Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (47) 2006. gada 18. oktobris
            

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licenču saņemšana

 

Jadviga Neilande, VID Galvenās nodokļu pārvaldes Nodokļu maksātāju konsultāciju koordinācijas daļas galvenā nodokļu inspektore

 

18.JPG (12819 bytes)

Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

"Savstarpēji komersantu dāvinājumi un maiņas darījumi ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem ir aizliegti."

Individuālajam komersantam, kurš vēlas savos mazumtirdzniecības veikalos pārdot alkoholiskos dzērienus, alu un tabakas izstrādājumus, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Akcīzes preču pārvaldē jāiegādājas mazumtirdzniecības alkoholisko dzērienu, alus un tabakas izstrādājumu speciāla atļauja (licence).

Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licenci, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci un alus mazumtirdzniecības licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

(Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta pirmā, otrā, trešā daļa, likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta sestās daļas 5.punkts)

Kādi dokumenti nepieciešami

Dokumentus speciālas atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai VID Akcīzes preču pārvaldē iesniedz individuālais komersants vai individuālā komersanta pilnvarota persona.

Speciālo atļauju (licenci) individuālajam komersantam izsniedz par katru akcīzes preču grupu atsevišķi (alum speciālo atļauju (licenci) izsniedz tajos gadījumos, ja individuālais komersants nodarbojas tikai ar alus mazumtirdzniecību).

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, VID Akcīzes preču pārvaldē jāiesniedz iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 7.pielikumu. Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas:

• komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu) lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

• ar individuālā komersanta parakstu un zīmogu apstiprināts izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu) plāns, kurā norādītas ieejas (izejas). Plāns nav nepieciešams, ja komercdarbība paredzēta mazumtirdzniecības vietās, kas nav stacionāras, - autoveikalos, lidmašīnās, kuģos;

• ar individuālā komersanta parakstu un zīmogu apliecināta transportlīdzekļa (autoveikala) tehniskās pases kopija, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos;

• maršruta grafiks, kas apstiprināts tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais autoveikals, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos.

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 15., 24., 25.punkts)

Cik jāmaksā par licenci

Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu mazumtirdzniecībai ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

• tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai - 20 latu par katru tirdzniecības vietu;

• alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai - 30 latu par katru tirdzniecības vietu;

• alus mazumtirdzniecībai - 30 latu par katru tirdzniecības vietu.

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 63.punkts)

Norēķini

Skaidrās naudas norēķini mazumtirdzniecībā par alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem atļauti, tikai izmantojot kases aparātus (EKA) un kases sistēmas (EKS). Skaidras naudas norēķiniem izmanto tikai tādus EKA vai EKS modeļus, kas nodrošina darījuma (preces) nosaukuma izdruku kases čekos un nodrošina arī alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanas reģistrāciju EKA vai EKS atsevišķā departamentā. Par alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem mazumtirdzniecībā atļauts arī norēķināties, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, izmantojot norēķinu kontus, kurus komersants deklarējis licencēšanas komisijā. Citus norēķinu kontus izmantot aizliegts.

(Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.panta septītā daļa, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 126., 127.punkts)

Uzskaite

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu izsniegšanas un saņemšanas vietās visas vienas dienas laikā izsniegtās un saņemtās pavadzīmes, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, līdz uzsākta attiecīgo akcīzes preču realizācija vai citas darbības ar minētajām precēm, komersanti reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā preču pavaddokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā).

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 75.punkts.)

Pārvietošana

Alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus drīkst pārvietot tikai un vienīgi, izmantojot preču pavadzīmi-rēķinu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem".

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 69.punkts)

Iegāde

Individuālais komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties realizācijai alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus no noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai.

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 112.punkts)

Realizācija

Individuālais komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst realizēt paša importētos alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus.

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 113.punkts)

Par cigaretēm

Individuālais komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt cigaretes tikai iepakojumā.

(Minis­tru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 118.punkts.)

Izbraukumu tirdzniecība

Ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst nodarboties tikai tie individuālie komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem vai alu.

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 121.punkts)

Aizliegts!

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta:

• izglītības iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpās un teritorijā;

• novietnēs;

• kioskos, telpās, kurās nav tirdzniecības zāles, kā arī ēkās, kuras nav nodotas ekspluatācijā;

• telpās, kurās tirdzniecības zāle ir mazāka par 20 kvadrātmetriem;

• tirdzniecības vietā, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā, ja iekļūšanai šajā tirdzniecības vietā tiek izmantotas koplietošanas kāpnes vai telpas;

• no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti lejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas;

• tirdzniecības automātos;

• no transportlīdzekļiem, izņemot specializētos autoveikalus.

• alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma pircēja pienākums ir apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.panta pirmā, otrā daļa)

Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība ir aizliegta:

• veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

• bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

• ārstniecības iestādēs;

• kultūras un sporta iestādēs;

• izmantojot tirdzniecības automātus;

• teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

• aizliegts pārdot tabakas izstrādājumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Par to tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt attiecīgam uzrakstam. Šaubu gadījumā pēc tirdzniecības vai policijas darbinieka pieprasījuma pircējam jāapliecina savs vecums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

• cigaretes aizliegts realizēt komplektā ar citām precēm, ja komplekta cena pārsniedz cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu;

• realizējot cigaretes, aizliegts iekasēt papildu maksu par pakalpojumu, kas saistīts ar cigarešu realizāciju.

(Likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 7.panta otrā, trešā daļa, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 119., 120.punkts)

Savstarpēji komersantu dāvinājumi un maiņas darījumi ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem ir aizliegti.

(Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 126.punkts)

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas