Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.45 (152) 2008. gada 5. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

30.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "Komersanta Vēstneša" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Būvju pieņemšana ekspluatācijā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2008.gadam, lai samazinātu procedūru skaitu, nepieciešamo laiku un izmaksas būves nodošanai ekspluatācijā, grozījumu projekts nosaka, ka būvuzņēmējs vai sertificēta persona (fiziskā persona, kura saskaņā ar Būvniecības likuma 8.panta nosacījumiem ir saņēmusi attiecīgu būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu) iesniedz pasūtītājam digitālā formā būves novietni un precizētus ēkas stāva plānus, kā arī iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka uzbūvētā būve atbilst akceptētajam būvprojektam. Līdz ar to noteikumos ir svītrota prasība pirms būves nodošanas ekspluatācijā saņemt Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu. Bez tam noteikumu projekts nosaka, ka ēkas var pieņemt ekspluatācijā, ja sanitārtehniskās telpas un virtuves nav aprīkotas ar attiecīgām iekārtām un telpās nav veikta iekšējā apdare.

Grozījumu projekts paredz, ka sabiedriski nozīmīgu būvju pieņemšanai ekspluatācijā papildus jāsaņem arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Sabiedrības veselības aģentūras atzinumi, lai gan tehniskos un īpašos noteikumus šīs institūcijas nav izdevušas.

Noteikumu projektā ir precizēts pašvaldības izveidotās pieņemšanas komisijas sastāvs, jo ne vienmēr iespējams pieaicināt komisijas darbā būvprojekta autoru.

Ievērojot 2008.gada 13.martā pieņemto Ēku energoefektivitātes likumu, noteikumu projektā iestrādāta prasība aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā norādīt ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta numuru un izdevēju, kā arī ēkas energoefektivitātes aprēķinu.

 

Par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.97 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu""

Sagatavotais grozījumu projekts paredz:

1) atvieglot administratīvās procedūras iesnieguma un iztikas līdzekļu deklarācijas (turpmāk - deklarācija) iesniegšanā, paredzot iespēju, ka iesniegumu paraksta palīdzības pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi, bet deklarāciju var sagatavot elektroniski, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, un to paraksta tikai pieprasītājs;

2) risināt situācijas, kad persona deklarācijas iesniegšanas brīdī palikusi bez iztikas līdzekļiem;

3) par naudas uzkrājumiem šo noteikumu izpratnē neuzskatīt uzkrājumus bankas kontos, kas ir mazāki par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

4) citus grozījumus.

Paplašinot to personu loku, kurām var tikt noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, vairāk cilvēku nonāks sociālā dienesta redzeslokā un saņems nepieciešamos sociālos pakalpojumus un konsultācijas, lai turpmāk veiksmīgāk iesaistītos darba tirgū un paši spētu risināt savas un savas ģimenes sociālās situācijas.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, noteikumu projekts varētu attiekties aptuveni uz 100 līdz 120 tūkstošiem cilvēku.

 

Mikroklimata parametri darba vietās

Ministru kabineta noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

Noteikumu projekts izstrādāts, lai precizētu pašlaik spēkā esošo Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumu Nr.125 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" terminoloģiju (piemēram, kaitīgas vielas - ķīmiskas vielas, vadnes - vadotnes), kā arī lai tos papildinātu ar konkrētām mikroklimata un apgaismojuma normām, tādējādi atvieglojot normu izpratni un piemērošanu, kā arī uzlabojot nodarbināto aizsardzību darba vietās.

MK noteikumu Nr.125 pielikumi nosaka mikroklimata parametrus atkarībā no nodarbināto fiziskās slodzes, veicot darba pienākumus, normas apgaismojuma līmeņiem darba vietās gan telpās, gan ārpus telpām, kā arī pieļaujamo laiku darbam aukstumā ārā.

Tā kā paredzētie grozījumi noteikumos Nr.125 pārsniedz 50% no to apjoma, ir izstrādāts jauns noteikumu projekts par darba aizsardzības prasībām darba vietās.

 

Īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

Likumprojektā paredzēts izslēgt 11.panta otrās daļas 81. un 82.punktā noteiktos valsts nodevu objektus par pārbaudījuma organizēšanu maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanai un par administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

Precizēti uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksāšanas speciālie mērķi maksātnespējas jomā, sekmējot Maksātnespējas likumā noteikto prasību izpildi saistībā ar uzņēmējdarbības riska valsts nodevas objektu.

Tāpat likumprojektā paredzēta nodokļu prasījumu dzēšanas kārtība pēc izlīguma noslēgšanas un sanācijas pabeigšanas.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu nodokļu prasījumiem nodokļu pamatparāda summas, nokavējuma naudas, soda naudas, kā arī kārtējo nodokļu maksājumu samazinājums, nodokļa samaksas termiņa pagarināšana vai nodokļa parāda dzēšana ir iespējama, ja tam piekrīt attiecīgā nodokļa administrācija.

Likumprojektā paredzēta kārtība, kādā nodokļu administrācija sniedz nodokļu maksātājam rakstveida piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai grozīšanai un šāda nodokļu administrācijas lēmuma tiesiskās sekas (likumprojektā iekļauta speciālā norma, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību). Šāda likumprojekta norma pamatota ar tiesiskās aizsardzības procesa specifiku. Tiesiskās aizsardzības procesa lietas tiesā tiek izskatītas sevišķās tiesāšanas kārtībā 45 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas. Pēc tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas tiesā tiek apturēta spriedumu izpildes lietvedība lietās par piespriesto, bet no komercsabiedrības nepiedzīto summu piedziņu un lietās par saistību piespiedu izpildīšanu. Ievērojot tiesiskās aizsardzības procesa lietas izskatīšanas termiņu - 45 dienas, tiek aizsargātas kreditoru intereses. Nodokļa administrācijas lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Sastāvdaļas matu krāsošanas līdzekļos

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

2008.gada 23.septembra Eiropas Komisijas Direktīva 2008/88/EK saskaņā ar Eiropas Komisijas matu krāsu sastāvdaļu drošuma novērtēšanas stratēģiju aizliedz izmantot četrdesmit vienu vielu matu krāsošanas līdzekļos. Tā kā netika iesniegti dati par minēto vielu drošumu lietošanai matu krāsošanas līdzekļos, lai Zinātniskā komiteja patērētājiem paredzēto preču jautājumos varētu veikt riska novērtējumu, nav pierādījumu, ka šīs vielas var uzskatīt par drošām cilvēku veselībai, lietojot tās kā sastāvdaļas matu krāsošanas līdzekļos.

MK noteikumos nepieciešams veikt grozījumus, lai saskaņotu tos ar Direktīvā 2008/88/EK noteiktajām prasībām, kas aizstāja Direktīvas 76/768/EEK prasības.

 

Par medicīnas darbinieku sertifikāciju

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

Noteikumu projekts nosaka, ka Latvijas Ārstu biedrība atbilstoši kompetencei veic ārstu un zobārstu sertifikāciju; Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība atbilstoši kompetencei veic funkcionālo speciālistu, funkcionālo speciālistu asistentu, ārsta palīgu, kosmētiķu, laborantu un zobu tehniķu sertifikāciju; savukārt Latvijas Māsu asociācija atbilstoši kompetencei veic māsu, zobārstniecības māsu, vecmāšu un zobu higiēnistu sertifikāciju. Minētā tiesību norma stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Papildus minētajam ar noteikumu projektu tiek precizēts medicīnas māsas specialitāšu saraksts.

 

Iepakojuma pārstrāde un reģenerācija

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.446 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""

Apkopojot datus par izlietotā iepakojuma pārstādes un reģenerācijas apjomiem iepriekšējos gados, konstatēts, ka 2007.gadā Latvija pie spēkā esošiem nosacījumiem nav veikusi izlietotā iepakojuma pārstrādi un reģenerāciju tādos apjomos, kas ir atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/62/EK (1994.gada 20.decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu prasībām. Šobrīd tiek prognozēts, ka līdzīga situācija sagaidāma arī 2008.gadā.

Pēc izveidojušās situācijas analīzes un tās iespējamo risinājumu izvērtēšanas tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz paaugstināt izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomus visam iepakojumam kopā un arī atsevišķiem iepakojuma materiālu veidiem, kurus izpildot varēs piemērot atbrīvojumus no dabas resursu nodokļa samaksas, sākot no 2009.gada vairākiem iepakojuma materiāla veidiem un visam izlietotajam iepakojumam kopā.

Šāda pieeja ļaus visefektīvāk panākt izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomu sasniegšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu prasībām 2009.gadā un turpmāk.

 

Par ainavām aizsargājamās teritorijās

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.415 "Īpaši aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

Tā kā Latvija ir ratificējusi Eiropas Ainavu konvenciju, radusies nepieciešamība noteikt konkrētas prasības arī ainavu aizsardzībai aizsargājamās teritorijās.

Būtiskākās izmaiņas projektā saistītas ar meža izmantošanu, ainavu aizsardzību, tiek arī iekļauti noteikumi jaunai aizsargājamo teritoriju kategorijai - aizsargājamās jūras teritorijas.

 

Tirgojot dzīvnieku izcelsmes produktus

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

Noteikumu projekts paredz atcelt prasību par to, ka uzņēmums par katras kravas saņemšanu ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai ne vēlāk kā 24 stundas pirms kravas ievešanas, līdz ar to neradot papildu administratīvo slogu uzņēmējiem un tiesību normu aizstājot ar Pārtikas un veterinārā dienesta izteiktu pieprasījumu uzņēmumam sniegt nepieciešamās ziņas. Noteikumu projektā vienlaikus precizēta lietojamā terminoloģija.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas