Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Likumu ABC | Ja ir bankrots un neizmaksātas algas

Darbinieku tiesības maksātnespējīgā uzņēmumā

Kad bankrotē uzņēmums, zaudētājos paliek ne tikai tā saimnieki, bet arī darbinieki – it īpaši, ja, cīnoties ar naudas grūtībām, uzņēmējs mēnešiem ilgi nav izmaksājis algu, atvaļinājuma naudu vai citus maksājumus, kas likumīgi pienāktos darbiniekam. Tā šobrīd neziņā par uzņēmuma likteni un savu finansiālo stāvokli ir arī ap divsimt kādreizējās Līvānu stikla fabrikas (tagad SIA "Lettglas") darbinieku. Taču likums paredz aizsargāt darbinieku intereses uzņēmuma maksātnespējas gadījumā. Kā un kādos gadījumos darbinieki var šo iespēju izmantot – skaidro "Maksātnespējas administrācijas" juriskonsulte OLGA HRISTINA-TJURDJU un "Maksātnespējas administrācijas" Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktora vietniece INESE ALEKSEJUKA.Maksātnespējas procesa pieteikums

2008.gada 1.janvārī spēkā stājās Maksātnespējas likums. Atbilstoši Maksātnespējas likuma normām kreditors, tajā skaitā arī darbinieks, kuram parādnieks (šajā gadījumā darba devējs) pilnībā nav izmaksājis darba samaksu un ar to saistītos maksājumus, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas, ir tiesīgs iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā. Tomēr saskaņā ar Maksātnespējas likumu pastāv ierobežojums maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanai gadījumā, ja attiecībā uz parādnieku ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process.

Ja maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz darbinieks, uz viņu netiek attiecināts nosacījums par 1000 latu minimālo parāda apmēru, kā tas ir citiem kreditoriem. Maksātnespējas procesa pieteikumā, ko iesniedz darbinieks, jānorāda tās tiesas nosaukums, kurā iesniedz pieteikumu, parādnieka firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī pieteikuma priekšmets un pamatojums. Maksātnespējas procesa pieteikumā darbinieks norāda, par kādu laikposmu nav izmaksāta darba samaksa un kaitējuma atlīdzība. Pieteikumam pievieno darba devēja izsniegtu izziņu par darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru. Ja darba devējs minēto izziņu nav izsniedzis, šo faktu norāda pieteikumā.

 

Kreditora prasījums

Pēc maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas, maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas un maksātnespējas procesa administratora iecelšanas darbiniekam jāseko līdzi informācijai Maksātnespējas reģistrā. Maksātnespējas reģistrā atrodama informācija saistībā ar konkrēto maksātnespējas procesu, tostarp par maksātnespējas procesā iecelto administratoru, viņa kontaktinformācija, kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš un cita informācija saistībā ar maksātnespējas procesa norisi.

Pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas darbiniekam pašam Maksātnespējas reģistrā ir jāpārliecinās par to, vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process. Tāpat Maksātnespējas reģistrā būs norādīts tiesas noteiktais kreditoru pieteikšanās termiņš, kurā darbiniekam jāiesniedz kreditora pieteikums parādnieka maksātnespējas procesā ieceltajam maksātnespējas procesa administratoram. Saskaņā ar Maksātnespējas likumu kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš nevar būt īsāks par mēnesi un garāks par trim mēnešiem no dienas, kad Maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Darbinieks savu kreditora prasījumu iesniedz parādnieka administratoram. Ja darbiniekam nav iespējams kreditora prasījumu iesniegt administratoram personīgi, kreditora prasījumu ieteicams nosūtīt administratoram pa pastu ierakstītā sūtījumā. Kreditora pieteikumā darbinieks norāda sava prasījuma pamatojumu, veidu, apmēru un prasījuma rašanās laiku. Atsevišķi jānorāda galvenā prasījuma apmērs un blakus prasījuma (piemēram, līgumsods, likumiskie procenti, zaudējumu atlīdzība) apmērs. Pieteikumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu prasījumu pamatojošu dokumentu noraksti (darba līgums, rīkojums par atbrīvošanu no darba, izziņas u.c.).

Pēc kreditora prasījuma saņemšanas administrators pārbauda un grupē pieteiktos kreditoru prasījumus. Jāatzīmē, ka parādnieka darbinieki Maksātnespējas likuma izpratnē noteiktā kreditora prasījuma daļā ir prioritārie kreditori.

Atbilstoši Maksātnespējas likumam, ja kreditors nokavējis noteikto prasījuma pieteikšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt administratoram gada laikā no dienas, kad Maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad kreditoru sapulce pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu. Pēc minētā termiņa beigām kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

Administrators pārbauda katra pieteiktā kreditora prasījuma pamatotību un pieņem pamatotu lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu. Jāatzīmē, ka administratoram ir ierobežota iespēja pārbaudīt darbinieku prasījumu pamatotību un lemt par kreditoru prasījumu atzīšanu gadījumā, ja administratora rīcībā nav prasījumu pamatojošo dokumentu un ja darbinieks nevar iesniegt dokumentus, kas viņa prasījumu pamato, piemēram, darba līgumu vai tiesas spriedumu. Administrators ir atbildīgs par pieņemto lēmumu. Lēmumu par kreditoru prasījumu atzīšanu administrators pieņem tikai gadījumā, ja ir prasījumu pamatojoši dokumenti. Gadījumā, ja darba līgums ar darbinieku nav noslēgts un Valsts ieņēmumu dienestā nav deklarēta informācija par darbinieku kā darba ņēmēju pie konkrētā darba devēja, kā arī darbinieka prasījumu nav iespējams pārbaudīt pēc grāmatvedības vai citiem administratora rīcībā esošiem datiem, administratoram nav pamata atzīt tādu darbinieka prasījumu. Saskaņā ar Darba likumu darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. Savukārt darba tiesisko attiecību esību, pastāvot strīdam, var konstatēt tikai tiesa.

Lai nodrošinātu informācijas, kas saistīta ar parādnieka maksātnespējas procesu, atklātību un pieejamību, administrators saskaņā ar Maksātnespējas likumu kārto kreditoru prasījumu reģistru, kurā ieraksta ziņas par pieteiktajiem kreditoru prasījumiem. Parādnieka darbiniekam, kurš administratoram ir iesniedzis kreditora prasījumu, ir tiesības iepazīties ar kreditoru prasījumu reģistru, kā arī ar citu darbinieku un kreditoru iesniegtajiem prasījumiem un to pamatotības pierādījumiem. Ja administrators kreditora (darbinieka) prasījumu neatzīst, šo lēmumu administrators nosūta darbiniekam pa pastu ierakstītā sūtījumā. Darbiniekam ir tiesības šo administratora lēmumu pārsūdzēt tiesā divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pēc kreditoru pieteikšanās termiņa beigām.

 

Darbinieku prasījumu apmierināšana

Ja parādniekam nepietiek mantas vai naudas līdzekļu kreditoru, tostarp darbinieku, prasījumu segšanai, administratoram ir pienākums vērsties Maksātnespējas administrācijā ar iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem. Darbinieku prasījumi tiek apmierināti likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" un Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumu Nr.830 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība" noteiktajā kārtībā un apmērā.

Lai saņemtu līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda, lēmumam par maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas stāvokļa risinājumu jābūt pieņemtam pēc 2002.gada 31.decembra. Pirms šā termiņa - no 1998.gada līdz 2002.gadam - darbinieku prasījumus apmierināja no Privatizācijas fonda ar Ministru kabineta rīkojumiem.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina to personu prasījumus, kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kam pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, un par kuru prasījumiem administrators ir pieņēmis lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu un iekļāvis tos kreditoru prasījumu reģistrā. Tādējādi viens no priekšnoteikumiem, lai darbinieks varētu saņemt neizmaksāto darba samaksu un ar to saistītos maksājumus, ir darba tiesiskās attiecības starp darbinieku un darba devēju.

Tāpat no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina to personu prasījumus, kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kam pasludināta kredītiestādes maksātnespēja, un kuru prasījumus administrators iekļāvis nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā. Jāatzīmē, ka kredītiestāžu maksātnespējas procesu regulē atsevišķs likums.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina šādā apmērā:

1) darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

2) atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

3) atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo trīs darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;

4) atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā;

5) kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu;

6) kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu.

"Ja maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz darbinieks, uz viņu netiek attiecināts nosacījums par 1000 latu minimālo parāda apmēru."

Likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" izpratnē darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa darba devējam pasludinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu vai pasludinājusi kredītiestādes maksātnespēju.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierina prasījumus par tiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem, kas saistīti ar jau minētajām izmaksām.

Tie darba samaksas un ar to saistīto maksājumu parādi, ko nav iespējams apmierināt no darbinieku prasījumu garantiju fonda, jeb atlikušie ar darba samaksu saistītie parādi sedzami no parādnieka maksātnespējas procesā atgūtajiem līdzekļiem.

 

Ierobežojumi darbinieku prasījumu apmierināšanai

Atbilstoši 2007.gada 13.decembra grozījumiem likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā", kas stājās spēkā 2008.gada 1.janvārī, atsevišķām darbinieku grupām ir noteikti ierobežojumi no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamām summām.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem ierobežotā apmērā apmierina to personu prasījumus, kuras ir bijušas vai ir darba tiesiskajās attiecībās ar maksātnespējīgo darba devēju un kuras ir vai divu gadu periodā pirms darba devēja maksātnespējas ir bijušas maksātnespējīgā darba devēja komercsabiedrības, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības dibinātāji, dalībnieki - kapitāla daļu īpašnieki vai akcionāri, ieguldītāji, biedri, pārvaldes institūciju (izpildinstitūciju) locekļi, kā arī prokūristi ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām. Aprēķinot šīm personām no darbinieku prasījumu garantiju fonda sedzamās summas, tiek ņemts vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā minētais privātajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmērs.

Pēc administratora iesnieguma saņemšanas Maksātnespējas administrācija mēneša laikā izvērtē administratora iesniegto iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai un tam pievienotos dokumentus. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nav citu šķēršļu darbinieku prasījumu apmierināšanai, tiek piešķirti līdzekļi darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda, ieskaitot nodokļu maksājumus. Maksātnespējas administrācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu ieskaita normatīvajos aktos noteiktajos budžetos, bet darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaita administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda piešķirto naudas līdzekļu izmaksu darbiniekam organizē un nodrošina administrators. Administratoram nav tiesību darbinieku prasījumu apmierināšanai saņemtos naudas līdzekļus izmantot citiem mērķiem. Piešķirtos naudas līdzekļus administrators izmaksā darbiniekiem iespējami īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Maksātnespējas administrācijas lēmuma pieņemšanas dienas.

Pēc darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirto naudas līdzekļu izmaksas no darbinieku prasījumu garantiju fonda administrators izsniedz Maksātnespējas administrācijā pārskatu par piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu.

 

Kur iespējams iegūt papildu informāciju

Jautājumos, kas saistīti ar konkrētu maksātnespējas procesu, tostarp saistībā ar kreditora prasījumiem, darbinieks vēršas pie konkrētā maksātnespējas procesa administratora. Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru kontaktinformācija pieejama Maksātnespējas reģistrā - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra interneta mājaslapā www.ur.gov.lv sadaļā "UR reģistri", Maksātnespējas administrācijas interneta mājaslapā www.mna.gov.lv sadaļā "Administratori" vai piezvanot Maksātnespējas administrācijai pa tālruni 67099100.

Maksātnespējas administrācija ir izdevusi arī informatīvus bukletus saistībā ar darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Bukletus iespējams saņemt Maksātnespējas administrācijā Mārstaļu ielā 19, Rīgā.

 

 Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija"

• Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (Maksātnespējas administrācija) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Tā izveidota 2002.gadā, un tās darbības mērķis ir īstenot valsts politiku maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses to darba devēju maksātnespējas gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas jautājumos.

• Maksātnespējas administrācija ir darbinieku prasījumu garantiju fonda turētājs un rīkotājs.

• Viena no Maksātnespējas administrācijas funkcijām saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" ir darbinieku prasījumu apmierināšana no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

• 2007.gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir apmierināti 928 darbinieku prasījumi 60 maksātnespējīgos uzņēmumos.
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas