Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.22 (129) 2008. gada 28. maijs
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 20.maija līdz 23.maijam ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

20.05.2008.

03.06.2008.

Attīstības plānošanas sistēmas likums

23.05.2007.

01.01.2009.

Grozījums Imigrācijas likumā

23.05.2007.

06.06.2008.

Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā

23.05.2007.

06.06.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana""

21.05.2008.

22.05.2008.

Noteikumi Nr.332 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.334 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.335 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""

22.05.2008.

Noteikumi piemērojami ar 2008. gada 1. maiju

Noteikumi Nr.336 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.731 "Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuru sastādītajos sarakstos iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.337 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.339 "Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.341 "Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.342 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.343 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.344 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" konsultatīvās padomes nolikums"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.345 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.346 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.349 "Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.350 "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.356 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību militārās ģeotelpiskās informācijas jomā"

22.05.2008.

23.05.2008.

Noteikumi Nr.329 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""

23.05.2008.

24.05.2008.

Noteikumi Nr.330 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu,lai nodrošinātu vaislas sivēnmāšu un slaucamo govju sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un produktivitātes datu izvērtēšanu"

23.05.2008.

24.05.2008.

Noteikumi Nr.357 "Par Politisko deklarāciju par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību"

23.05.2008.

24.05.2008.

Noteikumi Nr.358 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

23.05.2008.

24.05.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas