Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (47) 2006. gada 18. oktobris
            

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2006.gada 10.oktobra līdz 13.oktobrim publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Darba likumā

11.10.2006.

25.10.2006.

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

11.10.2006.

25.10.2006.

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"

11.10.2006.

25.10.2006.

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu"

11.10.2006.

25.10.2006.

Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā

11.10.2006.

25.10.2006.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

11.10.2006.

25.10.2006.

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā

11.10.2006.

12.10.2006.

Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā

13.10.2006

27.10.2006.

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

13.10.2006.

27.10.2006.

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

13.10.2006.

14.10.2006.

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"

10.10.2006.

11.10.2006.

Noteikumi Nr.826 "Kārtība, kādā nodrošināma Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) krasta sakaru tīkla darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros"

10.10.2006.

11.10.2006.

Noteikumi Nr.827 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumos Nr.334 "Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atalgojumu, sociālajām garantijām un ar mācībām un kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu segšanu"

10.10.2006.

1.01.2007.

Noteikumi Nr.829 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.88 "Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali""

11.10.2006.

12.10.2006.

Noteikumi Nr.824 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par starpvaldību komisijas izveidošanu ekonomiskās, zinātniski-tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās"

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.830 "Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes nolikums"

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.831 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu""

12.10.2006.

1.01.2007.

Noteikumi Nr.832 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība""

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem"

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.834 "Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai"

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.835 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumos Nr.242 "Divpusējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu reģistrācijas kārtība""

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.836 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.655 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""

12.10.2006.

1.01.2007.

Noteikumi Nr.837 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.838 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.98 "Muitas procedūras - izvešana - piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām""

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.839 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums""

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.840 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.841 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem""

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.842 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību"

12.10.2006.

13.10.2006.

Noteikumi Nr.823 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"

13.10.2006.

14.10.2006.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas