Nr.41 (148) 2008. gada 8. oktobris
  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Iespēja pieteikties finansējumam


 

Līdz 8.oktobrim plkst. 10.00 pagarināts atbalsta pretendentu pieteikšanās termiņš Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras izsludinātajā aktivitātē "Ražošanas konsultācijas Latvijas uzņēmumiem".

Atbalsta mērķis ir veicināt uzņēmumu konkurētspēju, sekmējot Latvijas ražošanas uzņēmumu izpratni par biznesa procesu uzlabošanas un procesorientētu biznesa vadības metožu (Lean management, Lean manufacturing, Six Sigma) pielietošanas nepieciešamību uzņēmumā.

Atbalstu var saņemt LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti komersanti, kuru ekonomiskā darbība atbilst NACE C (apstrādes rūpniecība) sekcijā norādītajai darbībai.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra līdzfinansē 60-70% no kopējām izmaksām.

Aizpildītas un parakstītas pieteikuma veidlapas kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz LIAA, Pērses ielā 2, Rīga, LV-1442.

 

• Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem".

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku teritorijā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek šādās kārtās:

2.kārta no 1.oktobra līdz 31.oktobrim ar kopējo publisko finansējumu 5 milj. latu apjomā;

3.kārta no 3.novembra līdz 28.novembrim ar kopējo publisko finansējumu 5 milj. latu apjomā;

4.kārta no 1.decembra līdz 19.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 5 milj. latu apjomā.

Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.

Projekta iesnieguma veidlapa atrodama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas minētajā mājaslapā.

 

Līdz 7.novembrim (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā".

Projektu iesniegumus varēs iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES Struktūrfondi.

 

Līdz 13.novembrim (ieskaitot) plkst. 17.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros".

Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā, ievietojot aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), personiski iesniedzot VRAA vienā oriģināleksemplārā, kā arī nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vienā oriģināleksemplārā, adrese: Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010. Par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nodots pastā.

Iesniegumu var noformēt arī elektroniska dokumenta veidā - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi edokumenti@vraa.gov.lv ar norādi "3.1.4.3.aktivitātes projektu iesniegumu atlasei". Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā.

 

• Līdz 14.novembrim LIAA pieņem apakšprojektu iesniegumus Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmā "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā".

Apakšprojekta iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā, līdz 2008.gada 14.novembrim (ieskaitot) darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai noformētu elektroniska dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi nfi.projekts@liaa.gov.lv.

Jautājumus par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu var sūtīt pa pastu: LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai uz elektroniskā pasta adresi ppp@liaa.gov.lv.

 

• Līdz 30.decembrim (ieskaitot) LIAA pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām".

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību LIAA interneta mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES Struktūrfondi.© VSIA "Latvijas Vēstnesis"