Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

22.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "KV" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Aktualizēts Būvniecības nacionālās programmas īstenošanas pasākumu plāns 2008.-2012.gadam

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījums Būvniecības nacionālajā programmā"

Aktualizēto Būvniecības nacionālās programmas īstenošanas pasākumu plānu 2008.-2012.gadam sagatavojusi Ekonomikas ministrija (EM).

Pirms šā plāna izstrādes ar EM 28.01.2007. vēstuli Nr.71-2-1035 no visām ministrijām tika lūgti priekšlikumi par plānā ietveramajiem pasākumiem. Saņemtie priekšlikumi ir iestrādāti aktualizētajā "Pasākumu plānā Būvniecības nacionālās programmas īstenošanai 2008.-2012.gadam". Ir sastādīts informatīvs ziņojums par Būvniecības nacionālās programmas pasākumu plāna izpildi 2007.gadā.

Veicot Būvniecības nacionālās programmas īstenošanas pasākumu plāna 2008.-2012.gadam aktualizāciju, tajā tika iekļauti jauni pasākumi saskaņā ar Valdības deklarāciju, ar ministriju Rīcības plāniem un izstrādātajām ministriju darbības stratēģijām 2008.-2010.gadam, svītroti tie pasākumi, kas vairs nav aktuāli, kā arī precizēti termiņi tiem pasākumiem, kuru īstenošanai plānotajā gadā finansējums netika piešķirts.

Tiek izstrādāts jauns nozares politikas dokuments "Būvniecības pamatnostādnes", jo kopš Būvniecības nacionālās programmas apstiprināšanas ir mainījusies situācija būvniecības nozares pārraudzības un kontroles sistēmā, mainījusies situācija būvuzņēmējdarbībā, notikusi strauja būvniecības nozares attīstība. Veikti pasākumi būvniecības institucionālās struktūras optimizēšanā un normatīvās bāzes pilnveidošanā.

Aktualizētajā Būvniecības nacionālās programmas īstenošanas pasākumu plānā 2008.-2012.gadam kopējais 2008.gada pasākumu finansējums atbilst likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam" plānotajam, kopumā tas veido 4728 tūkstošus latu.

 

Noteiks atbildību par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mazumtirdzniecībā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Naudas soda par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem noteikšanas kārtība"

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Naudas soda par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem piemērošanas noteikšanas kārtība".

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Konkurences likuma 12.panta piekto daļu un 14.panta ceturto daļu.

Pašlaik spēkā ir MK 19.10.2004. noteikumi Nr.862 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem", kuri nosaka kārtību, kādā aprēķināms naudas sods, paredz naudas soda noteikšanas kritērijus, atbildību pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus, kā arī nosaka gadījumus, kad no naudas soda atbrīvo vai to samazina.

Saeimā 13.martā tika pieņemts likums "Grozījumi Konkurences likumā", kas stājās spēkā 2008.gada 16.aprīlī (izsludināts "Latvijas Vēstnesī" 02.04.2008., Nr.51). Ar grozījumiem ir izmainīts Konkurences likuma 12. un 14.pantā ietvertais deleģējums, pamatojoties uz kuru tika izdoti Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi Nr.862 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem", kā rezultātā bija nepieciešams izstrādāt jaunus, precizētus MK noteikumus.

Noteikumu projekts papildināts, nosakot atbildību par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mazumtirdzniecībā atbilstoši grozījumiem Konkurences likuma 13. un 14.pantā, kā arī precizēta nodaļa par horizontālās karteļa vienošanās dalībnieka atbrīvošanu no naudas soda samaksas vai naudas soda samazināšanu, ņemot vērā iecietības (Leniency) programmas pamatprincipus, kas noteikti Eiropas konkurences tīkla iecietības paraugprogrammā un 2006.gada 7.decembra Komisijas Paziņojumā par atbrīvojumu no soda naudas un soda naudas samazināšanu karteļu gadījumos (2006/C 298/11).

