Nr.50 (106) 2007. gada 12. decembris

NVA: darbs jāmeklē aktīvāk

 

Uz "KV" jautājumiem atbild Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļas speciālists DAINIS JUKONIS.

- Kā bezdarba statistiku ietekmē jaunā kārtība, ja, atrodoties bezdarbnieka statusā, obligāta ir darba meklētāja anketa? Kāds pamatojums ir NVA 2007.gada 27.jūnija rīkojumam šādam jaunievedumam?

- Lai motivētu bezdarbniekus mērķtiecīgāk un lietderīgāk izmantot NVA pakalpojumus un aktīvāk meklēt darbu, sākot ar 2007.gada 1.jūliju bezdarbnieks kopā ar NVA filiāles nodarbinātības aģentu izstrādā "Individuālo darba meklēšanas plānu" un vienojas par veicamajiem uzdevumiem, kas varētu aktivizēt darbā iekārtošanos.

Normatīvie akti nosaka bezdarbnieka statusa noņemšanu gadījumā, ja bezdarbnieks divas reizes ir atteicies no piemērota darba piedāvājuma. Statistika: 2006.gada oktobrī bezdarbnieka statusu zaudēja 9866 cilvēki, 2007.gada oktobrī - 9516.

2006.g. oktobrī no bezdarbnieka statusu zaudējušo bezdarbnieku kopskaita darbā iekārtojās 45% bezdarbnieku, 2007.g. oktobrī šis rādītājs bija 41,3%.

- Kuros rajonos un pilsētās gada pēdējos mēnešos bezdarbniekiem nepiedāvā nekādas programmas. Kāpēc? Vai šim gadam budžetā ieplānotā nauda iztērēta un gada nogalei līdzekļu vairs nav?

- Mācības tiek piedāvātas nevis ik katrā rajonā ik katru mēnesi, bet visa gada laikā atbilstoši katra rajona situācijai. Oktobrī profesionālo apmācību uzsāka 153 bezdarbnieki, novembrī plānots, ka apmācības sāks 354 bezdarbnieki, tātad kopā divos mēnešos - 507. Oktobrī jaunas mācības netika organizētas Ventspils, Aizkraukles, Balvu, Kuldīgas, Limbažu, Madonas, Preiļu, Saldus, Tukuma, Valkas un Valmieras rajonā.

Vēl dati par oktobri: algotos pagaidu darbos 1145 cilvēki; pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai 6324 cilvēki; kompleksajos atbalsta pasākumos 24 cilvēki; pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros iekārtots darbā uz noteiktu laiku 121 cilvēks, no tiem: subsidētās nodarbinātības pasākumu ietvaros 105 cilvēki; Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā atklātā konkursa projektu aktivitātēs: "Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem" un "Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām" 16 cilvēki.

Novembra un decembra dati tiks apkopoti attiecīgi decembrī un janvārī.

- Kādas programmas gada pēdējos divos mēnešos ir pieejamas bezdarbniekiem? Kur tās tiek īstenotas? Cik tajās ir iesaistīto bezdarbnieku?

- Profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu NVA organizē pastāvīgi un gada laikā visos Latvijas reģionos atbilstoši katra rajona darba devēju pieprasījumam, situācijai darba tirgū, finansējumam un bezdarbnieku vēlmēm. Dati par 2007.gadu:

Filiāle

Uzsākuši profesionālo

apmācību 10 mēnešos

Rīgas reģ.

701

Daugavpils

214

Jelgavas

107

Jūrmalas

82

Liepājas

145

Rēzeknes

227

Ventspils

64

Aizkraukles

58

Alūksnes

47

Balvu

55

Bauskas

133

Cēsu

84

Dobeles

65

Gulbenes

42

Jēkabpils

102

Krāslavas

113

Kuldīgas

47

Limbažu

33

Ludzas

82

Madonas

52

Ogres

83

Preiļu

82

Saldus

54

Talsu

95

Tukuma

62

Valkas

68

Valmieras

58

Kopā

2955

- Kurās NVA filiālēs novembrī un decembrī vairs netiek reģistrēti bezdarbnieki? Kāpēc?

- Bezdarbnieki tiek reģistrēti visās filiālēs visos mēnešos. Reģistrējoties NVA filiālē bezdarbnieku statusu var iegūt darbspējīgs cilvēks, kas nestrādā (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"), meklē darbu, ir vecāks par 15 gadiem, bet nav sasniedzis pensijas vecumu, neveic komercdarbību, nemācās klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē (izņemot vakarskolu) un ir gatavs nekavējoties stāties darba attiecībās. Uzrādāmie dokumenti, lai reģistrētos par bezdarbnieku: pase; algas nodokļa grāmatiņa; pastāvīgās uzturēšanās atļauja (ja persona to ir saņēmusi); termiņuzturēšanās atļauja un laulības apliecība, ja persona ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ir Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušas personas laulātais; termiņuzturēšanās atļauja, ja persona ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā; izziņa no VID (gadījumā, ja ir apturēta komercdarbība, vai ir reģistrēts komersants, kas vēl darbību nav uzsācis).

- Kādas programmas bezdarbniekiem būs pieejamas no 2008.gada janvāra? Kurās teritorijās?

- 2008.gadā NVA visos Latvijas reģionos piedāvās atbilstoši darba devēju pieprasījumam, situācijai darba tirgū un bezdarbnieku vēlmēm šādus aktīvos nodarbinātības pasākumus: algotie pagaidu darbi; pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība) - 2008.gadā no marta; skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā (jūnijs, jūlijs); pasākums "Darba prasmju apguve"; kompleksā iekļaušanas programma; bezdarbnieku apmācība pēc darba devēju pieprasījuma (gan profesionālā apmācība, gan neformālā (modulārā) apmācība); pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai; bezdarbnieku praktiskā apmācība pie darba devēja; pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai (Latgales reģions + Rīga).

- NVA uzskaitē ir 55 000 bezdarbnieku, nereģistrēto vairāk. Kādam skaitam iedzīvotāju NVA vienlaikus spēj piedāvāt apmācību, pārkvalifikācijas programmas? Kāda procentuāli piedāvājumos ir izvēle sievietēm?

- NVA uzskaitē 2007.gada oktobrī bija 52 383 bezdarbnieki. Kā jau minēts, šā gada 10 mēnešos apmācībās tika iesaistīti ap 3000 cilvēku. Visa gada dati būs apkopoti nākamā gada sākumā. Mūsu valstī nepastāv diskriminācija pēc dzimuma, tāpēc apmācību piedāvājums netiek šķirots pēc dzimuma pazīmēm. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka profesionālo apmācību galvenokārt organizējam pēc darba devēja pieprasījuma, lai līdz ar to apmācība būtu lietderīga.© VSIA "Latvijas Vēstnesis"