Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.36 (143) 2008. gada 3. septembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

28.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "Komersanta Vēstneša" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Jauni sodi par būvniecības noteikumu pārkāpšanu

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Šobrīd Valsts būvinspekcijai, veicot hidrotehnisko būvju pārbaudes, nav iespēju saukt pie atbildības personas, kuras pārkāpj hidrotehnisko būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Nav arī paredzēta komersantu, kuri veic komercdarbību, kas ietver siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, iepirkšanu, pārvadi, sadali vai realizāciju, bet kuriem šīs komercdarbības veikšanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, licence nav nepieciešama, administratīvā atbildība un atbildība par atsevišķu darbību bīstamo iekārtu jomā neveikšanu vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vienlaikus Valsts būvinspekcijas amatpersonām nav iespējas saukt personas pie atbildības par atbilstības novērtēšanai pakļauto reglamentētās sfēras būvizstrādājumu pielietošanu būvniecības procesā bez atbilstības apliecinājumiem, par būvniecību un tādu būves ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju nestspēju vai noturību, ietaišu, iekārtu un inženierkomunikāciju drošību, kā arī par viņu likumīgo prasību nepildīšanu.

Likumprojekts paredz Valsts būvinspekcijai tiesības administratīvi sodīt iepriekšminētās personas par konkrētajiem pārkāpumiem. Vienlaikus tiek arī precizētas sankcijas par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu. Tāpat likumprojekts paredz tiesības Valsts būvinspekcijai saukt personas pie administratīvās atbildības par Valsts būvinspekcijas amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, tādējādi atvieglojot valsts kontroles būvniecībā veikšanu.

 

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

Noteikumu projekts izstrādāts, lai saskaņotu noteikumu prasības ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" grozījumiem, kas paredz, ka bīstamo iekārtu uzraudzību un kontroli veic Valsts būvinspekcija un pienākums reģistrēt bīstamās iekārtas bīstamo iekārtu reģistrā ir inspicēšanas institūcijām to pirmreizējās tehniskās pārbaudes laikā.

Ar noteikumu grozījumiem vienkāršotas arī noteikumu prasības atbilstoši Eiropas Padomes 1999.gada 29.aprīļa Direktīvā par pārvietojamām spiedieniekārtām noteiktajam, kā arī precizētas atsauces uz pašreiz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

 

Jauni nosacījumi bīstamo kravu pārvadāšanā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Autotransporta līdzekļu iekārtu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība"

Lai vienkāršotu prasības autotransporta līdzekļu iekārtām, kas paredzētas ne tikai gāzu, bet arī citu bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem un līdz šim ietvertas Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām", Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Autotransporta līdzekļu iekārtu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts izstrādāts, lai saskaņotu noteikumu prasības ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" grozījumiem, kas nosaka, ka bīstamo iekārtu uzraudzības un kontroles funkciju no Valsts darba inspekcijas ir pārņēmusi Valsts būvinspekcija, kā arī pienākums reģistrēt bīstamās iekārtas bīstamo iekārtu reģistrā ir inspicēšanas institūcijām to pirmreizējās tehniskās pārbaudes laikā. Noteikumu projektā ietverti arī degvielas nozarē darbojošos komersantu asociāciju, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšlikumi.

 

Bīstamo atkritumu pavadzīmes - elektroniski

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.319 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība""

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 4.punktu. Noteikumos tiek precizēta bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība, nosakot, ka šo pārvadājumu uzskaite, kā arī bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes-pavadzīmes izsniegšana notiek elektroniskā veidā, izmantojot valsts informatīvo sistēmu "Bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēma". Noteikumu projektā ir noteikts arī šīs sistēmas pārzinis - Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra, noteikti sistēmas lietotāji un sistēmas lietošanas kārtība.

 

Grozīs kārtību, kādā reģistrē personiskos zīmogus dārgmetāla izstrādājumiem

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju ar dārgmetāla izstrādājumiem personiskie zīmogi"

Ar grozījumiem likumā "Par valsts proves uzraudzību", kas stājušies spēkā 2008.gada 4.jūlijā, ir paplašināts personu loks, kuri var zīmogot savus dārgmetāla izstrādājumus ar Valsts proves uzraudzības inspekcijā reģistrētu personisko zīmogu, kā arī pagarināts personiskā zīmoga pārreģistrācijas termiņš.

Līdz šim saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.366 "Dārgmetāla izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrācijas kārtība" personisko zīmogu izgatavoja, reģistrēja, katru gadu pārreģistrēja un savus dārgmetāla izstrādājumus ar to zīmogoja tikai dārgmetāla izstrādājumu izgatavotāji.

Tagad to var darīt arī citi saimnieciskās darbības veicēji, turklāt personisko zīmogu pārreģistrē Valsts proves uzraudzības inspekcijā reizi piecos gados.

Ņemot vērā veiktos grozījumus likumā "Par valsts proves uzraudzību", ir izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumi.

 

Brīvprātīgās sociālās iemaksas būs jāveic vismaz no 180 latiem mēnesī

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 6.jūnija noteikumos Nr.192 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nosaka sociāli apdrošināmo personu loku, proti, izšķir obligāti sociāli apdrošināmās personas un personas, kuras var sociālajai apdrošināšanai pievienoties brīvprātīgi. Saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5.panta trešo daļu brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegusi persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā:

• persona, kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija, var brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai,

• pašnodarbinātā laulātais, kurš nav sasniedzis pensijas vecumu, var brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai.

Likumdošanā ir noteikti arī ienākumi, no kuriem veicamas sociālās apdrošināšanas iemaksas, apdrošināšanas veidi, pret kuriem personas veic iemaksas, sociālās apdrošināšanas iemaksu likme u.c. Brīvprātīgi apdrošinātās personas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgajiem sociālās apdrošināšanas veidiem no pašu brīvi izvēlētiem līdzekļiem, piemēram, laulātā ienākumiem, mantojumā gūtā ienākuma u.c. Sociālās apdrošināšanas iemaksu likme 2008.gadā personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās pensiju apdrošināšanai, ir 23,65%, bet pašnodarbinātā laulātajam - 31,10%.

2008.gada 19.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas paredz uz laiku atcelt brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru, t.i., brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek noteikts no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Līdz ar to ir nepieciešams saskaņot Ministru kabineta noteikumus atbilstoši Saeimas pieņemtajiem likuma grozījumiem.

Labklājības ministrija noteikumu projektā iestrādājusi arī nosacījumus, kas paredz, ka turpmāk iemaksu objekta minimālais apmērs tiek piesaistīts Ministru kabineta noteiktajai minimālajai mēnešalgai, kas 2009.gadā tiek plānota 180 latu mēnesī. Līdz ar to brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais apmērs 2009.gadā tiek noteikts 2160 latu gadā jeb 180 latu mēnesī.

 

Pašnodarbinātajiem sociālās iemaksas būs jāveic vismaz no 180 latiem mēnesī

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru pašnodarbinātajam"

2008.gada 19.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas paredz uz laiku atcelt obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, t.i., obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek noteikts no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Līdz ar to ir nepieciešams saskaņot Ministru kabineta noteikumus atbilstoši Saeimas pieņemtajiem likuma grozījumiem. Ņemot vērā to, ka noteikumos veicamas būtiskas izmaiņas, bet noteikumi nav apjomīgi, noteikumi tiek izteikti jaunā redakcijā.

Labklājības ministrija noteikumu projektā iestrādājusi nosacījumus, kas paredz, ka turpmāk iemaksu objekta minimālais apmērs tiek piesaistīts Ministru kabineta noteiktajai minimālajai mēnešalgai, kas 2009.gadā tiek plānota 180 latu mēnesī. Līdz ar to 2009.gadā obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajam būs 2160 latu gadā jeb 180 latu mēnesī.

 

Atbalsts lauku ekonomikas dažādošanai

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Normatīvā akta projekts nosaka pasākuma ietvaros atbalsta saņemšanas nosacījumus, pieteikšanās kārtību, publiskā finansējuma apjomu un intensitāti, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, projektu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību.

Normatīvais akts nodrošinās Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu lauku iedzīvotājiem ar mērķi veicināt viņu iesaistīšanos vietējo problēmu risināšanā, tādā veidā uzlabojot dzīves kvalitāti un domājot arī par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Normatīvais akts ir vērsts uz jaunu pakalpojumu veidošanos un esošo kvalitātes uzlabošanu. Balstoties uz vietējām vajadzībām, vietējā rīcības grupa to var paredzēt savā attīstības stratēģijā, bet teritorijā esošās pašvaldības un privātpersonas īstenot, saņemot publisko atbalstu.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas