Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.17 (124) 2008. gada 23. aprīlis
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 15. līdz 18. aprīlim publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

18.04.2008.

19.04.2008.

Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā

18.04.2008.

02.05.2008.

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

18.04.2008.

19.04.2008.

Par likuma "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai" atzīšanu par spēku zaudējušu

18.04.2008.

02.05.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.257 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

16.04.2008.

17.04.2008.

Noteikumi Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem""

16.04.2008.

17.04.2008.

Noteikumi Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem""

16.04.2008.

17.04.2008.

Noteikumi Nr.261 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.830 "Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes nolikums""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.262 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.263 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.9 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.264 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās"

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.265 "Kārtība, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai"

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.266 "Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību, un atlīdzības apmēru"

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.267 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.268 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.269 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.270 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.271 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.6.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.272 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.273 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.147 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.274 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.275 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.51 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.276 "Dzīvnieku, savvaļas augu un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību"

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

18.04.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.278 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.494 "Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība""

18.04.2008.

19.04.2008.

Noteikumi Nr.279 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"""

18.04.2008.

19.04.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas