Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.30 (137) 2008. gada 23. jūlijs
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Iespēja pieteikties finansējumam

• Līdz 25.jūlijam (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pirmajā kārtā pieņem uzņēmēju projektu iesniegumus aktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām".

 

• Līdz 6.oktobrim (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātes "Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība" apakšaktivitātē "Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība".

Aktivitātes mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību, izveidojot veloceliņu infrastruktūru un ievērojot tūristu drošības un tūrisma resursu ilgtspējas nodrošināšanas prasības. Projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība, ja tās īpašumā ir zeme, kas ir ierakstīta zemesgrāmatā vai atrodas projekta iesniedzēja grāmatvedības bilancē, uz kuras projekta ietvaros projekta iesniedzējs veiks investīcijas.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darbdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību LIAA interneta mājas lapā: www.liaa.gov.lv sadaļā ES Struktūrfondi.

 

• Līdz 25.jūlijam (ieskaitot) LIAA pieņem uzņēmēju projektu iesniegumus aktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām".

 

• Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 20.jūnijā darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros izsludinājis ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 3 aktivitātēs, kas tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālo atbalstu.

Līdz 25.augustam plkst. 17.00 projektu iesniegumus var iesniegt šādās aktivitātēs:

"Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana" (mērķis - uzlabot politikas plānošanas, ieviešanas un politikas ietekmes novērtēšanas kvalitāti, nodrošinot visu lēmumu pieņemšanā iesaistīto pušu (valsts pārvalde, pašvaldības, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas) zināšanu un prasmju pilnveidošanu un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo atbalsta instrumentu attīstību). Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir Ls 8 097 472. Finansējums vienam projektam ir no Ls 900 000 līdz Ls 3 000 000;

"Administratīvo šķēršļu mazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" (mērķis - uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti). Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir Ls 2 533 112. Finansējums vienam projektam ir no Ls 1 000 000 līdz Ls 1 500 000;

"Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība" (mērķis - nodrošināt kompetenču pieejas ieviešanu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos, kā arī cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādi un ieviešanu). Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir Ls 6 174 333. Finansējums vienam projektam ir no Ls 900 000 līdz Ls 5 500 000.

Projektu atlase visās aktivitātēs ir izsludināta pirmo reizi. Projektus uzaicināta iesniegt Valsts kanceleja, kas ir atbildīga par vienotas valsts politikas plānošanas un īstenošanas koordinēšanu, taču projektu mērķa grupa ir ļoti plaša - valsts tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes.

Plašāka informācija par konkursu nolikumiem un citiem saistošiem dokumentiem atrodama SIF mājaslapā http://www.lsif.lv/projektu-konkursi/eiropas-socialais-fonds.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV-1050, vai nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu: politika@lsif.lv. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmantojot XML datņu formātu), parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu sūtīt pa e-pastu: ilze.saleniece@lsif.lv vai pa faksu: 67078224, norādot atsauci uz šo projektu atlasi, ne vēlāk kā līdz š.g. 15.augustam. Atbildīgā amatpersona: SIF Projektu konkursu nodaļas projektu vadītāja Ilze Saleniece, tālr.: 67078208.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas