Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.45 (152) 2008. gada 5. novembris
            

  Biznesa vide | Kā uzlabojam uzņēmējdarbības vidi

Plāns tiek īstenots, rezultāti – jāgaida
Mudīte Luksa, "KV"


Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2008.gadam īstenošana rit sekmīgi, un tajā paredzētie uzdevumi līdz gada beigām tiks izpildīti – norāda Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta direktors Edmunds Beļskis.
Plānā ir ietverti 32 pasākumi, kas skar nodokļu sistēmas uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, nelegālās nodarbinātības mazināšanu, būvniecības procesa vienkāršošanu un uzlabošanu, nekustamā īpašuma reģistrācijas procesa un komercdarbības ar naftas produktiem vienkāršošanu, kā arī efektīvas valsts pārvaldes nodrošināšanu.Uzlabojumi nodarbinātības laukā

Izvērstu informāciju par gaidāmajiem grozījumiem nodokļu likumos "KV" sniedza jau septembrī (sk. Nr. 37(144), 10.09.2008. - red.), un plašākas publikācijas gaidāmas arī turpmāk. Tādēļ šoreiz sīkāk par pasākumiem citās Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāna sadaļās.

Saskaņā ar "Doing Business 2008: How to reform" datiem, Latvijā ir ļoti neelastīgas darba tiesiskās attiecības, kas kavē uzņēmumu attīstību un produktivitātes celšanu; mūsu valsts reitinga tabulā ir ierindota beigu galā - 96.vietā. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi grozījumu projektu Darba likumā, lai ieviestu normas, kuras ļautu darba devējiem un darba ņēmējiem nozares ietvaros vienoties par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu (ģenerālvienošanās), kā arī izskatīt jautājumu par darba samaksu un darba un atpūtas laikiem. Likumprojekts 15.oktobrī iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, jo starpministriju diskusijās nebija panākta vienošanās par atsevišķiem likumprojekta pantiem. "Šobrīd notiek ļoti karstas diskusijas par šiem jautājumiem, un es aicinu tajās iesaistīties arī jūs, lai mēs varētu panākt kompromisu šajos likuma grozījumos. Kad dokumentu projekti tiek izsludināti vai nu Ministru kabineta komitejā, vai Valsts sekretāru sanāksmē, vai Ministru kabinetā, jūs varat internetā laikus jau iegūt par to informāciju un attiecīgi vērsties attiecīgajā ministrijā ar saviem priekšlikumiem," uzņēmējus mudina E.Beļskis.

Gandrīz pirms gada Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināta Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcija. Tās mērķis ir veicināt neizmantotā darbaspēka iesaistīšanu darba tirgū, pilnveidojot komersantu un brīvības atņemšanas iestāžu sadarbības veidus, kompetenču sadalījumu, atbalsta sistēmas veidošanu komersantiem, kuri nodarbina notiesātās personas. Šī koncepcija ir ļoti nepieciešama, jo saskaņā ar Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, pērn no 4840 notiesātajiem nodarbināti bija tikai 29%, turklāt komersantu izveidotajās darba vietās strādāja mazāk nekā puse no nodarbinātajiem notiesātajiem. Paredzēts, ka precizētais koncepcijas projekts Ministru kabinetā iesniedzams līdz 8.novembrim. Pagaidām uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā šajā ailē ierakstīts - "pasākuma izpilde turpinās".

Joprojām turpinās arī vienas pieturas aģentūras izveide darba atļauju un uzturēšanās atļauju saņemšanai. Kā zināms, lai Latvijā nodarbinātu ārzemniekus, ne vien ir dārgi jāmaksā, bet jākārto arī ļoti smagnējas formalitātes. Lai šo procesu vienkāršotu, sperts pirmais solis - jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem", nosakot, ka valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu viena ārzemnieka nodarbināšanai Latvijas Republikā ir 35 lati gadā, tādējādi kopējās izmaksas par izsaukuma apstiprināšanu samazinājušās no 433 līdz 50 latiem. Taču atlicis otrais. Ir izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem", lai nodrošinātu "vienas pieturas aģentūras" principa ieviešanu darba atļauju un uzturēšanās atļauju saņemšanai. Šis projekts ir nosūtīts saskaņošanai Nodarbinātības valsts aģentūrai. Pēc tās atzinuma saņemšanas tas virzīsies saskaņošanai uz Iekšlietu ministriju un tālāk pa varas gaiteņiem. Iespējams, vismaz nākamajā gadā birokrātiskās barjeras šajā laukā būs mazinātas.

Arī uzņēmēju ilgstošā prasība mainīt darba nespējas lapu apmaksas kārtību minētajā plānā ir iekļauta, taču problēmas risinājums virzās uz priekšu gausi un negribīgi. Likumprojekts saistībā ar grozījumiem likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas paredz saīsināt likumā noteikto darba devēja apmaksājamo darba ņēmēja pārejošas darbnespējas periodu no 14 kalendāra dienām līdz desmit, 19.jūnijā tika izskatīts Saeimā 1.lasījumā, un šīs izmaiņas tika atbalstītas. Taču uzņēmēju atbalstam šis solis ir pārāk niecīgs. Lietuvā un Igaunijā komersantiem nosacījumi ir nesalīdzināmi labvēlīgāki, un tas, protams, pazemina mūsu uzņēmēju konkurētspēju. Taču labvēlīgākas izmaiņas likumā tiek solītas pakāpeniski ieviest tikai nākamgad.

 

Būvniecībā vienkāršākas saskaņošanas procedūras

Lai vienkāršotu saskaņošanas procedūras būvniecībā, ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Vispārīgie būvnoteikumi", kas 9.oktobrī izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie paredz samazināt procedūru skaitu būvprojekta izstrādē, kā arī saskaņošanai nepieciešamo laiku un izmaksas. Paredzēts, ka būvvalde izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu kopā ar attiecīgās pašvaldības institūciju tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka tiek ieviests "vienas pieturas aģentūras" princips attiecībā uz tehnisko un īpašo noteikumu izsniegšanas kārtību pašvaldībā. Ir sagatavots vēl viens MK noteikumu projekts - grozījumi Latvijas būvnormatīvā LBN208-00 "Publiskas ēkas būves", kas attiecas uz prasību pārskatīšanu neliela apjoma publiskajām ēkām. Taču saistībā ar šiem grozījumiem nav panākta vienošanās ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju, ir plānotas atkārtotas tikšanās, informē EM.

Plānā ir iekļauta arī nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēmas vienkāršošana. Koncepcijas projekts 15.septembrī tika izskatīts Ministru kabineta sēdē, un Tieslietu ministrijai tika uzdots veikt vairākus precizējumus. Koncepcijas projekts jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 15.novembrim.

Vairāki pasākumi paredzēti arī efektīvas valsts pārvaldes veidošanai, taču liela daļa no tiem joprojām atrodas izstrādes stadijā, tostarp arī ļoti svarīgais Publiskās un privātās partnerības likums.

Tātad, ja palūkojas kopumā, uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāns, no vienas puses, tiešām tiek pildīts. No otras puses - birokrātiskās dzirnavas, neskatoties uz ārkārtas situāciju tautsaimniecībā, maļ ļoti lēni, un tas nozīmē, ka reālus rezultātus no 2008.gada plāna izpildes uzņēmēji izjutīs tikai nākamajā gadā.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas