Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.2 (8) 2006. gada 11. janvāris
            

Nelaime nenāk brēkdama

Aivars Kristapsons, sertificēts apdrošināšanas brokeris

Neviens no mums nav pasargāts no ikdienas likstām un traumām, tostarp arī no nelaimes gadījumiem darbā. Veicot obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas - maksājot sociālo nodokli -, ikviens strādājošais tiek iesaistīts apdrošināšanā pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Veicot maksājumus, persona iegūst tiesības uz sociālajām garantijām, kas saistītas ar darbspējas atgūšanu. Arī tad, ja saskaņā ar likumu šīs iemaksas bija jāveic, bet tas nav darīts darba devēja vainas dēļ.

09.JPG (25131 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

"Visas Latvijā reģistrētās apdrošināšanas kompānijas ir saņēmušas nelaimes gadījumu apdrošināšanas veida licenci Finanšu un kapitāla tirgus komisijā."

Atlīdzība darba traumu un arodslimību gadījumā

Atlīdzības izmaksu darba traumu un arodslimību gadījumos regulē likums "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", kā arī Ministru kabineta (MK) 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 19.02.1999.) un MK 1998.gada 11.augusta noteikumi Nr.299 "Kārtība, kādā sociāli apdrošinātajai personai pēc nelaimes gadījuma darbā vai pēc konstatētas arodslimības atlīdzināmi papildu izdevumi" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 14.08.1998.).

Atlīdzība paredzēta darbiniekiem, kuri noslēguši darba līgumu ar darba devējiem, kā arī citām likumdošanas aktos norādītajām personām, ja iestājas pārejoša darba nespēja, daļējs vai pilnīgs darbspēju zaudējums vai nāve šādu iemeslu dēļ:

• nelaimes gadījums darbā;

• nelaimes gadījums ceļā uz darbu vai no tā darba devēja valdījumā esošā transporta līdzeklī;

• saslimšana ar arodslimību.

Apdrošināšanas atlīdzībā ietvertās izmaksas un pakalpojumi

Apdrošinātajai personai paredzētas šādas naudas izmaksas:

• pārejošas darba nespējas pabalsts;

• atlīdzība par darbspēju zaudējumu;

• vienreizējs pabalsts, ar ko var aizstāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ja darbspēju zaudējums noteikts 10 - 24% apmērā uz mūžu;

• atlīdzība par protezēšanu, pavadoņa apmaksa un ārstniecības iestāžu apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa, maksa par rehabilitācijas līdzekļu iegādi, to remontu, izdevumu apmaksa par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, ja izdevumi pārsniedz šiem nolūkiem valsts budžetā attiecīgajam pakalpojuma veidam paredzētos izdevumus, un kuru apmaksa nav garantēta tiesību aktos.

Apdrošinātajai personai paredzēti šādi pakalpojumi:

• ārstniecība, aprūpe un medicīniskā rehabilitācija;

• pārkvalifikācija;

• profesionāla rehabilitācija.

Ja darba traumas vai arodslimības rezultātā iestājusies apdrošinātās personas nāve, tad paredzētas šādas naudas izmaksas:

• atlīdzība par apgādnieka zaudējumu darba nespējīgajiem apdrošinātās personas ģimenes locekļiem, kas bijuši tās apgādībā;

• apdrošinātās personas apbedīšanas pabalsts, kuru saņem šīs personas ģimenes locekļi vai cita persona, kura uzņēmusies apbedīšanu.

Apdrošinātāju valodā izsakoties, iepriekšminētās atlīdzības veidojas pēc kompensācijas principa un izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošinātajam apdrošināšanas gadījumā radītos zaudējumus, kā arī katrā atlīdzības gadījuma izskatīšanā tiek ņemti vērā sociāli apdrošinātās personas vidējie ienākumi (alga, sociālās iemaksas).

Būvuzņēmēja un būvētāja civiltiesiskā atbildība

2005.gada 1.jūlijā stājās spēkā MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 30.06.2005.), saskaņā ar kuriem ikvienam būvuzņēmējam un būvētājam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību (CTA) par iespējamo kaitējumu trešajām personām - viņu dzīvībai, veselībai vai mantai. Šajos noteikumos ir paredzēta kārtība, kā veicama būvuzņēmēja un būvētāja CTA obligātā apdrošināšana, kā arī civiltiesiskās atbildības minimālie atbildības limiti. Nosakot prasību par CTA obligātu apdrošināšanu būvniecībā, galvenais mērķis bija aizsargāt trešo personu intereses un nodrošināt, lai būvuzņēmēju un būvētāju darbības vai bezdarbības rezultātā tām radītie zaudējumi tiktu atlīdzināti.

Jāuzsver, ka būvniecībā salīdzinājumā ar pārējām nozarēm ir augsts nelaimes gadījumu īpatsvars, turklāt tajos vairāk nekā 30% ir smagi cietušo (tajā skaitā - kvalificēti strādnieki un amatnieki). No visiem 2005.gada pirmajā pusē reģistrētajiem 25 nelaimes gadījumiem ar letālu iznākumu septiņi (28%) notikuši tieši būvniecībā.

Nelaimes gadījumi Latvijā (2005.gada 1.pusgads)

Cietušo skaits

būvniecības nozarē

Kopā

Tajā skaitā

Smagi

Letāli

2004

2005

2004

2005

2004

2005

87

63

29

23

5

7

Pa visām nozarēm kopā

698

680

114

110

31

25

būvniecība / visas nozares

12,46%

9,26%

25,44%

20,91%

16,13%

28,00%

Avots: Valsts darba inspekcija

Ko piedāvā brīvprātīgā darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana

Visas Latvijā reģistrētās apdrošināšanas kompānijas ir saņēmušas nelaimes gadījumu apdrošināšanas veida licenci Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Pirmkārt, brīvprātīgajā darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanā apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta neatkarīgi no citām sociālajām atlīdzības izmaksām.

Otrkārt, apdrošinājuma un atlīdzības summas nosaka darba devējs, vienojoties ar apdrošinātāju.

Treškārt, apdrošinātai personai apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta pēc visiem spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem (piemēram, darbinieks ir privāti apdrošinājies pret nelaimes gadījumiem, viņam ir arī dzīvības apdrošināšanas polise).

Nodokļu atvieglojumi jeb attaisnotie izdevumi

Darba devējam nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas maksājums par darbiniekiem nav sociālā nodokļa objekts, ja ir izpildīti divi nosacījumi:

1) apdrošināšanas termiņš nav mazāks par vienu gadu;

2) apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no bruto algas apmēra, bet ne vairāk kā piecas minimālās darba algas.

Darbiniekam nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas maksājums nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, ja (t.sk. veselības) apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no bruto algas apjoma, bet ne vairāk kā 180 latu.

Apdrošināšana nelaimes gadījumiem paredz atlīdzības izmaksu par nelaimes gadījumu - pēkšņu, negaidītu, no apdrošinātās personas neatkarīgu notikumu - radītiem zaudējumiem. Tā nodrošina materiālu atbalstu, ja nelaimes gadījuma dēļ ir radušās šādas sekas:

• iestājusies paliekoša invaliditāte vai pārejoša darba nespēja;

• nepieciešama stacionāra ārstēšana (medicīniskie izdevumi, slimnīcas dienas nauda);

• gūtas traumas vai kaulu lūzumi (procentos pēc atlīdzību tabulas un/vai pārejošas darba nespējas pabalsts);

• apdrošinātā persona gājusi bojā.

Darbinieku nelaimes gadījumu gada apdrošināšanas tarifi 

(procentos no apdrošinājuma summas, atkarībā no nodarbošanās un apdrošināmā riska)

Nodarbošanās

Nāves gadījums

Invaliditātes gadījums

Traumas

Pārejošas darba nespējas pabalsts

Slimnīcas dienas nauda

Medicīniskie izdevumi

%

Biroja darbinieki

No 0,07 līdz 0,2

No 0,07 līdz 0,2

No 0,3 līdz 0,8

No 0,4 līdz 1,0

No 0,3 līdz 0,9

~ 1,0

Viegls fizisks darbs

No 0,08 līdz 0,3

No 0,08 līdz 0,3

No 0,4 līdz 1,0

No 0.5 līdz 1,5

No 0,4 līdz 1,0

~ 1,2

Smags fizisks darbs

No 0,09 līdz 0,4

No 0,09 līdz 0,4

No 0,5 līdz 2,0

No 0,6 līdz 2,5

No 0,5 līdz 1,5

~ 1,5

Piemērs. Darba devēja gada prēmijas maksājuma aprēķins par vienu būvniecībā strādājošo

Apdrošināmais
(riska grupa)

NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA
(riski, apdrošinājuma summas, gada prēmija par 1 personu)

Nāves gadījumam

Invaliditātes gadījumam

Kaulu lūzumi *

Traumas

Slimnīcas dienas nauda

Ls 2000

Ls 4000

Ls 1000

Ls 1000

Ls 15

Fizisks darbs (rūpniecība, kokapstrāde, metālapstrāde, celtniecība, autoserviss, autovadītāji, mežstrādnieki, laukstrādnieki, zemnieki)

Ls 2,60

Ls 5,20

Ls 8,00

Ls 9,00

Ls 22,50

Gada prēmija par 1 personu kopā:

Ls 47,30

* - Daži apdrošinātāji atsevišķi izceļ kaulu lūzumus.

Svarīgi ir pievērst uzmanību apdrošināšanas nosacījumiem, izņēmumiem, apdrošināšanas atlīdzību tabulai. Saistībā ar nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijām jeb tarifiem katrs apdrošinātājs ir izveidojis statistiskās informācijas bāzi, tajā skaitā par apdrošināšanas atlīdzību izmaksām dažādās profesijās un nozarēs strādājošajiem.

Darbinieka apdrošināšana nelaimes gadījumiem ir gan morāls, gan ievērojams finansiāls atspaids darbiniekam un viņa ģimenei, ja nelaime tiešām notikusi, turklāt tā "nepārklājas" ar valsts sociālo apdrošināšanu.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas