Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.36 (143) 2008. gada 3. septembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 26.augusta līdz 29.augustam ir publicēti šādi Ministru kabineta noteikumi:

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""

26.08.2008.

27.08.2008.

Noteikumi Nr.650 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

26.08.2008.

27.08.2008.

Noteikumi Nr.666 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

26.08.2008.

01.09.2008.

Precizējums MK 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.549 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumos Nr.789 "Sociālās aprūpes centra "Saulstari" nolikums""

26.08.2008.

Precizēta 2., 3., 4. un 5. punkta redakcija

Precizējums MK 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.644 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.267 "Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas kārtība""

26.08.2008.

Precizēta 7. punkta redakcija

Noteikumi Nr.615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.622 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

29.08.2008.

01.09.2008.

Noteikumi Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.659 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus"

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība"

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.670 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.671 "Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība"

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.672 "Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība"

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.673 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.674 "Noteikumi par atgriešanās apliecībām"

29.08.2008.

15.09.2008.

Noteikumi Nr.675 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.676 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.377 "Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"

29.08.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.678 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.122 "Valsts robežsardzes nolikums""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.679 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.217 "Vīzu noteikumi""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.680 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1. apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.683 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.76 "Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.685 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1062 "Noteikumi par personas datu apstrādes ārējo sistēmu auditoru akreditācijas valsts nodevu""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.687 "Grozījums 2004.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.974 "Dopinga kontroles noteikumi""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.688 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Vides politikas integrācija Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa "Starpdisciplināra izpēte un kapacitātes palielināšana vides politikas integrācijai" nolikums"

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.689 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.690 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.717 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.691 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.434 "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā""

29.08.2008.

30.08.2008.

Noteikumi Nr.692 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu"

29.08.2008.

01.09.2008.

Noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"

29.08.2008.

01.09.2008.

Noteikumi Nr.694 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumos Nr.384 "Adresācijas noteikumi""

29.08.2008.

30.08.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas