izdarīt ierakstus, pamatojoties arī uz darījuma partnera izsniegtu kases čeku, kvīti, biļeti, kases ieņēmumu vai izdevumu ordera kopiju, norakstu, kvīti vai citu ārēju attaisnojuma dokumentu, tad šajā ailē uzrādāmi konkrētā ārējā attaisnojuma dokumenta rekvizīti vai iekšējā attaisnojuma dokumenta rekvizīti, ja nav ārējā attaisnojuma dokumenta.

4. Dokumenta autors, darījuma partneris (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums): šajā ailē uzrāda darījuma partnera- fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu. Ja dokumenta (piemēram, kases ieņēmumu vai izdevumu ordera) sastādītājs pats ir nodokļa maksātājs, tad šajā ailē uzrādāms savs vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums.

5. Saimnieciskā darījuma apraksts: šajā ailē uzrāda īsu saimnieciskā darījuma aprakstu, kas uzrādīts attaisnojuma dokumentā.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir iegādājies kancelejas preces un kases aparāta čekā ir uzrādīts, ka ir pirktas rakstāmlietas, lietu vāki un piezīmju papīrs, tad šajā ailē saimnieciskā darījuma apraksts būs:
"Iegādātas kancelejas preces".

6. Analītiskā reģistra numurs vai nosaukums: šajā ailē uzrāda analītiskā (papildu) reģistra numuru un nosaukumu, ja nodokļa maksātājs tādu ir iekārtojis, lai tajā reģistrētu konkrētu saimniecisko darījumu.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs ir iegādājies pamatlīdzekli, tad šajā ailē uzrāda Pamatlīdzekļa analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina kartes numuru, kur ir reģistrēts konkrētais pamatlīdzeklis, vai, ja no darījuma partnera ir saņemta tikai daļēja samaksa par saimniecisko darījumu, tad šajā ailē uzrāda Debitoru parādu uzskaites reģistra numuru, kur ir reģistrēts konkrētais debitors.

Šī aile nav aizpildāma, ja nodokļa maksātājs veic saimniecisko darījumu un to nereģistrē analītiskajos uzskaites reģistros.

Piemēram, nodokļa maksātājs saņem subsīdiju kā valsts atbalstu lauksaimniecībai, bet pirms tās saņemšanas subsīdiju summa nav reģistrēta Debitoru parādu uzskaites reģistrā, jo nebija zināms, cik lielu summu valsts piešķirs subsīdiju veidā no tās summas, kuru nodokļa maksātājs pieprasīja. Šajā gadījumā šī aile nav aizpildāma.

7. Kase- saņemts: šajā ailē uzrāda skaidrās naudas ieņēmumus kasē. Tie var būt skaidrā naudā saņemtie saimnieciskās darbības ieņēmumi, privātie naudas ieguldījumi, saņemtie kredīti, kā arī no kredītiestāžu kontiem izņemtie naudas līdzekļi, kuri tiks izmantoti, lai veiktu skaidrās naudas darījumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Šīs ailes atlikums nedrīkst būt ar mīnusa zīmi- tātad izsniegtās skaidrās naudas daudzums nedrīkst pārsniegt saņemto skaidrās naudas daudzumu.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs no sava kredītiestādes bankas konta izņem Ls 300, lai tos turpmāk izmantotu saimnieciskajā darbībā, veicot norēķinus skaidrā naudā, tad to žurnālā uzrāda šādi:

5

7

8

9

10

No kredītiestādes konta izņemta skaidra nauda

300

Kasē iemaksāta skaidra nauda

300

Minētā summa nav jāraksta žurnāla
11.- 24.ailē.

8. Kase- izsniegts: šajā ailē uzrāda skaidrās naudas izdevumus kasē. Tie var būt ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi, kas veikti skaidrā naudā, privātajām vajadzībām izņemtie skaidrās naudas līdzekļi, atmaksātie kredīti, kā arī kredītiestāžu kontos iemaksātie skaidrās naudas līdzekļi.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs no kases izņem Ls 1000, lai tos turpmāk izmantotu saimnieciskajā darbībā, veicot norēķinus bezskaidrā naudā, tādējādi tos iemaksājot kredītiestādes kontā, kuru nodokļa maksātājs izmanto saimniecisko darījumu veikšanai, tad šo summu žurnālā uzrāda šādi:

5

7

8

9

10

No kases izņemta skaidra nauda

1000

Kredītiestādes kontā iemaksāta skaidra nauda

1000

Minētā summa nav jāraksta žurnāla
11.- 24.ailē.

9. Kredītiestāžu konti- saņemts: šajā ailē uzrāda darījuma partneru un paša nodokļa maksātāja kredītiestāžu kontos ieskaitītās vai skaidā naudā iemaksātās naudas summas. Kredītiestāžu kontos naudas summām un naudas atlikumiem jābūt vienādiem ar summām, kas norādītas kredītiestāžu sagatavotajos klienta konta izrakstos.

Piemēram, lai nodokļa maksātājam žurnālā uzrādītās summas un atlikums šajā ailē saskanētu ar kredītiestādes konta izrakstā uzrādītajām summām un atlikumiem, tad šajā ailē uzrāda arī kredītiestādes ieskaitītos procentu maksājumus nodokļa maksātāja kontā.

10. Kredītiestāžu konti- izsniegts: šajā ailē uzrāda darījuma partneriem no kredītiestāžu kontiem pārskaitīto vai paša nodokļa maksātāja skaidrā naudā izņemto naudu, kā arī kredītiestāžu atskaitīto samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Arī šīm summām un atlikumiem jābūt vienādiem ar kredītiestāžu kontu izrakstos uzrādītajām summām un atlikumiem.

Tā kā kredītiestādes konta izraksts ir uzskatāms par attaisnojuma dokumentu, tad, ja nodokļa maksātājs konta izrakstus no kredītiestādes saņem elektroniskā veidā, tiem jābūt elektroniski parakstītiem, savstarpēji vienojoties par elektroniskā paraksta atzīšanu. Ja konta izraksts ir izsniegts papīra dokumenta veidā, tas jāparaksta saskaņā ar kredītiestādes noteikto parakstīšanas kārtību.

11. Citi maksāšanas līdzekļi- saņemts: šajā ailē uzrāda saņemtos līdzekļus, kas iegūti, izmantojot citus maksāšanas veidus, piemēram, maiņas un ieskaita darījumi, kā arī dāvinājumi u.c. Ja nodokļa maksātājs ar darījuma partneri vienojas, ka samaksa par veikto saimniecisko darījumu tiks veikta, izmantojot citu maksāšanas veidu, nevis naudu, tad šajā ailē ir jānorāda attiecīgā maksāšanas veida vērtība naudas izteiksmē.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs dāvanas veidā no fiziskas personas saņem lietotu datoru (pamatlīdzekli), kuru turpmāk izmantos saimnieciskajā darbībā un dāvinājuma līgumā uzrādītā datora vērtība ir Ls 500, tad šo summu žurnālā uzrāda šādi:

5

11

12

17

18

Saņemta dāvana- dators

500

500

500

12. Citi maksāšanas līdzekļi- izsniegts: šajā ailē uzrāda izsniegtos līdzekļus, kas izdarīti, izmantojot citus maksāšanas veidus. Tāpat kā žurnāla 11.ailē maksāšanas veida vērtību šajā ailē uzrāda naudas izteiksmē. Citi maksāšanas veidi var būt, piemēram, maiņas, ieskaita darījumi, dāvinājumi u.c.

13. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas: šajā ailē uzrāda ieņēmumus tikai no lauksaimnieciskās (augkopības, lopkopības, iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un dārzkopības) produkcijas ražošanas.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs (nav ar PVN apliekama persona) saņem samaksu par pārdoto pienu Ls 300, kura ieskaitīta bankas kontā, tad šo summu žurnālā uzrāda šādi:

5

9

10

13

18

Ieskaitītā samaksa par pienu

300

300

300

14. Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem: šajā ailē uzrāda ieņēmumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kas nav saistīti ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Ja nodokļa maksātājs nodarbojas, piemēram, ar kokmateriālu pārdošanu, zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu, konditorejas izstrādājumu ražošanu u.c., tad ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir uzrādāmi šajā ailē.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs (ar PVN apliekama persona) sniedz friziera pakalpojumus un no klienta saņem samaksu skaidrā naudā Ls 23,60, t.sk. PVN 3,60, tad žurnālā šo summu uzrāda šādi:

5

7

8

14

17

18

Saņemta samaksa par sniegto pakalpojumu

23,60

20,00

3,60

23,60

15. Neapliekamās subsīdijas: šajā ailē uzrāda subsīdijas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Piemēram, par lauksaimniecības sastāvdaļu ir uzskatāma arī zivsaimniecības nozare un, ja nodokļa maksātājs, kurš veic zivsaimniecības produktu ieguvi un to pirmās pakāpes apstrādi no Eiropas Savienības struktūrfonda saņem zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansējumu, tad šo Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai nodokļa maksātājs uzrāda šajā ailē.

16. Citi neapliekamie ienākumi: šajā ailē uzrāda pārējos neapliekamos ienākumus (ienākumi no depozītnoguldījumiem, palīdzība stihiskas nelaimes gadījumos vai citos ārkārtējos gadījumos, ja tā sniegta uz valsts vai pašvaldību pārvaldes institūciju lēmuma pamata u.c.).

Piemēram, ja nodokļa maksātājs no pašvaldības saņem kompensāciju par plūdu nodarītajiem postījumiem, kā rezultātā gājuši bojā sējumi, tad saņemtā kompensācijas summa ir jāuzrāda šajā ailē.

17. Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz IIN aprēķināšanu: šajā ailē uzrāda ieņēmumus, kas nav attiecināmi uz IIN aprēķināšanu. Tie var būt saņemtie aizņēmumi, atdotie aizdevumi, pievienotās vērtības nodoklis (tikai ar PVN apliekamai personai), privātie ieguldījumi u.c.

Piemēram, nodokļa maksātājs savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegulda savus privātos naudas līdzekļus un skaidrā naudā kasē iemaksā Ls 100, tad šo summu žurnālā uzrāda šādi:

5

7

8

17

18

Privātie naudas ieguldījumi

100

100

100

18. Kopā: šajā ailē kopā tiek saskaitīti un uzrādīti visi nodokļa maksātāja ieņēmumi, kas uzrādīti žurnāla 13.ailē, 14.ailē, 15.ailē, 16.ailē un 17.ailē.

Piemēram, nodokļa maksātājam (ar PVN apliekama persona) saimnieciskais darījums žurnālā ir uzrādīts šādi:

5

7

8

14

17

18

Saņemta samaksa par sniegto pakalpojumu

23,60

20,00

3,60

23,60

18.ailē "Kopā" ir jāuzrāda summa, saskaitot 14.ailē un 17.ailē uzrādītās summas. Šajā piemērā 18.ailē uzrāda Ls 23,60 (20,00 + 3,60).

19. Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu: šajā ailē uzrāda izdevumus, kas saistīti ar lauksaimnieciskās (augkopības, lopkopības, iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un dārzkopības) produkcijas ražošanu.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs (nav ar PVN apliekama persona) skaidrā naudā samaksā par iepirktajām sēklām Ls 50, tad šo summu žurnālā uzrāda šādi:

5

7

8

19

24

Samaksa par iepirktajām sēklām

50

50

50

20. Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem: šajā ailē uzrāda izdevumus, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, t.sk. dāvināto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību un lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem izdevumus, kas nav attiecināmi uz lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu.

Piemēram, ja nodokļa maksātāja (ar PVN apliekama persona) saimnieciskās darbības veids ir konditorejas izstrādājumu ražošana un viņš iepērk miltus šo izstrādājumu ražošanai par Ls 59, t.sk. PVN Ls 9, samaksu veicot skaidrā naudā, tad žurnālā šīs summas uzrāda šādi:

5

7

8

20

23

24

Iepirkti milti

59

50

9

59

21. Proporcionāli sadalāmie izdevumi: šajā ailē uzrāda tikai tos izdevumus, kas sadalāmi starp lauksaimniecisko ražošanu un citām nozarēm, piemērojot proporciju. Tie var būt bankas pakalpojumi, sakaru izdevumi u.c.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un mazumtirdzniecību, tad veiktā samaksa par telefonsarunām, kuru nevar attiecināt tieši uz izmaksām, kas saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu un atsevišķi uz izmaksām, kas saistītas ar mazumtirdzniecības organizēšanu, ir uzrādāma šajā ailē.

22. Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas: šajā ailē uzrāda visus tos izdevumus, kas nav tieši saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību. Tie var būt personīgam patēriņam izņemtie līdzekļi, dāvinājumi.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs skaidrā naudā savam personiskajam patēriņam izņem Ls 100, tad žurnālā tos uzrāda šādi:

5

7

8

22

24

Personīgajam patēriņam izņemtie naudas līdzekļi

100

100

100

23. Izdevumi, kas nav attiecināmi uz IIN aprēķināšanu: šajā ailē uzrāda izdevumus, kas nav attiecināmi uz IIN aprēķināšanu. Tie var būt izdevumi par pamatlīdzekļu iegādi, PVN (tikai ar PVN apliekamai personai), izsniegtie aizdevumi, atdotie aizņēmumi u.c.

Piemēram, ja nodokļa maksātājs iegādājas pamatlīdzekli, par to samaksājot Ls 2000 no kredītiestādes konta, tad šo summu nedrīkst žurnālā uzrādīt kādā no citām izdevumu ailēm, bet to norāda žurnālā šādi:

5

9

10

23

24

Iegādāts pamatlīdzeklis

2000

2000

2000

24. Kopā: šajā ailē kopā tiek saskaitīti visi nodokļa maksātāja izdevumi, kas uzrādīti žurnāla 19.ailē, 20.ailē, 21.ailē, 22.ailē un 23.ailē.

* Ar šiem un citiem VID izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem var iepazīties VID mājaslapā http://www.vid.gov.lv© VSIA "Latvijas Vēstnesis"