Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.2 (8) 2006. gada 11. janvāris
            

Iespēja pieteikties ES fondu finansējumam

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis projektu pieteikumu konkursus šādās grantu programmās:

- Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (Nr.3.3.3). Konkursā tiek gaidīti pieteikumi sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanas projektiem.

- Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū (Nr.3.1.5.3). Konkursā tiek gaidīti pieteikumi pētījumiem par sociāli atstumto iedzīvotāju iespējām darba tirgū.

- Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām (Nr.3.3.1.1). Konkursā tiek gaidīti pieteikumi motivācijas programmu izstrādei un ieviešanai sociālās atstumtības riska grupu iesaistīšanai darba tirgū.

- Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana (Nr.3.3.5.2). Konkursā tiek gaidīti pieteikumi sociālās rehabilitācijas programmu izstrādei un ieviešanai sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšanai.

Projekti tiks finansēti ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Vadlīnijas projektu pieteicējiem pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda birojā Brīvības ielā 40 - 39, Rīgā, LV - 1050, apmeklētāju laiks: darbdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00 un no 14:00 līdz 16:00, vai fonda interneta lapā www.lsif.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš visās grantu programmās ir 2006.gada 3.marts līdz plkst. 16:00.

Laikā no š.g. 23.janvāra līdz 3.februārim Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Kuldīgā un Rīgā notiks informatīvie semināri par projektu konkursiem. Sīkāka informācija par semināriem būs pieejama fonda interneta lapā www.lsif.lv; pieteikšanās semināriem pa tālruni 7281752.

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu (skat. mājaslapā) vai pa faksu 7078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklāto projektu konkursu Vienotā programmdokumenta 1.1.2. aktivitātē "Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide". Projektu ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes: atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide (tajā skaitā projektēšana); dalītās vākšanas un šķirošanai nepieciešamo iekārtu iegāde; dalītās vākšanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes iekārtu iegāde un

sabiedrības izglītošanas pasākumi par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2006.gada 16.februāris plkst. 17.00. Projekta pieteikumi jāiesniedz personīgi CFLA Rīgā vai arī kādā no reģionālajiem birojiem. Janvārī CFLA sadarbībā ar Vides ministriju organizē vairākus informatīvus seminārus projektu pieteicējiem par izsludināto konkursu. Sīkāka informācija Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā www.cfca.gov.lv, kā arī aģentūras Rīgas vai reģionālajos birojos.

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atkārtoti izsludinājusi atklāto konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē "Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" (3.2.1.).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2006.gada 14.februāris. Projekta pieteikumi jāiesniedz Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā Rīgā, Vaļņu ielā 1, 5.stāvā. Tālrunis: 7814327.

PIAA atkārtoti izsludinājusi atklāto konkursu projektu pieteikumiem ESF aktivitātē "Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" (3.2.3.2.).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2006.gada 26.janvāris. Projekta pieteikumi jāiesniedz Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā Rīgā, Vaļņu ielā 1, 5.stāvā. Tālrunis: 7814327.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem komercsabiedrību projektu pieteikumus valsts atbalsta programmās, līdzfinansētās no Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda:

- "Atbalsts komercsabiedrības infrastruktūras modernizācijai" (apakšprogrammās "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija" un "Dalītās infrastruktūras izveide");

- "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai";

- "Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās" (apakšpro­grammās "Konsultāciju pakalpojumi" un "Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās").

Informācija par projektu pieteikumu veidlapām un atbalsta pretendentiem izvirzītajām prasībām ir pieejama mājaslapās internetā: www.esfondi.lv un www.liaa.gov.lv.

Projektu pieteikumus uzņēmēji var iesniegt LIAA Rīgā, Pērses ielā 2, 2.stāvā, Klientu apkalpošanas nodaļā, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem uzņēmēju projektu pieteikumus valsts atbalsta programmā, kas tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai".

Informācija par projektu pieteikumu veidlapām un atbalsta pretendentiem izvirzītajām prasībām ir pieejama mājaslapās internetā: www.esfondi.lv un www.liaa.gov.lv.

Projektu pieteikumus uzņēmēji var iesniegt LIAA Rīgā, Pērses ielā 2, 2.stāvā, Klientu apkalpošanas nodaļā, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanu Zivsaimniecības vadības un finansēšanas instrumenta (ZVFI) 4.9. pasākumā "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana". Atbalstāmās aktivitātes:

- kuģošanas drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem, izņemot kuģu korpusu renovāciju un dzinēju iegādi un uzstādīšanu;

- higiēnas un darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes prasību nodrošināšana uz zvejas kuģiem ar nosacījumu, ka netiek veiktas izmaiņas zvejas kuģa konstrukcijā;

- zvejas aktivitāšu racionalizēšana uz kuģa klāja, izmantojot selektīvākus zvejas paņēmienus un metodes, ar nolūku samazināt piezvejas apjomus, izņemot jaunu zvejas rīku iegādi vai esošo zvejas rīku aizvietošanu un pilnveidošanu;

- jaunu zvejas kuģu būvēšana atbilstoši higiēnas, kuģošanas un darba drošības prasībām;

- akustisko atbaidīšanas ierīču iegāde.

Sīkāka informācija LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem iesniegumus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna pasākumam "Priekšlaicīgā pensionēšanās". Šī pasākuma mērķis ir veicināt lauku saimniecību pārņemšanu un attīstību, nomainot un uzlabojot tās menedžmentu un iesaistot jaunus un/vai ekonomiski aktīvus cilvēkus.

Sīkāka informācija LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem iesniegumus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna pasākumam "Atbalsts ražotāju grupām". Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt atzītas ražotāju grupas, kas veiks kopīgu lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi un izejvielu iepirkšanu, kā arī saražotās produkcijas pārdošanu un noieta iespēju meklēšanu un palielināšanu tirgū.

Sīkāka informācija LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem iesniegumus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai". Šī pasākuma mērķis ir mazo saimniecību ražošanas nozaru dažādošana un konkurētspējīgas lauksaimniecības nozares attīstība.

Sīkāka informācija LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem iesniegumus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna pasākumam "ES standartu sasniegšana". Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, kurās nepieciešama ES standartu sasniegšana vides aizsardzības, dzīvnieku labturības, higiēnas un darba aizsardzības jomā.

Sīkāka informācija LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas