Nr.39 (45) 2006. gada 4. oktobris

Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu

 

Ministru kabinets (MK) 26.septembrī apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotos MK noteikumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošanu, kuros skaidrota ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtība, ņemot vērā likumā minētos ierobežojumus un citus nosacījumus, kuri konkrētā situācijā ietekmē apliekamā ienākuma apmēru, informē FM.

Noteikumi reglamentē ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas dažādus aspektus, ieskaitot ienākuma un izdevumu atzīšanas brīdi, arī nodokļa maksāšanas kārtību gadījumos, kad personu nodarbina ārvalstu nodokļa maksātājs vai personas darbu apmaksā no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

Noteikumi definē autoratlīdzību saņēmēju attaisnoto izdevumu sastāva, kompensāciju, apgādes (natūrā) normas, atskaitīšanai atļauto izdevumu apjomu fiziskās personas saimnieciskās darbības veikšanai.

Noteikumos ilustrācijai iekļauti situāciju un aprēķinu piemēri, veidlapu paraugi.

Šo noteikumu nepieciešamību noteica grozījumi likumā par IIN, kuri stājās spēkā ar šī gada janvāri. Noteikumos ir iestrādāti likuma grozījumos lietotie termini, kas ir saskaņoti ar Komerclikuma terminiem attiecībā uz IIN maksātājiem un tiem subjektiem, kuriem ir pienākums aprēķināt, ieturēt un samaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, par spēku zaudējušiem atzīti MK
2000.gada 18.oktobra noteikumi Nr.357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi".

FM informācija© VSIA "Latvijas Vēstnesis"