 

Precizēs tirgus dalībnieku attiecības

Ministru kabineta noteikumu projekts "Pilna un saīsināta ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos iesniegšanas un izskatīšanas kārtība"

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ziņojuma par tirgus dalībnieku vienošanos iesniegšanas un izskatīšanas kārtība"

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķām vertikālajām vienošanām, kuras netiek pakļautas Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktās vienošanās aizliegumam"

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķām horizontālajām sadarbības vienošanām, kuras netiek pakļautas Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktās vienošanās aizliegumam"

Ministru kabineta noteikumu projekts "Konkurences padomes nolikums"

Ekonomikas ministrija (EM), pamatojoties uz 2008.gada 13.martā Saeimā pieņemto likumu "Grozījumi Konkurences likumā", kas stājās spēkā šā gada 16.aprīlī, ir izstrādājusi sešus MK noteikumu projektus.

Grozījumi normatīvajos aktos izriet no grozījumiem Konkurences likumā. Pēc šo normu stāšanās spēkā uzlabosies Konkurences padomes iespējas vērsties pret konkurences pārkāpumiem Latvijā.

EM uzskata, ka grozījumi Konkurences likumā pozitīvi ietekmēs gan patērētājus, gan ražotājus, gan mazumtirgotājus.

MK noteikumu projekts "Naudas soda par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem noteikšanas kārtība"nosaka kārtību, kā tiek aprēķināts naudas sods, paredzēti naudas soda noteikšanas kritēriji, atbildību pastiprinošie un mīkstinošie apstākļi, kā arī noteikti gadījumi, kad no naudas soda atbrīvo vai to samazina. Konkurences likuma izpratnē 11. un 13.pants nosaka konkurenci ierobežojošas darbības - aizliegtas vienošanās un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

MK noteikumu projekts "Pilna un saīsināta ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos iesniegšanas un izskatīšanas kārtība"nosaka, kā iesniedzams un izskatāms pilnais un saīsinātais ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos. Atbilstoši minētajām izmaiņām tirgus dalībniekiem ir tiesības iesniegt Konkurences padomei saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos gadījumos, ja:

1) neviens no apvienošanās dalībniekiem nedarbojas vienā konkrētajā tirgū vai ar to vertikāli saistītā tirgū;

2) apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 15 procentus.

MK noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķām horizontālajām sadarbības vienošanām, kuras netiek pakļautas Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktās vienošanās aizliegumam"nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem atsevišķas horizontālās sadarbības vienošanās, kuras noslēguši divi vai vairāki tirgus dalībnieki, tiek atbrīvotas no vienošanās aizlieguma, respektīvi, tiek atļautas.

MK noteikumu projektā "Ziņojuma par tirgus dalībnieku vienošanos iesniegšanas un izskatīšanas kārtība" precizēta terminoloģija, iekļauta informācija par ierobežotas pieejamības informācijas noteikšanas prasībām, kā arī citi ar ziņojumu iesniegšanu saistīti jautājumi.

MK noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķām vertikālajām vienošanām, kuras netiek pakļautas Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktās vienošanās aizliegumam" nosaka precīzākus kritērijus, kas jāievēro, lai tirgus dalībnieku vertikālās vienošanās tiktu atbrīvotas no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma. Minētais MK noteikumu projekts, salīdzinot ar iepriekšējiem MK noteikumiem Nr.343, ir redakcionāli uzlabots un saturiski pilnveidots.

MK noteikumu projekts "Konkurences padomes nolikums" precizē Konkurences padomes struktūru, Konkurences padomes lēmumu pārsūdzības kārtību, kā arī atbilstoši Administratīvā procesa likumam faktiskās rīcības pārsūdzības kārtību.

MK noteikumu projekts "Pilna un saīsināta ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos iesniegšanas un izskatīšanas kārtība" izstrādāts, pamatojoties uz Konkurences likuma 15.panta piekto daļu.

Pašlaik spēkā ir MK 26.10.2004. noteikumi Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos".

Noteikumu projektu bija nepieciešams izstrādāt, jo 13.martā Saeimā tika pieņemts likums "Grozījumi Konkurences likumā", kas stājās spēkā 2008.gada 16.aprīlī (izsludināts "Latvijas Vēstnesī" 02.04.2008., Nr.51) un grozīja MK noteikto deleģējumu likuma 15.panta piektajā daļā.

Konkurences likums papildināts arī ar 15.panta 21.daļu, kas paredz, ka tirgus dalībniekiem noteiktos gadījumos ir tiesības iesniegt Konkurences padomei saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos. Līdz ar to bija nepieciešams spēkā esošos MK noteikumus Nr.897 precizēt un izdot no jauna.

Noteikumu projekts satur kārtību ziņojuma iesniegšanai un izskatīšanai, prasības pilnā un saīsinātā ziņojuma saturam, kā arī tirgus dalībnieku apgrozījuma aprēķināšanas noteikumus, tai skaitā īpašas prasības attiecībā uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām.

 

Balva eksportētājiem un inovatīvu produktu radītājiem

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķirama "Eksporta un inovācijas balva""

MK noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā komersantiem piešķir "Eksporta un inovācijas balvu" par sasniegumiem eksportā un jaunu, uz zināšanām balstītu preču vai pakalpojumu produktu radīšanā, kā arī kategorijās "Eksportspējīgākais komersants", "Inovatīvākais produkts" un "Eksporta čempions" konkursam iesniedzamos dokumentus; nosaka žūrijas komisijas darbību, pretendentu izvērtēšanu un konkursa balvu fondu.

Konkurss tiek organizēts Latvijas eksporta veicināšanas programmas un Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas ietvaros un tā īstenošanai piešķirtā budžeta ietvaros.

 

Priekšrocības bezsvina benzīna un etilspirta sajaukumiem

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību""

MK noteikumu projekts ir izstrādāts, ņemot vērā 2007.gada 8.novembrī Saeimā pieņemtos grozījumus likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta trešajā daļā.

Minētie grozījumi paredz, ka ar 2008.gada 1.janvāri norma par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu bezsvina benzīnam ar etilspirta saturu 85 tilpumprocenti tiek aizstāta ar normu, kas paredz, ka samazinātā akcīzes nodokļa likme tiek piemērota bezsvina benzīnam, kura sastāvā ir no 70 līdz 95 tilpumprocentiem etilspirta. Tādējādi tiek veicināta plašāka bezsvina benzīna un etilspirta sajaukumu veidu ražošana un izmantošana.

 

Atvieglos tirdzniecības nosacījumus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.312 "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība""

MK noteikumu projektā tiek svītrotas 1999.gada 31.augusta MK noteikumu Nr.312 "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība" tiesību normas, kas nosaka vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizatoriskās nošķiršanas ierobežojumus, kā arī ir noteikta kārtība nodarbināto apliecības ieviešanai tirdzniecības nozarē.

MK noteikumi Nr.312 ir izdoti saskaņā ar Saeimā 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas ar 2010.gada 1.jūliju zaudēs spēku.

Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājusi un Ministru kabinetā iesniegusi ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu, Konkurences padomi un Latvijas Tirgotāju asociāciju saskaņotu informatīvo ziņojumu "Par iespēju atvieglot tirdzniecības nosacījumus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā" (izskatīts 13.05.2008. MK sēdē; prot. Nr.30 16.§), kurā tiek izdarīts secinājums, ka MK noteikumos Nr.312 ietvertais tirdzniecības organizēšanas kārtības regulējums zināmā mērā ierobežo komercdarbības brīvību un nav vairs aktuāls un atbilstošs šodienas tirdzniecības attīstības tendencēm Latvijā.

Tādējādi informatīvajā ziņojumā tiek norādīts uz nepieciešamību atcelt pašreizējo tirdzniecības organizēšanas kārtību, kas noteikta MK noteikumos Nr.312, un atsevišķas vēl nepieciešamās tiesību normas uzraudzības institūciju darba efektivitātes nodrošināšanas nolūkos iestrādāt pārējos normatīvajos aktos, kas minēti secinājumu daļā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EM ir sagatavojusi MK sēdes protokollēmuma projektu, kurā ir noteikti izstrādājamie normatīvo aktu projekti, par izstrādi atbildīgās ministrijas un izpildes termiņi, lai sakārtotu MK noteikumos Nr.312 noteikto tiesisko regulējumu un izpildītu nepieciešamos priekšnosacījumus MK noteikumu Nr.312 atzīšanai par spēku zaudējušiem.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas