Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.36 (143) 2008. gada 3. septembris
            

  Likumu ABC | Izeja no bezizejas

Fiziskās personas maksātnespējas process
Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" Stratēģiskās plānošanas un normatīvo aktu izstrādes departamenta direktore IEVA LIGERE
v/a "Maksātnespējas administrācija" Stratēģiskās plānošanas un normatīvo aktu izstrādes departamenta direktora vietnieks normatīvo aktu izstrādes jautājumos ULDIS APSĪTIS


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Ieva Ligere

  

Naudas problēmas un parādi skar ne tikai uzņēmumus. Finansiāli smagā stāvoklī var nonākt ikviens cilvēks – fiziska persona. Palielinoties cilvēku skaitam, kuri paši nespēj nomaksāt kredītus un segt citas parādsaistības, ir vērts jau laikus būt zinošam par Maksātnespējas likuma piedāvāto iespēju problēmas risināšanai – fiziskās personas maksātnespējas procesu.Līdz ar Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos 2008.gada 1.janvārī Latvijā pirmo reizi fiziskai personai, pastāvot likumā noteiktām pazīmēm, tiek dota iespēja risināt savas finansiālās problēmas, izmantojot tiesiska rakstura pasākumu kopumu fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros. Likuma mērķis ir atjaunot fiziskās personas maksātspēju vai atbrīvot to no savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā norādītajām parādsaistībām, tajā pašā laikā ievērojot kreditoru intereses.

 

Ja parādi pārsniedz 8000 latu

Fiziskās personas maksātnespējas procesu var piemērot, ja persona nevar nokārtot savus parādus, kuriem iestājies izpildes termiņš, un parādu kopējā summa pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas (2008.gadā tie ir 8000 lati).

Tāpat to var piemērot, ja persona pierāda, ka tā nevarēs atdot parādus, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un kopējā šo parādu summa pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas (tātad - 16 000 latu).

Piemēram, persona, kam ir viens vai vairāki kredīti, kuru kopējā summa ir 8347 lati un kuri bija jānomaksā līdz 2008.gada 1.augustam, bet persona to nav izdarījusi naudas trūkuma dēļ, vai arī personai ir parādi par kopējo summu 17 456 lati, kuri jāatdod gada laikā, bet persona ir zaudējusi labi atalgotu darbu, septiņos mēnešos nav atrasts cits darbs, un persona zina, ka gada laikā minēto summu atdot nevarēs. Minētajās situācijās pastāv priekšnosacījumi, lai personai varētu piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Jāpiebilst, ka pastāv arī ierobežojumi fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanai. Proti,

• ja persona pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa ierosināšanas dienas apzināti vai aiz rupjas neuzmanības pati ir radījusi maksātnespējas situāciju;

• ja persona nevar segt maksātnespējas procesa izmaksas;

• ja maksātnespējīgā persona ir uztura ņēmējs.

Tāpat fiziskai personai maksātnespējas procesu nevar piemērot, ja pēdējo piecu gadu laikā personai maksātnespējas process jau ir veikts, izņemot, ja maksātnespējas process izbeigts tādēļ, ka procesa pieteikums ticis noraidīts, persona nokārtoja visas savas parādsaistības vai tika noslēgts izlīgums.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu individuālajam komersantam, kas atbilstoši Komerclikumam ir fiziskā persona, kura kā komersants ierakstīta Komercreģistrā, fiziskās personas maksātnespējas process netiek piemērots. Attiecībā uz individuālo komersantu tiek piemērots juridiskās personas maksātnespējas process.

 

Pirmais - pieteikums tiesai

Pastāvot minētajiem maksātnespējas procesa piemērošanas priekšnosacījumiem un ja persona vēlas atjaunot savu maksātspēju un nokārtot savas parādsaistības, persona iesniedz tiesā pēc savas deklarētās dzīvesvietas maksātnespējas procesa pieteikumu. Ir būtiski uzsvērt, ka atšķirībā no juridiskās personas maksātnespējas procesa, kurā procesa pieteikumu var iesniegt gan pati juridiskā persona, gan tās kreditors, fiziskās personas maksātnespējas gadījumā pieteikumu tiesā kreditors iesniegt nevar.

Maksātnespējas likumā ir noteikts, kāda informācija maksātnespējas pieteikumā jāatspoguļo, kā arī kādi dokumenti pievienojami pieteikumam. Viens no būtiskākajiem dokumentiem, kas jāpievieno maksātnespējas pieteikumam, ir fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns (turpmāk - plāns). Šajā plānā iekļaujamas ziņas par visiem fiziskās personas kreditoriem un debitoriem, jānorāda paredzamais bankrota procedūras termiņš, plānotās maksātnespējas procesa izmaksas, fiziskās personas naudas līdzekļu summa un paredzamie ikmēneša ienākumi. Tāpat plānā iekļaujams fiziskās personas mantas saraksts, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi un no kuras sedzami maksātnespējas procesa izdevumi, fiziskajai personai un tās apgādībā esošajām personām izmaksājamā ikmēneša naudas summa. Plānā arī jānorāda kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība un katram kreditoram ik mēnesi izmaksājamā naudas summa.

 

Ierosināšana un pasludināšana

Kad tiesā saņemts maksātnespējas procesa pieteikums, tiesa lemj, vai ierosināt maksātnespējas procesa pieteikumu. Ja tiesa pieņēmusi lēmumu ierosināt fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu, ne kreditori, ne pati persona savu mantisko stāvokli pasliktināt nedrīkst. Piemēram, ja uz personai piederoša nekustamā īpašuma par labu bankai ir nostiprināta hipotēka, tad pēc maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas līdz maksātnespējas lietas pasludināšanai banka nevar prasīt minētā īpašuma pārdošanu, kā tas būtu parastā gadījumā. Tāpat tiek apturēta spriedumu izpildes lietvedība par piespriesto, bet no fiziskās personas nepiedzīto summu piedziņu. Tomēr fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšana uzliek arī zināmus ierobežojumus pašai personai, proti, persona nedrīkst uzņemties jaunas parādsaistības, kuras nav norādītas plānā.

Pēc tam, kad tiesa pieņēmusi lēmumu ierosināt fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu, tā 35 dienu laikā izskata to un attiecīgi pasludina vai nepasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu. Ja maksātnespējas procesu nepasludina, tad personas un kreditoru attiecības atjaunojas tādā pašā stāvoklī, kādas tās bija pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

 

Ja pasludināts maksātnespējas process

Ja tiesa pasludina maksātnespējas procesu, tad sākas tāda kā personas saudzēšana, proti, vairs nepieaug aizdevuma lietošanas procenti, likumiskie procenti, līgumsods, nokavējuma nauda. Bet tas notiek tikai tajā gadījumā, ja persona attiecīgo aizdevumu, par kuru aprēķināmi minētie procenti un pārējās naudas summas, ir uzrādījusi plānā.

Tajā pašā laikā persona ir arī ierobežota rīcībā ar savu mantu un finanšu līdzekļiem. Piemēram, personai ir stingri jāievēro plānā noteiktie pasākumi, kā arī persona vairs nedrīkst atļauties, piemēram, nopirkt mobilo telefonu par 400 latiem vai dīvānu par 700 latiem. Personai ir jārēķinās ar to, ka visa tās manta un nekustamie īpašumi tiks plānveidīgi pārdoti un iegūtie naudas līdzekļi izmantoti kreditoru prasījumu dzēšanai atbilstoši plānā paredzētajam. Pārdota netiks vienīgi tā manta, uz kuru saskaņā ar Civillikumu nevar vērst piedziņu.

Personai maksātnespējas procesa laikā tiek nodrošināts minimums, kas nepieciešams, lai varētu izdzīvot, tas ir, no personas līdzekļiem (algas, trešo personu dāvinājumiem), kā arī no līdzekļiem, kas iegūti personas mantas pārdošanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segti uzturlīdzekļu maksājumi. Līdz ar to maz ticams, ka persona varēs brokastot vai pusdienot dārgos restorānos un iegādāties apģērbu par vairākiem simtiem latu. Pēc tam, kad segtas uzturlīdzekļu izmaksas, tiek segtas maksātnespējas procesa izmaksas. Pēc maksātnespējas procesa izmaksu segšanas personai un tās apgādībā esošajām personām (bērniem) izmaksā naudas summas, kas paredzētas plānā un kas uz katru cilvēku nav mazākas par minimālo mēnešalgu. Tikai pēc tam, bet ne retāk kā reizi mēnesī, saskaņā ar plānu tiek proporcionāli apmierināti kreditoru prasījumi.

 

Piemērojamie risinājumi

Ja fiziskai personai tiek pasludināts maksātnespējas process, sākas šīs personas bankrota procedūra, kas izpaužas kā pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus un nodrošināt fiziskai personai iespēju tikt atbrīvotai no parādsaistībām.

Tomēr jebkurā bankrota procedūras stadijā ir pieļaujams otrs fiziskās personas maksātnespējas stāvokļa risinājums - izlīgums. Lēmumu par izlīguma iespēju pieņem administrators, ja izlīgumu rakstveidā piedāvā persona vai kreditori, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no kopējās nesegto kreditoru summas, kā arī ja izlīguma priekšlikumā ir norādīta izlīgumam piemērojamā metode un paredzēts, kādā apmērā apmierināmi katra kreditora prasījumi un sedzamas maksātnespējas procesa izmaksas.

Izlīgumam var tikt piemērotas tādas metodes kā prasījuma summas samazināšana, atteikšanās no līgumsoda, procentiem vai nokavējuma naudas, kā arī to samazināšana vai saistību izpildes termiņa atlikšana.

Izlīgumu noslēdz fiziskā persona, no vienas puses, un visi kreditori, no otras puses. Tas ir atstāts personas ziņā, kā tā pārliecinās savus kreditorus noslēgt izlīgumu. Tomēr jāņem vērā, ka arī kreditors ir ieinteresēts noslēgt izlīgumu, saņemot, piemēram, sava parāda pamatsummu, bet atsakoties no līgumsoda, nevis, iespējams, saņemot mazāku summu fiziskās personas bankrota gadījumā.

Bankrota gadījumā notiek fiziskās personas mantas izsole, un no mantas pārdošanas, kā arī citas mantas proporcionāli tiek segti kreditoru prasījumi. Likumā ir noteikts bankrota procedūras maksimālais termiņš - septiņi gadi. Tātad septiņu gadu laikā persona ik mēnesi maksā kreditoriem plānā paredzētās naudas summas, lai segtu kreditoru prasījumus.

 

Parādnieka pienākumi

Fiziskai personai maksātnespējas procesā ir jāievēro vairāki pienākumi. Viens no nozīmīgākajiem ir aizliegums veikt darbības vai slēgt darījumus, kas var pasliktināt personas mantisko stāvokli vai kaitēt kreditoru interesēm.

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas personai ir pienākums atvērt jaunu kontu kredītiestādē un mēneša laikā pārskaitīt tajā pārējos personas norēķinu kontos esošos naudas līdzekļus, un iemaksāt tajā savus skaidrās naudas līdzekļus.

Tāpat personai visā maksātnespējas procesa laikā ir jāsadarbojas ar maksātnespējas procesa administratoru, kurš pilda tādas kā personas uzrauga funkcijas maksātnespējas procesa ietvaros, tajā skaitā uzrauga plāna izpildi un saskaņā ar plānu veic personas mantas un nekustamā īpašuma pārdošanu atbilstoši likuma prasībām. Reizi mēnesī personai ir pienākums informēt administratoru par stāvokli personas kontā kredītiestādē un savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna izpildi. Bez administratora piekrišanas persona, piemēram, nedrīkst pārdot savu automašīnu (kā arī jebkuru citu mantu, kuras vērtība pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu), to uzdāvināt laulātajam vai uzlikt tai komercķīlu.

Turpmāk - par fiziskās maksātnespējas procesa izmaksām un maksātnespējas procesa izbeigšanu.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas