Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.36 (143) 2008. gada 3. septembris
            

  Likumu ABC | Likumu skaidrojot

Par grozījumiem Muitas likumā
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Nobeigums. Sākums Nr. 35(142), 27.08.2008.

2008.gada 5.jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi Muitas likumā.
Likuma grozījumi publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 20.jūnijā, un stājās spēkā ar 2008.gada 4.jūliju. Turpmāk skaidrojums svarīgākajām izmaiņām likumā.*Iepriekšējā rakstā sadaļā par atļaujas izsniegšanu komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā jau aplūkojām tajā iespējamos komercdarbības veidus un atļaujas saņemšanas kritērijus.

Kas jādara, lai saņemtu atļauju?

Lai saņemtu atļauju, komersants laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā sludinājumā norādītajā termiņā iesniedz teritoriālajā iestādē iesniegumu, kuram pievieno:

1) komersanta apliecības un statūtu kopiju;

2) tādu dokumentu kopijas, kuri apliecina ziņas par komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem (arī fiziskām personām);

3) komersantam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kopiju, ja komercdarbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama speciālā atļauja (licence).

Kāda informācija norādāma iesniegumā?

Iesniegumā atļaujas saņemšanai komersants norāda:

1) komercdarbības veidus, komercdarbības veikšanas vietas aprakstu, viņa rīcībā esošos resursus attiecīgās komercdarbības nodrošināšanai, komersanta darbinieku pienākumus;

2) laikposmu, kurā paredzēts veikt komercdarbību.

Iesniegumā atļaujas saņemšanai komersants apņemas:

1) veicot komercdarbību muitas kontroles zonā, ievērot šajos noteikumos un citos muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, kā arī izpildīt visas saistības, kas rodas, izmantojot komercdarbības veikšanas vietu;

2) 10 darbdienu laikā rakstiski informēt VID muitas teritoriālo iestādi par atļaujas saņemšanas kritēriju izmaiņām, veicot komercdarbību muitas kontroles zonā;

3) uzsākt komercdarbību 30 dienu laikā pēc atļaujas stāšanās spēkā;

4) 10 dienu laikā pēc atļaujas saņemšanas iesniegt VID muitas teritoriālajā iestādē komersanta darbinieku darba attiecības apliecinošo dokumentu kopijas un to komersanta darbinieku sarakstu, kuri veiks komercdarbību muitas kontroles zonā;

5) 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas izsniegšanu noslēgt nepieciešamo nomas līgumu par komercdarbības veikšanas vietas izmantošanu;

6) atbrīvot komercdarbības veikšanas vietu 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas anulēšanu;

Lai saņemtu atļauju, jāatbilst arī šādiem kritērijiem:

• Komercsabiedrības dibinātāji un dalībnieki (fiziskās personas) vai individuālais komersants nav krimināli sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un - ja muitas kontroles zonas noteikšana Muitas likumā noteiktajos gadījumos saskaņojama ar Valsts robežsardzi - par noziegumu pret valsti, kā arī par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.

• Komersants pēdējo 12 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas nav atkārtoti sodīts par administratīviem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā.

Ja nepieciešams, VID muitas teritoriālā iestāde pieprasa papildu dokumentus un ziņas, kas saistītas ar komersanta komercdarbības veikšanu (piemēram, darba līgumi, pilnvaras), ja minētās ziņas nepieciešamas iesnieguma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

Kur izsniedz atļauju?

Atļauju komersanta komercdarbības veikšanai izsniedz katrā muitas kontroles zonā atsevišķi, norādot atļautos komercdarbības veidus.

Kāda informācija norādīta atļaujā?

Atļaujā tiek norādīts:

1) komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

2) komercdarbības veidi;

3) komercdarbības veikšanas vietas muitas kontroles zonā;

4) atļaujas izsniegšanas vai grozījumu izdarīšanas datums.

Atļaujai pievieno muitas kontroles zonas plānu, kurā precīzi iezīmēta un skaidri identificējama komercdarbības veikšanas vieta.

Kad jāuzsāk komercdarbība?

Komersantam 30 dienu laikā pēc atļaujas stāšanās spēkā jāuzsāk komercdarbība muitas kontroles zonā.

Kas noslēdz nomas līgumu?

VID muitas teritoriālā iestāde ar komersantu, kuram izsniegta atļauja, noslēdz nomas līgumu. Nomas līgumu anulē, ja anulē atļauju.

 

Grozījumi atļaujā vai muitas kontroles zonas plānā

Lai izdarītu grozījumus atļaujā muitas kontroles zonas plānā, komersants VID muitas teritoriālajā iestādē iesniedz iesniegumu un, ja nepieciešams, pievieno papildu dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas iesnieguma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai (piemēram, pieteikto grozījumu pamatotību apliecinošos dokumentus, citu komersanta darbinieku sarakstu, darba līgumus, pilnvaras un dokumentus, kas nepieciešami izvirzīto kritēriju pārbaudei).

 

Ja mainās atļaujas saņemšanas kritēriji

Mainoties atļaujas saņemšanai noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz turpmāku atļaujā norādīto komercdarbību, komersants par to 10 darbdienu laikā informē teritoriālo iestādi.

Kādos gadījumos anulē atļauju?

Atļauju anulē, ja:

1) komersants iesniedz iesniegumu par atļaujas anulēšanu;

2) komersants sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas atļaujas saņemšanai, grozījumu izdarīšanai atļaujā vai atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai;

3) ir radusies objektīva nepieciešamība komercdarbības veikšanas vietā veikt muitas kontroli, robežkontroli, Pārtikas un veterinārā dienesta kontroli vai citu valsts institūciju kontroli muitas kontroles zonā un tāpēc komersantam vairs nav iespējams ierādīt komercdarbības veikšanai citu vietu, un teritoriālā iestāde uzteic nomas līgumu;

4) komersants ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra;

5) komersantam ir nodokļu parāds un attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā nav pagarināti, un komersants nepilda parādsaistības ar valsts budžetu;

6) komersants ir likvidēts un izslēgts no Komercreģistra;

7) komersanta speciālā atļauja (licence) komercdarbības veikšanai ir atsauk­ta vai beidzies tās derīguma termiņš;

8) komercsabiedrības dibinātāji un dalībnieki (fiziskās personas) vai individuālais komersants pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas izsniegšanu ir krimināli sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā un Muitas likumā noteiktajos gadījumos, kad muitas kontroles zonas noteikšana jāsaskaņo ar Valsts robežsardzi - par noziegumu pret valsti, kā arī par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

9) komersants vai komersanta darbinieki, kuri veic komercdarbību muitas kontroles zonā, pēdējo 12 mēnešu laikā ir atkārtoti sodīti par administratīvajiem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā;

10) komersants 30 dienu laikā pēc atļaujas stāšanās spēkā muitas kontroles zonā nav uzsācis komercdarbību;

11) vairs nepastāv komersanta atļaujas saņemšanai norādītie saimnieciskie nosacījumi turpmākai komercdarbībai muitas kontroles zonā;

12) komersants 10 darbdienu laikā teritoriālajai iestādei nav sniedzis ziņas par to, ka mainījušies šo noteikumu 23.punktā noteiktie kritēriji turpmākai atļaujā norādītās komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā.

 

Lēmumu apstrīdēšana

Lēmumus var apstrīdēt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.pantā noteiktajā kārtībā.

VID ierēdņu pieņemtos lēmumus (izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas apstrīdami un pārsūdzami attiecīgajos likumos noteiktajā kārtībā) un izdotos rīkojumus 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas var apstrīdēt rakstveidā:

1) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu ierēdņu pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus - attiecīgās teritoriālās iestādes direktoram;

2) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus - VID ģenerāldirektoram;

3) Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta ierēdņu pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus - VID ģenerāldirektoram.

 

Ievērībai!

Muitas noliktavas turētājs, preču pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs, licencēts komersants vai speciālās ekonomiskās zonas komersants, kuram muitas noliktavas turēšanas atļauja, atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai, atļauja komercdarbības veikšanai brīvostā vai atļauja komercdarbības veikšanai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izsniegta pirms 2007.gada 22.jūnija, informācijas zīmju izgatavošanu un novietošanu (uzstādīšanu) atbilstoši Galvenās muitas pārvaldes apstiprinātajam muitas kontroles zonas plānam nodrošina līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Atļaujas komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kuras izsniegtas līdz 2007.gada 22.jūnijam, ir spēkā līdz atļaujās norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.janvārim.

Paredzēts, ka līdz 2008.gada 1.oktobrim Ministru kabinets izdos jaunus noteikumus par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kā arī par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai.

Jautājumus par muitas lietām var uzzināt Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv.

 

* "Komersanta Vēstnesis" atgādina, ka skaidrojumam ir tikai informatīvs raksturs.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas