Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.2 (8) 2006. gada 11. janvāris
            

Ar vēju un ūdeni - pēc gaismas

Diāna Krieviņa, Latvijas Tehnoloģiskā centra projektu vadītāja

Straujais naftas un gāzes cenu kāpums pasaules tirgū un atkarība no zemes dzīļu bagātajām lielvalstīm ir galvenie faktori, kas liek Latvijai apzināties savu potenciālu enerģijas ieguvei no atjaunojamiem energoresursiem - vēja, biomasas, hidroenerģijas, saules un biogāzes - un to izmantošanas iespējām. Arī Eiropas Komisijas enerģētikas komisārs Andris Piebalgs ir uzsvēris, ka Latvijā no atjaunojamajiem resursiem elektrības ražošanai vērā ņemams potenciāls ir biomasai, vējam un mazajām hidroelektrostacijām (HES). Pieņemot jauno elektroenerģijas tirgus likumu, Latvija izvirzījusi mērķi 2010.gadā no atjaunojamajiem resursiem saražot 49,3% patērētās elektroenerģijas, tādējādi gan mazinot valsts enerģijas atkarību no kaimiņvalstīm, gan izmantojot un attīstot pašmāju pieejamos resursus.

07.JPG (12621 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

"Jautājumi par atjaunojamo energoresursu lomu valsts enerģijas politikā ir aktuāli gan uzņēmējam, lai konkurētu un attīstītos starptautiskajos tirgos, gan zinātniekam- sadarbojoties ar uzņēmējiem un pētniecības iestādēm Eiropas mērogā."

Svarīgi gan zinātniekiem, gan uzņēmējiem

Jautājumi par atjaunojamo energoresursu lomu valsts enerģijas politikā ir aktuāli gan uzņēmējam, lai konkurētu un attīstītos starptautiskajos tirgos, gan zinātniekam - sadarbojoties ar uzņēmējiem un pētniecības iestādēm Eiropas mērogā. Lai veicinātu šo diskusiju un dialogu veidošanos, Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) 20.decembrī organizēja informācijas pēcpusdienu "Eiropas Komisijas (EK) projektu iespējas atjaunojamās enerģijas jomas uzņēmējiem, zinātniekiem un asociāciju pārstāvjiem". Pasākuma mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar atjaunojamās enerģijas izmantošanas aktualitātēm Latvijā un Eiropā (Dr.phys. Gunta Šlihta - LZA Fizikālās enerģētikas institūts, FEI), līdzdarbošanos iespējām EK 6.Ietvarprogrammas projektā "RESCUE" (Diāna Krieviņa - LTC), aktuālajiem projektu pieteikumu uzsaukumiem un partneru meklējumiem atjaunojamo enerģiju laukā (G. Šlihta), EK projekta GET-IN izstrādāto programmu sekmīgai projekta pieteikumu sagatavošanai (Ints Vīksna - LTC) un Inovāciju rosināšanas centra "IRC Latvija" darbību starptautiskajā tehnoloģiju pārnesē (Jānis Fomins - "IRC Latvija").

Seminārs beidzās ar jautājumu apspriešanu par ES struktūrfondu pieejamo finansējumu jaunu tehnoloģiju izstrādei un attīstībai (Jānis Gūtmanis - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) un LZA FEI vadošā pētnieka pieredzi ES projektu sekmīgai īstenošanai Latvijā (Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs - LZA FEI). Lielais dalībnieku skaits apliecināja, ka šādi semināri ir nepieciešami un uzsāktāsadarbībajāturpina.

Miljoni eiro - videi draudzīgas enerģijas sistēmai

Eiropas Komisija 6.Ietvarprogrammas zinātniskās pētniecības un inovāciju projektiem ir piešķīrusi 16,27 miljardus eiro, no kuriem 890 miljoni ir paredzēti videi draudzīgas enerģijas sistēmas izveidošanai, tostarp enerģijas ieguvei no atjaunojamajiem energoresursiem. Šajos projektos var piedalīties gan zinātniskās iestādes, gan mazie un vidējie uzņēmumi, gan inovāciju atbalsta struktūras. Uzņēmumu konkurētspēju Eiropas un pasaules tirgos sekmē dalība šajos EK pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektos, kuros tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas vai piedāvāti risinājumi konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. LTC kā inovācijas atbalsta struktūra pēdējos piecos gados uzkrājis vērā ņemamu pieredzi Eiropas Savienības finansēto projektu koordinēšanā un izpildē, tādējādi sekmējot Latvijas zinātnieku un galvenokārt mazo un vidējo komercuzņēmumu piedalīšanos EK pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektos un veicinot tehnoloģiju pārnesi starp Latvijas un Eiropas valstu uzņēmumiem un pētniecības iestādēm.

Inovāciju projekts "RESCUE"

Viens no šādiem projektiem, kas veltīts atjaunojamās enerģijas projektos iegūto rezultātu ātrākai ieviešanai ražošanā, ir 6.Ietvarprogrammas inovāciju projekts "RESCUE", kurā piedalās desmit organizācijas no deviņām valstīm, tostarp arī Latvijas Tehnoloģiskais centrs. Projekta izpildes laiks ir no 2005.gada 1.septembra līdz 2008.gada 28.februārim. Tā mērķis ir sekmēt Centrālās un Austrumeiropas valstu atjaunojamās enerģijas (saules, vēja, ūdens, viļņu un biomasas) laukā strādājošo uzņēmēju un pētnieku sadarbības veidošanos un līdzdalību EK pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektos.

Lai to īstenotu, katrā projekta dalībvalstī tiks veikta analīze par atjaunojamās enerģijas sektoru: pētniecības kompetence, resursi, galvenie uzņēmumu darbības virzieni, esošās tehnoloģijas un uzņēmēju vajadzības pēc inovācijām, atjaunojamās enerģijas sektora attīstības potenciāls un perspektīvas. Katrā projekta dalībvalstī internetā tiks izveidota datu bāze par atjaunojamās enerģijas uzņēmumiem un pētniecības iestādēm. Lai piedalītos projektā, uzņēmumam vai pētniecības iestādei ir tikai jāaizpilda profila anketa mājaslapā: http://rescue.protechnology.lt/, sniedzot īsu aprakstu par uzņēmuma vai pētniecības institūta darbību. Par katru valsti visi uzņēmuma profili tiek apkopoti un ievietoti kopējā datu bāzē projekta mājaslapā, kas 10 partnervalstīs ir pieejama ikvienam potenciālam sadarbības partnerim.

Savukārt ikvienam projekta koordinatoram (projekta idejas autoram), kurš gatavo projekta pieteikumu atjaunojamās enerģijas jomā, tiek piedāvāta iespēja atrast atbilstošas kompetences uzņēmumus savam projektam, izmantojot "RESCUE" datu bāzi par 10 partnervalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un pētniecības iestādēm. Projekta koordinatoram (projekta idejas autoram) tikai jāaizpilda projekta partnermeklējuma profila anketa mājaslapā: http://rescue.protechnology.lt, sniedzot īsu projekta un meklējamā partnera - mazā un vidējā komercuzņēmuma vai pētniecības veicēja aprakstu. Arī projektu partnermeklējumu profili par katru valsti tiek ievietoti kopējā datu bāzē projekta mājaslapā un ir pieejami ikvienam interesentam.

08.JPG (15777 bytes)LTC palīdzība līdzdalībai projektos

Sadarbībā ar pārējiem deviņiem projekta partneriem Latvijas Tehnoloģiskais centrs kā projekta "RESCUE" partneris Latvijā palīdzēs maziem un vidējiem uzņēmumiem un pētniecības institūcijām, kuri būs snieguši informāciju par savu darbības kompetenci, atrast un iesaistīt tajos projektus, kuri atbilst uzņēmuma vai pētniecības institūta darbības profilam. Savukārt projektu koordinatoriem (projekta ideju autoriem) Tehnoloģiskais centrs palīdzēs atrast atbilstošas kompetences partnerus - uzņēmumus un pētniecības institūcijas.

Projekta darbības laikā tiks rīkoti dažādi apmācību semināri par piedalīšanos 6.Ietvarprogrammas projektos, gan arī gatavošanos dalībai 7.Ietvarpro­grammā.

Uzņēmēju un zinātnieku svarīgākie ieguvumi dalībai šajos projektos ir gan jaunizveidotie starptautiskie kontakti ar spēcīgākajiem Eiropas high-tech atjaunojamās enerģijas jomas uzņēmumiem un pētniecības institūcijām, gan iespēja apgūt paredzēto ES finansējumu no pētniecības un tehnoloģiju attīstības pro­grammas.

Sīkāka informācija par atjaunojamās enerģijas uzņēmumu un pētniecības iestāžu piedalīšanās iespējām projektā "RESCUE" ir pieejama projekta mājaslapā: http://rescue.protechnology.lt/ un Latvijas Tehnoloģiskajā centrā pie Diānas Krieviņas, tālr.:7558754,
e-pasts: dianak@edi.lv.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas