Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Eiropas nauda | Kā apgūt atvēlēto

Kā saņemt naudu darbinieku apmācībām

Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

21.maijā sākās projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības fondu (valsts) atbalsta programmā "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts individuāli organizētām apmācībām".

Uz "Komersanta Vēstneša" lasītāju jautājumiem saistībā ar šo programmu atbild biznesa konsultāciju firmas "EnterpriseLatvia" (www.ent.lv) valdes priekšsēdētājs, padomnieks ES fondu jomā ARMANDS BLUMBERGS.Atbalsta intensitāte atkarīga no mācību veida

Kādu atbalstu uzņēmumi varēs saņemt šajā programmā?

Apmācību atbalsta programmā uzņēmumi varēs saņemt atbalstu sava uzņēmuma darbinieku apmācībai līdz 150 tūkst. latu apjomā. Atbalsta intensitāte vairumā gadījumu veidos 80% no atbalstāmajām izmaksām un būs atkarīga no apmācību veida.

Proti, vai iegūtās zināšanas var tikt izmantotas arī citos komersantos un jomās (vispārīgās apmācības), vai apmācības ir specifiskas un noderīgas tikai darbam konkrētā uzņēmumā (specifiskās apmācības). Tāpat atbalsta intensitāte ir atkarīga no uzņēmuma statusa - vai tas ir mazais un vidējais uzņēmums, vai tas ir lielais uzņēmums.

Vienīgais izņēmums ir valodu apmācības, kur atbalsta intensitāte ir noteikta 50% apjomā neatkarīgi no iepriekš minētā.

Vai šī ir pilnīgi jauna atbalsta programma, vai arī kaut līdzīgs uzņēmumiem jau ir bijis pieejams iepriekš?

Šī atbalsta programma ir uzlabots turpinājums līdz 2007.gadam pieejamai ES fondu (valsts) atbalsta programmai "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai", kurā uzņēmumi arī varēja saņemt finansējumu savu darbinieku apmācībai, bet tikai līdz 30 tūkst. latu ar atbalsta intensitāti arī līdz pat 80% (izpildot noteiktus nosacījumus).

 

Atbalstu nevarēs saņemt jaundibināti uzņēmumi

Kādas ir būtiskākās atšķirības starp jauno un veco Apmācību programmu?

Pirmkārt, atbalsta apjoms jaunajā Apmācību programmā ir izaudzis līdz pat 150 tūkst. latu.

Otrkārt, ļoti būtiski ir tas, ka šajā programmā uz atbalsta finansējumu varēs pretendēt ne tikai privātie, bet arī valsts uzņēmumi, jo Apmācību programmā vairs nav prasības pēc privātā kapitāla uzņēmuma pamatkapitālā. Ikviens valstij piederošs uzņēmums, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā, var pretendēt uz atbalsta finansējumu.

Treškārt, atbalstu vairs nevarēs saņemt jaundibinātie uzņēmumi, kam vēl nav noslēgts finanšu pārskata gads, un uzņēmumi, kuru pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums ir bijis mazs, jo maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms komersanta individuāli organizētām apmācībām nedrīkst pārsniegt 20% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma un ne vairāk kā 150 tūkst. latu.

Ceturtkārt, kaut arī atbalsta apjoms ir pieaudzis no 30 tūkst. latu līdz 150 tūkst., šis pieaugums attieksies tikai uz uzņēmumiem, kuru pēdējā noslēgtā finanšu gada apgrozījums pārsniedz divus miljonus latu vai ieguldījumi pārsniedz 500 tūkst. latu, un projekta ietvaros tiks apmācīti vismaz 25 darbinieki.

Piektkārt, Apmācību programmā ir noteikti dažādi limiti noteiktām atbalstāmajām izmaksām un uzņēmumam. Lai konkursā iegūtu labāku vērtējumu, visi šie nosacījumi, gatavojot projektu, ir rūpīgi jāievēro.

 

Jābūt uzmanīgiem saistībā ar ierobežojumiem

Kādi ir galvenie ierobežojumi atbalstāmajām izmaksām?

Ierobežojumi ir daudzi un dažādi, un ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar aprēķiniem. Nianšu pārzināšana šajā Apmācību programmā uzņēmumam var palīdzēt iegūt vairāk un palielināt projekta punktu skaitu konkursā, līdz ar to paaugstinot varbūtību saņemt atbalsta finansējumu. Bet dažādu nianšu nezināšana var radīt pretējo.

Galvenais, kas jāņem vērā: pastāv ierobežojums apmācību izmaksām - pasniedzēju darba samaksai par darba stundām (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)), kur maksimālā likme ir noteikta Ls 55/h. Tāpat ir jāpatur prātā apstāklis, ka uzņēmuma darbinieki vairumā gadījumu nevarēs mācīties astoņas stundas dienā vairākus mēnešus pēc kārtas, jo viņiem ir jāstrādā arī uzņēmuma labā. Tādēļ projektā norādītajai informācijai ir jābūt reālai un ticamai.

Šajā Apmācību programmā nav tik svarīgi, cik apmācības izmaksā kopumā, bet gan kā apmācību izmaksas sadalītas pa noteiktām pozīcijām, ievērojot katrai pozīcijai noteiktos ierobežojumus.

Šo ierobežojumu dēļ programma ir kļuvusi sarežģītāka, jo pavirši aprēķini projektu gatavošanas laikā radīs sarežģījumus. Tāpēc katram pašam jau sākotnēji jāizvērtē, kā gatavot projektu un vai to darīt pašam vai ne.

Vai, savlaikus sagatavojot kvalitatīvu projektu, uzņēmumam tiek garantēts atbalsta finansējums?

Iepriekšējā programmēšanas periodā visi projekti tika vērtēti rindas secībā un gandrīz visi, kas tika kvalitatīvi sagatavoti, saņēma ES naudu. Šajā periodā (2007.-2013.g.) tiek rīkots projektu konkurss un projekti savā starpā tiek salīdzināti. Tādējādi viens labs projekts var pārspēt citu kvalitatīvu projektu. Piemēram, ja viens tiks īstenots kādā no īpaši atbalstāmajām Latvijas teritorijām, bet otrs Rīgā (uzskatot, ka pārējā projekta informācija ir līdzīga).

Šajā posmā ir svarīgi ne tikai sagatavot kvalitatīvu projektu, bet arī pārzināt programmu līdz kaulam: tā palielinot iespēju vērtējumā iegūt lielāku punktu skaitu.

Kā jau minēju, ļoti svarīgas ir daudzas nianses, jo vienmēr iespējami varianti, kā vienu vai otru ierobežojumu apiet.

Cik ilgu laiku aizņem sagatavot vienu projektu, un cik ilgi projekti tiks vēl pieņemti?

Lai sagatavotu vienu projektu, ir nepieciešama aptuveni viena divas nedēļas. Šai laikā tiek apzinātas apmācību programmas, kuras uzņēmums vēlētos saviem darbiniekiem nodrošināt, veikti aprēķini, cik lielu finansējumu uzņēmums varētu no programmas saņemt, pieņemts lēmums par projekta gatavošanu un aizpildīti visi dokumenti.

Projektus pieņems līdz 2.jūlijam. Nākamais programmas uzsaukums nav plānots ātrāk par rudeni/ziemu, tāpēc ir laiks sarosīties un gatavot projektu apmācībām!

 

Būtiskākās atšķirības starp atbalsta programmu "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai" (līdz 2007.gadam) un "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts individuāli organizētām apmācībām"

Projektu iesniegšana

No š.g. 21.maija līdz 2.jūlijam

Līdz 2007.gadam

Apmācību programmas pilns nosaukums

"Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts individuāli organizētām apmācībām"

"Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai"

Juridiskais pamats

25.03.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.203 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām""

07.02.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.114 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai""

Kas var saņemt atbalstu?

Komercreģistrā reģistrēti komersanti:

• kam ir noslēgts finanšu gads un VID iesniegts gada pārskats;

• kam pēdējā noslēgtajā gada pārskatā gada neto apgrozījums ir pietiekami liels, lai būtu jēga gatavot ES fondu projektu1.

Jebkura komercsabiedrība:

• kas ir reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu Komercreģistrā;

• kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75% privātā kapitāla daļu.

Kam var saņemt atbalstu?

Jebkāda veida vispārējām un speciālām apmācībām, izņemot:

• apmācībām augstākās izglītības programmās;

• transportlīdzekļu vadītāju kursiem A1, A, B1, B, M kategorijas iegūšanai.

Jebkāda veida vispārējām un speciālajām apmācībām, izņemot:

• apmācībām akadēmiskajās studiju programmās un doktorantūras studiju programmās.

Kādā apmērā var saņemt atbalstu?

Viena projekta ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs komersantu individuāli organizētām apmācībām ir Ls 150 000, ja projekta iesniedzēja visu viena kalendāra gada laikā šo noteikumu ietvaros apstiprināto projektu kopējais finansējuma apjoms nepārsniedz 20% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma.

Ja projekta pieprasītais finansējuma apjoms ir Ls 30 000-150 000, tad jāizpilda šādi nosacījumi:

• projekta iesniedzēja gada apgrozījums ir vairāk nekā Ls 2 000 000 gadā vai projekta iesniedzēja ieguldījumi ir lielāki par Ls 500 000 (tiek ņemti vērā ieguldījumi komersanta pēdējā noslēgtā finanšu gadā);

• projekta ietvaros ir jāapmāca vismaz 25 darbinieki.

Maksimālais finansējums apmācībām vienam nodarbinātajam gadā nedrīkst pārsniegt Ls 6000.

Atbalsta intensitāte ir līdz 80% vispārējām apmācībām mazajiem un vidējiem komersantiem.
Valodu apmācībām - līdz 50%.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam projektam bija Ls 30 000.
Atbalsta intensitāte bija līdz 80% vispārējām apmācībām mazajiem un vidējiem komersantiem.

Galvenās izmaksas, par kurām var saņemt atbalstu

Galvenās atbalstāmās izmaksas:

• Apmācību izmaksas:

- pasniedzēju darba samaksa par darba stundām (tai skaitā darba devēja VSAOI), nepārsniedzot likmi Ls 55/h;

- mācību materiālu izmaksas, nepārsniedzot likmi - Ls 200 vienam darbiniekam;

- tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksa, nepārsniedzot 10% no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām;

- apmācībām izmantojamo instrumentu un aprīkojuma nolietojums;

- telpu nomas maksa, nepārsniedzot 10% no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām;

- viesnīcas izmaksas pasniedzējiem un darbiniekiem, dienas nauda darbiniekiem apmācību norises vietā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām;

- apmācībām izmantojamo iekārtu nomas izmaksas noteiktā procentuālā (40% vai 10% atkarībā no apmācību veida) apmērā no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām;

- vajadzību noteikšanas, karjeras konsultāciju un zināšanu līmeņa noteikšanas izmaksas, nepārsniedzot Ls 300 vienam darbiniekam;

• Darbinieku transporta izmaksas;

• Nodarbināto darba samaksa un darba devēja VSAOI par darba stundām, ko darbinieki izmantojuši apmācībām, nepārsniedzot visu pārējo atbalstāmo izmaksu kopējo summu;

• Projekta vadības izmaksas tikai projektiem, kuros atbalsta apjoms pārsniedz Ls 30 000;

• Vīzu un darba atļauju saņemšanas izmaksas;

• Eksaminācijas un sertifikācijas izmaksas, nepārsniedzot Ls 1000 vienam darbiniekam.

Galvenās atbalstāmās izmaksas:

• Apmācību izmaksas (pasniedzēju darba atlīdzība un darba devēja VSAOI, mācību materiāli, pasniedzēju sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas, apmācībai izmantojamo apmācību sniedzēja instrumentu un aprīkojuma nolietojums);

• Darbinieku transporta izmaksas;

• Darbinieku vidējā izpeļņa un darba devēja VSAOI no tās par darba stundām, ko darbinieki izmantojuši apmācībām;

• Projekta vadības izmaksas;

• Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas - apmācībai izmantojamo atbalsta pretendenta instrumentu un aprīkojuma nolietojums;

• Konsultāciju izmaksas, kas saistītas ar atbalsta pretendenta apmācāmo zināšanu līmeņa testēšanu un apmācību vajadzību noteikšanu.

Kā tiks izvēlēti projekti, kam tiks piešķirts atbalsta finansējums?

Projekti tiks atlasīti projektu konkursā, kur projekti tiks salīdzināti savā starpā pēc šādiem galvenajiem vērtēšanas kritērijiem:

• projekta izmaksu pamatotība;

• projekta iesniedzēja nozares eksporta potenciāls;

• projekta saistība ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, komersanta pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļus;

• teritorijas līdzsvarota attīstība;

• makroekonomiskā stabilitāte - pieprasītā atbalsta intensitāte;

• vienādas iespējas - nediskriminācijas principu ievērošana;

• informācijas sabiedrība.

Projektiem ir jāizpilda arī noteikti formālie kritēriji.

Projektu atlase tika rīkota rindas secībā - kurš pirmais iesniedza projektu, saņēma atbalstu; tā, līdz beidzās programmai atvēlētais finansējums.

Projektiem ir jāizpilda noteikti formālie kritēriji.

1 Maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs komersantu individuāli organizētām apmācībām ir Ls 150 000, ja projekta iesniedzēja visu viena kalendārā gada laikā programmas ietvaros apstiprināto projektu kopējais finansējuma apjoms nepārsniedz 20% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas