Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

3.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "KV" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

ES nauda centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes palielināšanai

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai""

Ekonomikas ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"".

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir finansējumu centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, nosaka projektu iesniedzējiem izvirzāmās prasības, atbalstāmās un neatbalstāmās darbības.

Eiropas Savienības fondu programmas mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt importēto fosilo kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamajiem vai cita veida vietējiem kurināmajiem.

Aktivitātes ietvaros pieejamo publisko finansējumu veido Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums - 42 322 856,88 lati. Paredzēts, ka to varēs saņemt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs - komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei un sadalei, vai pašvaldība, kas nodarbojas ar sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu siltumapgādē un kas atbilst noteiktajām prasībām.

Uz atbalstu varēs pretendēt projekti, kuru rezultātā tiek veicināta atjaunojamo energoresursu efektīva izmantošana, veikta siltumavotu vai siltumtīklu rekonstrukcija, kā arī izbūvēti individuālie siltumpunkti. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 40 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Bet, ja tiek rekonstruēts siltumavots atjaunojamo energoresursu izmantošanai un pirms tam atjaunojamie energoresursi nav izmantoti, maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte šai projekta daļai ir 50 procenti no attiecināmajām izmaksām.

Vienam projekta iesniegumam minimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 50 000 latu un maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs - 3 000 000 latu. Paredzēts, ka projektu iesniegumu pieņemšana tiks sākta 2008.gada beigās 2009.gada sākumā.

Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Plānots, ka programmu administrēs un projektu pieteikumus pieņems valsts aģentūra "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra".

 

Varēs iesniegt projektus tūrisma informācijas sistēmas attīstībai

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.2.aktivitāti "Tūrisma informācijas sistēmas attīstība""

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.2.aktivitāti "Tūrisma informācijas sistēmas attīstība"" projektu, kas nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, kā arī atbildīgo un sadarbības iestādi.

Noteikumu projekta mērķis ir izveidot kompleksu tūrisma informācijas nesēju sistēmu, kas ceļotājiem nodrošinātu ērtu tūrisma objektu atrašanu un informācijas iegūšanu. Aktivitātes ietvaros paredzēts piešķirt finansējumu interaktīvas kartes izveidei un integrācijai Latvijas tūrisma informācijas sistēmā, kapacitātes celšanai tūrisma informācijas birojos un tūrisma informācijas centros, kā arī informatīvo tūrisma ceļa zīmju tīkla attīstībai un tūrisma objektu informācijas pieejamības pilnveidošanai.

Projekta īstenošanai ir paredzēts finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 790 500 latu un no nacionālā budžeta līdzekļiem 139 500 latu.

Paredzēts, ka projekta ietvaros uz finansējumu varēs pieteikties EM pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas īsteno valsts tūrisma politiku.

Par projekta īstenošanu atbildīgā iestāde būs EM, bet sadarbības iestādes funkcijas veiks Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Kam un kādā līmenī jāzina valsts valoda

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 22. augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību""

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"" (turpmāk - noteikumu projekts) ir izstrādāts, pamatojoties uz Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu un Izglītības likuma 50.panta 3.punktu.

Noteikumu projekta mērķis ir izteikt jaunā redakcijā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" 2.pielikumu "Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem", no spēkā esošā normatīvā akta svītrojot profesijas, kas svītrotas no Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.47 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (turpmāk - Profesiju klasifikators), precizējot profesiju kodus vai formulējumus atbilstoši Profesiju klasifikatoram, kā arī papildinot spēkā esošo normatīvo aktu ar jaunām profesijām, kuras Profesiju klasifikatorā iekļautas pirmoreiz vai kurām iepriekš nebija noteikts nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis.

 

Cīnās ar problēmām nekustamo īpašumu darījumos

Informatīvais ziņojums par "Pasākumu plāna problēmu novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā izpildi"

Informatīvo ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk - TM) speciālisti. Kā norādīts ziņojumā, pasākumu plānu valdība pieņēma 2006.gada februārī un tā mērķis ir nodrošināt tiesiskās vides uzlabošanu nekustamo īpašumu darījumu jomā, datu apmaiņas sistēmu pilnveidošanu, nekustamā īpašuma reģistrēšanas veicināšanu, izmaksu samazināšanu, kā arī informācijas aprites uzlabošanu starp pārvaldes iestādēm.

Pasākuma plānā tika definētas vairākas problēmas, piemēram, personas laikus nereģistrē nekustamos īpašumus un darījumus ar nekustamajiem īpašumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un Zemesgrāmatā. Lai risinātu šo problēmu, TM izstrādājusi koncepciju par nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanas procedūru vienkāršošanu, kā arī tika veikta analīze visa procesa garumā, kas sākas ar darījuma noslēgšanu un beidzas ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Izstrādātā koncepcija risina arī citu problēmu - kārtojot darījumus ar nekustamo īpašumu, klientiem jāiesniedz dokumenti, kurus Zemesgrāmata var iegūt nepastarpināti, neapgrūtinot klientu. Lai to risinātu, pieņemti noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām, kas paredz tādas nostiprinājuma lūgumu formas, kas veicinās operatīvu saikni starp zemesgrāmatu nodaļu un klientu, dodot iespēju zemesgrāmatu nodaļai elektroniski informēt nostiprinājuma lūdzēju par pieņemto lēmumu.

Informatīvajā ziņojumā teikts, ka nav aktuālas informācijas par nekustamo īpašumu objektu apgrūtinājumiem un lietošanas tiesību aprobežojumiem. Līdz ar to TM izstrādājusi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumu, kas pagājušā gada augustā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Pēc likuma spēkā stāšanās paredzēts izveidot vienotu informācijas sistēmu, tajā uzkrājot telpiskos un teksta datus visā valsts teritorijā par apgrūtinātajām teritorijām, objektiem un to robežām.

Plāna izstrādes laikā tika konstatēta arī neefektīva valsts un pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošana attiecībā uz nekustamo īpašumu iegādi. Lai novērstu radušos situāciju, valdībā tika pieņemta Finanšu ministrijas izstrādāta koncepcija par valsts nekustamā īpašuma vienotu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī Ministru kabinets akceptēja Finanšu ministrijas izstrādātos noteikumus par valsts un pašvaldību zemes nomu, kas nosaka vienotus principus un kārtību zemesgabalu nomas līgumu noslēgšanai visās valsts iestādēs un pašvaldībās.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, sniedzot vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību institūta novērtējumu kopumā, secinājusi, ka tas vairāk sarežģī un traucē, nevis veicina brīvu privāttiesisku attiecību veidošanu nekustamo īpašumu darījumu jomā, kā arī ir norādīts, ka vietējām pašvaldībām šobrīd nepastāv procesuāli un tiesiski šķēršļi, lai tās nevarētu piedalīties darījumu attiecībās kā jebkurš cits privāttiesisko attiecību subjekts. Līdz ar to problēma saistībā ar pirmpirkuma tiesībām nav atrisināta.

Kā viena no problēmām tiek minēta arī nepabeigtā zemes reforma, jo šī situācija nelabvēlīgi ietekmē nekustamā īpašuma tirgu. Minētās problēmas risināšanai valdība pieņēmusi informatīvo ziņojumu par būvju īpašnieku noteikšanas regulējumu normatīvajos aktos. Tajā izklāstītas problēmas saistībā ar īpašuma tiesību nostiprināšanu uz nekustamo īpašumu zemes reformas laikā, kā arī ir piedāvāti iespējamie problēmu risinājuma varianti un esošās tiesiskās sistēmas uzlabošanas varianti.

 

Maksātnespējas jaunais regulējums prasa izmaiņas likumos

Informatīvais ziņojums par grozījumu izdarīšanas nepieciešamību likumos saistībā ar Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos

Ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk - TM) un v/a "Maksātnespējas administrācija" speciālisti.

Kā teikts informatīvajā ziņojumā, Maksātnespējas likums ir izstrādāts, lai aizstātu likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju", ieviešot vairākas nozīmīgas izmaiņas maksātnespējas procesā un būtiski mainot maksātnespējas izpratni un norisi.

Ar Maksātnespējas likuma ieviešanu ir izveidoti arī jauni tiesību institūti, piemēram, tiesiskās aizsardzības process, fiziskās personas maksātnespējas process, maksātnespējas reģistrs, paplašināts maksātnespējas subjektu loks, izveidota jauna procesuālā kārtība maksātnespējas jautājumu risināšanā, ieviesta jauna terminoloģija un citi jauninājumi.

Jau Maksātnespējas likuma sagatavošanas stadijā tika plānots, ka likuma pieņemšana un piemērošana ietekmēs citu nozaru normatīvos aktus, kuru piemērošana saistīta ar maksātnespējas jautājumiem, proti, terminoloģijas precizēšana, grozījumi tiesisko instrumentu, procedūru un maksātnespējas norišu regulējumā, kā arī uzraudzības un maksātnespējas norišu administrēšanas īpatnībās.

Secināts, ka Maksātnespējas likuma efektīvai piemērošanai nepieciešams veikt grozījumus vairākos nozaru likumos. Lai likumu izmaiņu izstrāde un virzība notiktu efektīvi, jānosaka, ka grozījumus konkrētajos tiesību aktos izstrādās un virzīs attiecīgās nozaru ministrijas.

Informatīvajā ziņojumā plānots, ka līdz 2008.gada 1.jūnijam ministrijām jāizstrādā un jāiesniedz izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumi dažādos likumos, proti, Ekonomikas ministrijai - Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, Konkurences likumā, Tūrisma likumā, likumos "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem". Finanšu ministrijai jāizstrādā grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un Kredītiestāžu likumā, savukārt Izglītības un zinātnes ministrijai jāizstrādā priekšlikumus Augstākās izglītības likumprojektam. TM izstrādās grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, Komercķīlas likumā, Politisko partiju likumā un likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm". Veselības ministrijai Valsts sekretāru sanāksmē būs jāiesniedz grozījumi Farmācijas likumā un likumā "Par prakses ārstiem".

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas