Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (148) 2008. gada 8. oktobris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 30.septembra līdz 3.oktobrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

03.10.2008.

17.10.2008.

Grozījums Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

03.10.2008.

04.10.2008.

Par Protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam

03.10.2008.

04.10.2008.

Par Protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam

03.10.2008.

04.10.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana""

30.09.2008.

01.10.2008.

Noteikumi Nr.755 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana""

30.09.2008.

01.10.2008.

Noteikumi Nr.758 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" pirmā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

30.09.2008.

01.10.2008.

Noteikumi Nr.747 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"

01.10.2008.

02.10.2008.

Noteikumi Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T""

01.10.2008.

02.10.2008.

Noteikumi Nr.789 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

01.10.2008.

02.10.2008.

Noteikumi Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.2. apakšaktivitāti "Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās""

01.10.2008.

02.10.2008.

Noteikumi Nr.713 "Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.788 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu""

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.793 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem""

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.794 "Kārtība, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti, kuras vēlas adoptēt bērnu"

02.10.2008.

Noteikumi piemērojami ar 01.10.2008.

Noteikumi Nr.795 "Konkurences padomes nolikums"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.797 "Noteikumi par atsevišķu vertikālo vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.799 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.801 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām""

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.802 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.805 "Dabas parka "Laukezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

02.10.2008.

03.10.2008.

Noteikumi Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"

03.10.2008.

04.10.2008.

Noteikumi Nr.806 "Pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu savācēju un pirmo pārstrādātāju atzīšanas kārtība"

03.10.2008.

04.10.2008.

Noteikumi Nr.807 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

03.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.808 "Kārtība, kādā atzīst Eiropas Savienības enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus un lauksaimniekus, kuri savā saimniecībā izmanto vai pārstrādā enerģētiskos kultūraugus"

03.10.2008.

04.10.2008.

Noteikumi Nr.809 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība""

03.10.2008.

04.10.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas